Έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και τους επιβράβευσαν με επίδομα θέσης!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

10.000 αυτο­κτο­νί­ες, 500.000 λου­κέ­τα, οι μισοί Έλλη­νες κατε­στραμ­μέ­νοι οικο­νο­μι­κά λόγω της παρά­νο­μης υπερ­φο­ρο­λό­γη­σης… αλλά δεν έχουν απο­λύ­σει ΟΥΤΕ τους απο­δε­δειγ­μέ­να κλέ­φτες του Δημο­σί­ου, ούτε καν τους παι­δό­φι­λους. Θα τους πλη­ρώ­νου­με όλους μέχρι θανά­του όπως και τους κλέ­φτες-προ­στά­τες τους …που τους διό­ρι­σαν ανα­ξιο­κρα­τι­κά.

Πηγή: eleftherostypos.gr

Επί­ορ­κοι υπάλ­λη­λοι ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων -19 τον αριθ­μό μέχρι τώρα-, που ομο­λό­γη­σαν ότι κατα­χρά­στη­καν μικρά ή μεγα­λύ­τε­ρα ποσά, κοι­νώς έβα­λαν το χέρι στο βάζο με το μέλι, επι­στρέ­φουν ατι­μώ­ρη­τοι στις θέσεις τους στον ΕΦΚΑ και μάλι­στα στις θέσεις που είχαν προ­τού τεθούν σε αργία λόγω του παρα­πτώ­μα­τος για το οποίο εκκρε­μούν οι πει­θαρ­χι­κές κυρώ­σεις που φτά­νουν μέχρι την από­λυ­ση!

Ο ΕΦΚΑ είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να τους δεχτεί και μάλι­στα ακό­μη και αν θέλει να τους διώ­ξει, ο διοι­κη­τής του Θ. Μπα­κα­λέ­ξης, δεν μπο­ρεί για­τί η από­φα­σή του θα είναι παρά­νο­μη!

Το… κενό

Ο λόγος που οι επί­ορ­κοι πιά­νουν ξανά τα πόστα τους στον ΕΦΚΑ και δεν έχουν απο­μα­κρυν­θεί είναι επει­δή δεν έχουν συστα­θεί τα υπη­ρε­σια­κά και τα πει­θαρ­χι­κά συμ­βού­λια όπως προ­βλέ­πει ο νόμος 4387/2016!

Με απο­τέ­λε­σμα να μην είναι δυνα­τή καμία εκδί­κα­ση επί­ορ­κου υπαλ­λή­λου και όταν λήγει η διε­τία της ημιαρ­γί­ας τους (σ.σ.: στο διά­στη­μα αυτό παίρ­νουν και μέρος του μισθού τους), επι­στρέ­φουν στις θέσεις τους, ουσια­στι­κά ατι­μώ­ρη­τοι και με κίν­δυ­νο υπο­τρο­πής!

Οι 19 υπάλ­λη­λοι παρα­δέ­χτη­καν στις Ενορ­κες Διοι­κη­τι­κές Εξε­τά­σεις (ΕΔΕ) ότι κατα­χρά­στη­καν ποσά για ίδιον όφε­λος, αλλά, ελλεί­ψει πει­θαρ­χι­κού οργά­νου, στον ΕΦΚΑ δεν μπο­ρεί κανείς να τους απο­μα­κρύ­νει!

Περιπτώσεις τρέλας!

Από τις δια­σταυ­ρω­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες που εξα­σφά­λι­σε και απο­κα­λύ­πτει ο Ελεύ­θε­ρος Τύπος, μετα­ξύ των 19 επί­ορ­κων που τους ξανα­παίρ­νει ο ΕΦΚΑ είναι:

  • Υπάλ­λη­λος σε υπο­κα­τά­στη­μα του ΕΦΚΑ Ηρα­κλεί­ου Κρή­της που κατα­χρά­στη­κε -με ομο­λο­γία του- 4.500 ευρώ, που όπως είπε τα πήρε για να τα δώσει στη φίλη του που τα είχε ανά­γκη!
  • Γυναί­κα υπάλ­λη­λος σε υπο­κα­τά­στη­μα του ΕΦΚΑ στη Μακε­δο­νία που πήρε 1.900 ευρώ από το ταμείο, για­τί, όπως είπε, στην ΕΔΕ τα ήθε­λε για να πάει δια­κο­πές!
  • Προϊ­στά­με­νος σε κεντρι­κό υπο­κα­τά­στη­μα ΕΦΚΑ Αθή­νας που έκα­νε «ανά­λη­ψη» άνω των 5.000 ευρώ ομο­λό­γη­σε την πρά­ξη του, αλλά λόγω έλλει­ψης πει­θαρ­χι­κού οργά­νου επέ­στρε­ψε από τις 26/6/2017 στη θέση προϊ­στα­μέ­νου με μισθό και επί­δο­μα 350 ευρώ.

Κύκλωμα

Πρό­σφα­τα απο­κα­λύ­φθη­καν άλλα δύο κρού­σμα­τα, το ένα στον ΕΦΚΑ Βόλου με κατά­χρη­ση ποσού 80.000 ευρώ και το άλλο στον ΕΦΚΑ Πάτρας με κατά­χρη­ση 100.000 ευρώ. Εκτι­μά­ται ότι δρού­σε κύκλω­μα που πίστω­νε επι­δό­μα­τα στους δικούς τους ατο­μι­κούς λογα­ρια­σμούς και στη συνέ­χεια άλλα­ζε τους IBAN για να μη φανεί σε ποιους πήγαι­ναν τα χρή­μα­τα.

Καμπανάκι

Σε εκκρε­μό­τη­τα είναι οι υπο­θέ­σεις 250 επιόρ­κων στα πρώ­ην ταμεία του ΕΦΚΑ. Ευθύ­νη για την ατι­μω­ρη­σία και τα κρού­σμα­τα δια­φθο­ράς φέρει και το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, που εκ των υστέ­ρων αντι­λή­φθη­κε την γκά­φα με την επα­να­φο­ρά 19 επί­ορ­κων υπαλ­λή­λων και ετοι­μά­ζει τώρα νέα διά­τα­ξη για να συγκρο­τη­θεί το πει­θαρ­χι­κό συμ­βού­λιο του φορέα! Μέχρι να ψηφι­στεί όμως και να συγκρο­τη­θούν τα Πει­θαρ­χι­κά… θα έχουν επι­στρέ­ψει και οι άλλοι 250 επί­ορ­κοι λόγω παρέ­λευ­σης διε­τί­ας από το καθε­στώς αργί­ας!

Η υπουρ­γός Έφη Αχτσιό­γλου δεν γνώ­ρι­ζε την έκτα­ση του προ­βλή­μα­τος κατά την ενη­μέ­ρω­ση που είχε προ­χθές από συν­δι­κα­λι­στές του ΕΦΚΑ, ο δε Πετρό­που­λος τους είπε ότι θα φέρει τη νέα διά­τα­ξη… μήπως και προ­λά­βουν να κλεί­σουν την πόρ­τα στους άλλους 250 επί­ορ­κους υπαλ­λή­λους.

Οι υπο­θέ­σεις αυτές είναι της τελευ­ταί­ας διε­τί­ας, δηλα­δή από τα μέσα του 2015 και μετά, και ο λόγος που οι επί­ορ­κοι επι­στρέ­φουν είναι επει­δή παρήλ­θε η διε­τία της αργί­ας από τα καθή­κο­ντά τους, αλλά μέσα σε αυτή τη διε­τία δεν ασκή­θη­κε καμία πει­θαρ­χι­κή δίω­ξη. Ο λόγος είναι ότι με το νόμο Κατρού­γκα­λου μαζί με την κατάρ­γη­ση των Ταμεί­ων προ­βλέ­φθη­κε και η κατάρ­γη­ση των υπη­ρε­σια­κών και πει­θαρ­χι­κών συμ­βου­λί­ων που λει­τουρ­γού­σαν αυτό­νο­μα στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ και άλλους φορείς ως τις 31/12/2016. Θα έπρε­πε να συγκρο­τη­θούν εξαρ­χής στον ΕΦΚΑ από 1ης/1/2017, αλλά μέχρι και σήμε­ρα δεν λει­τουρ­γεί κανέ­να!

Γκάφα…

Το κενό πήγε να μπα­λώ­σει ο υφυ­πουρ­γός Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης Τάσος Πετρό­που­λος, αλλά το έκα­νε μεγα­λύ­τε­ρο, αφού όρι­σε τον Μάιο του 2016 τρία μέλη για το Πει­θαρ­χι­κό του ΕΦΚΑ, ενώ ο νόμος προ­βλέ­πει πέντε με τη συμ­με­το­χή και δύο εργα­ζο­μέ­νων. Για να βγουν όμως τα μέλη των εργα­ζο­μέ­νων θα έπρε­πε να προη­γη­θεί η σύστα­ση υπη­ρε­σια­κών συμ­βου­λί­ων που θα τους επέ­λε­γαν, τα οποία υπη­ρε­σια­κά συμ­βού­λια δεν λει­τουρ­γούν στον νέο ΕΦΚΑ!

Το πει­θαρ­χι­κό τρι­με­λές όργα­νο που διο­ρί­στη­κε από τον Πετρό­που­λο μπο­ρεί να επι­βά­λει κυρώ­σεις στους 19 επί­ορ­κους, αλλά θα βγουν άκυ­ρες για­τί η σύν­θε­σή του είναι ελλι­πής! Ο ΕΦΚΑ με από­φα­σή του ζήτη­σε από τον υφυ­πουρ­γό να αλλά­ξει ο νόμος και να προ­βλε­φθεί κατ’ εξαί­ρε­ση η συμ­με­το­χή δύο μελών από τους εργα­ζό­με­νους για να έχουν και ισχύ οι απο­φά­σεις του πει­θαρ­χι­κού οργά­νου.

Παρά τις ατέρ­μο­νες γρα­φειο-κρα­τι­κο-ιδε­ο­λη­πτι­κές αγκυ­λώ­σεις, το πρό­βλη­μα δεν λύθη­κε και οι πρώ­τοι 19 (από τις περί­που 250 ανά­λο­γες περι­πτώ­σεις επί­ορ­κων υπαλ­λή­λων του ΙΚΑ και άλλων Ταμεί­ων) επι­στρέ­φουν στις θέσεις τους στον ΕΦΚΑ νομί­μως, αφού το πει­θαρ­χι­κό όργα­νο που είχε την εξου­σία να τους τιμω­ρή­σει δεν μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει!

Αυτή είναι η Ελλά­δα του κ. Τσί­πρα. Μέχρι και επί­ορ­κοι να επι­στρέ­φουν ατι­μώ­ρη­τοι για­τί οι διοι­κού­ντες τον ΕΦΚΑ και τα υπουρ­γεία της κυβέρ­νη­σης αδυ­να­τούν να εφαρ­μό­σουν νόμους που οι ίδιοι ψήφι­σαν.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας