Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη για τις γεωτρήσεις πετρελαίου στο Ιόνιο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
18

Ανοί­γει ο δρό­μος για την υπο­γρα­φή Συμ­βά­σε­ων Μίσθω­σης για την παρα­χώ­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος έρευ­νας και εκμε­τάλ­λευ­σης υδρο­γο­ναν­θρά­κων και στις θαλάσ­σιες περιο­χές του Ιονί­ου, μετά την κάλυ­ψη ενός σημα­ντι­κού προ­α­παι­τού­με­νου. 

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, ο Υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Γιώρ­γος Στα­θά­κης, και ο Ανα­πλη­ρω­τής Υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Σωκρά­της Φάμελ­λος, υπέ­γρα­ψαν την Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση, με την οποία εγκρί­νε­ται η Στρα­τη­γι­κή Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων (ΣΜΠΕ) του Ιονί­ου.

Μετά την έγκρι­ση της ΣΜΠΕ ανα­μέ­νε­ται η ολο­κλή­ρω­ση από το Ελεγ­κτι­κό Συνέ­δριο του προ­συμ­βα­τι­κού ελέγ­χου για τη θαλάσ­σια περιο­χή 2, βορειο­δυ­τι­κά της Κέρ­κυ­ρας και η υπο­γρα­φή της Σύμ­βα­σης Μίσθω­σης με την κοι­νο­πρα­ξία Total-Edison-ΕΛ.ΠΕ.

Οι δια­δι­κα­σί­ες επι­σπεύ­δο­νται πλέ­ον και για την επό­με­νη Σύμ­βα­ση Μίσθω­σης με την ΕΛ.ΠΕ., που έχει ανα­δει­χθεί επι­λε­γείς αιτών για τη θαλάσ­σια περιο­χή 10, στο Κυπα­ρισ­σια­κό Κόλ­πο.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας