Εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη της μετάδοσης του HIV στις γυναίκες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Περισ­σό­τε­ρο από το 50% των ανθρώ­πων που ζουν με τον HIV παγκο­σμί­ως είναι γυναί­κες, ενώ στην Ευρώ­πη μία στις τρεις δια­γνώ­σεις HIV αφο­ρά γυναί­κες, σύμ­φω­να με τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας και το Ευρω­παϊ­κό Κέντρο Πρό­λη­ψης και Ελέγ­χου Νοση­μά­των.

Στην Ελλά­δα, το 66,5 % των γυναι­κών που έχουν δια­γνω­στεί με HIV μέχρι σήμε­ρα, απέ­κτη­σαν τον ιό μέσω ετε­ρο­φυ­λο­φι­λι­κής σεξουα­λι­κής επα­φής, σύμ­φω­να με στοι­χεία, του Κέντρου Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νοση­μά­των.

Με αφορ­μή τα παρα­πά­νω δεδο­μέ­να και σε συν­δυα­σμό με το ότι στην Ελλά­δα παρα­τη­ρεί­ται «έλλει­ψη εκστρα­τειών ενη­μέ­ρω­σης, προ­σα­να­το­λι­σμέ­νες στις γυναί­κες», οδή­γη­σαν το μη κερ­δο­σκο­πι­κό σωμα­τείο «Κέντρο Ζωής», που στη­ρί­ζει ανθρώ­πους που ζουν με HIV/AIDS, να σχε­διά­σει μία καμπά­νια ενη­μέ­ρω­σης και ευαι­σθη­το­ποί­η­σης για τον γυναι­κείο πλη­θυ­σμό, εστιά­ζο­ντας στην ετε­ρο­φυ­λο­φι­λι­κή σεξουα­λι­κή επα­φή, ώστε να μετα­φέ­ρει το μήνυ­μα ότι ο HIV αφο­ρά και τις γυναί­κες και ότι μπο­ρούν να πάρουν την πρω­το­βου­λία, προ­κει­μέ­νου να έχουν μια υγιή σεξουα­λι­κή ζωή.

Η καμπά­νια του «Κέντρου Ζωής» με τίτλο «Κάνε το πρώ­το βήμα και στην προ­φύ­λα­ξή σου» έχει την υπο­στή­ρι­ξη του Ιδρύ­μα­τος Μελί­να Μερ­κού­ρη και πρω­τα­γω­νί­στριες τις ηθο­ποιούς, Λένα Δρο­σά­κη, Λένα Παπα­λη­γού­ρα, Ιωάν­να Παπ­πά και Γιού­λι­κα Σκα­φι­δά, οι οποί­ες έχουν τιμη­θεί με το θεα­τρι­κό βρα­βείο «Μελί­να Μερ­κού­ρη» για τις ερμη­νεί­ες τους.

Για τις ανά­γκες της καμπά­νιας δημιουρ­γή­θη­κε ένα video μέσα από το οποίο ξετυ­λί­γο­νται, οι ιστο­ρί­ες τεσ­σά­ρων καθη­με­ρι­νών γυναι­κών που ανα­λαμ­βά­νουν την πρω­το­βου­λία στην ερω­τι­κή προ­σέγ­γι­ση.

Παρα­κο­λου­θού­με τις πρω­τα­γω­νί­στριες σε δια­φο­ρε­τι­κές στιγ­μές της καθη­με­ρι­νό­τη­τάς τους, όπως στον εργα­σια­κό χώρο, σε ένα μπαρ ή και τη στιγ­μή που κάνουν το χόμπι τους, να κάνουν την πρώ­τη κίνη­ση με τον ερω­τι­κό τους σύντρο­φο, ανα­λαμ­βά­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να την πρω­το­βου­λία για την προ­φύ­λα­ξή τους.

Το «Κέντρο Ζωής» υλο­ποιεί υπη­ρε­σί­ες υπο­στή­ρι­ξης και ενδυ­νά­μω­σης ορο­θε­τι­κών γυναι­κών, καθώς και δρά­σεις ενη­μέ­ρω­σης και πρό­λη­ψης προς τον γυναι­κείο πλη­θυ­σμό.

«Οι γυναί­κες είναι ένας πλη­θυ­σμός ιδιαί­τε­ρα ευά­λω­τος στον HIV, τόσο λόγω βιο­λο­γι­κών όσο και λόγω ψυχο­κοι­νω­νι­κών παρα­γό­ντων», ανα­φέ­ρει το «Κέντρο Ζωής», το οποίο, θεω­ρεί ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κό να φτά­σει το μήνυ­μα της ενη­μέ­ρω­σης και της ορθής πρό­λη­ψης σε όλες τις γυναί­κες, καλώ­ντας το κοι­νό να ενι­σχύ­σει την προ­σπά­θεια αυτή.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας