ΕΚΤ: Εξέφρασε επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
1
Mario Draghi REUTERS/Stringer

Όπως ανα­φέ­ρει ο πρό­ε­δρος της ΕΚΤ, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση του ευρω­βου­λευ­τή της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας Νίκου Χου­ντή, παρό­λο που η από­φα­ση του Eurogroup της 15 Ιου­νί­ου 2017 απο­τε­λεί ένα πρώ­το βήμα προς τη δια­σφά­λι­ση της βιω­σι­μό­τη­τας του Δημο­σί­ου Χρέ­ους, παρα­μέ­νει ανε­παρ­κής προ­κει­μέ­νου να προσ­διο­ρι­στεί επα­κρι­βώς η ποσο­τι­κή της επί­πτω­ση στο Δημό­σιο Χρέ­ος, καθώς και στη δυνα­μι­κή του.

Κατά συνέ­πεια, ανα­φέ­ρει η επι­στο­λή, μέχρι να προσ­διο­ρι­στούν λεπτο­με­ρώς και με επάρ­κεια τα μέτρα ελά­φρυν­σης του Χρέ­ους, παρα­μέ­νουν σοβα­ρές επι­φυ­λά­ξεις ανα­φο­ρι­κά με τη βιω­σι­μό­τη­τα του Δημο­σί­ου Χρέ­ους της Ελλά­δος.

Ο επι­κε­φα­λής της ΕΚΤ απο­σα­φη­νί­ζει ότι η Τρά­πε­ζα στην παρού­σα φάση δεν είναι σε θέση να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μία ολο­κλη­ρω­μέ­νη ανά­λυ­ση βιω­σι­μό­τη­τας του Δημο­σί­ου Χρέ­ους της Ελλά­δος.

Για το ζήτη­μα της έντα­ξης των ελλη­νι­κών ομο­λό­γων στο πρό­γραμ­μα ποσο­τι­κής χαλά­ρω­σης ο κ. Ντρά­γκι ανα­φέ­ρει ότι το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της ΕΚΤ θα απο­φα­σί­σει επ’ αυτού ανε­ξάρ­τη­τα, αφού λάβει υπό­ψη του τη βιω­σι­μό­τη­τα του Δημο­σί­ου Χρέ­ους καθώς και άλλους παρά­γο­ντες κιν­δύ­νου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας