Έκτακτο Δελτίο: Ήρθε ο αφρικανικός καύσωνας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων φαι­νο­μέ­νων. Πού και πότε ο υδράρ­γυ­ρος θα ξεπε­ρά­σει τους 43 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Πώς να προ­στα­τευ­τεί­τε.

Στα ύψη θα βρε­θεί τις επό­με­νες ημέ­ρες ο υδράρ­γυ­ρος, φτά­νο­ντας ακό­μα και τους 43 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, σύμ­φω­να με το έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που εξέ­δω­σε το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας, η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Το πρώ­το κύμα καύ­σω­να πέρα­σε «αδιά­φο­ρα» το περα­σμέ­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο εφό­σον η θερ­μο­κρα­σία δε ξεπέ­ρα­σε τους 36 βαθ­μούς, όμως δε θα συμ­βεί το ίδιο και το επερ­χό­με­νο. Το δεύ­τε­ρο κύμα που έρχε­ται από τα μέσα της εβδο­μά­δας θα είναι αρκε­τά υψη­λό, με τις θερ­μο­κρα­σί­ες να χτυ­πούν κόκ­κι­νο.

Συγκε­κρι­μέ­να μεθαύ­ριο, Τετάρ­τη, ο υδράρ­γυ­ρος θα φτά­σει τους 40 βαθ­μούς ενώ από την Πέμ­πτη έως και την Κυρια­κή θα αγγί­ξει τους 42 με 43 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Από τη Δευ­τέ­ρα, η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει βαθ­μιαία πτώ­ση.

Ακολουθεί αναλυτικά το δελτίο της ΕΜΥ:

«Στα­δια­κή άνο­δο θα παρου­σιά­σει η θερ­μο­κρα­σία τις επό­με­νες ήμε­ρες. πιο ανα­λυ­τι­κά η μέγι­στη τιμή της θα φθά­σει κατά τόπους:

1. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας

 • Την τέταρ­τη 28 Ιου­νί­ου 2017 τους 39 βαθ­μούς Κέλ­σιου
 • Την Πέμ­πτη 29 Ιου­νί­ου 2017 τους 40–41 βαθ­μούς Κέλ­σιου
 • Την Παρα­σκευή 30 Ιου­νί­ου 2017 και το Σάβ­βα­το 1η Ιου­λί­ου 2017) τους 42 και πιθα­νώς τους 43 βαθ­μούς Κέλ­σιου
 • Την Κυρια­κή 2 Ιου­λί­ου 2017 στα δυτι­κά τους 37–39 και στα υπό­λοι­πα τους 40–42 βαθ­μούς Κέλ­σιου.

2. Στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές

 • Την Τέταρ­τη 28 Ιου­νί­ου 2017 και την Πέμ­πτη 29 Ιου­νί­ου 2017 τους 35 βαθ­μούς Κέλ­σιου
 • Την Παρα­σκευή 30 Ιου­νί­ου 2017 και το Σάβ­βα­το 1η Ιου­λί­ου 2017) τους 36–38 βαθ­μούς Κέλ­σιου
 • Την Κυρια­κή 2 Ιου­λί­ου στα δυτι­κά τους 33–35 και στα υπό­λοι­πα τους 37–39 βαθ­μούς Κέλ­σιου.
 • Τη Δευ­τέ­ρα 3 Ιου­λί­ου 2017 η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει βαθ­μιαία πτώ­ση, η οποία θα γίνει αισθη­τή σε όλη τη χώρα.»

Πώς να προστατευτείτε

Από το Τμή­μα Δημό­σιας Υγεί­ας της Διεύ­θυν­σης Δημό­σιας Υγεί­ας και Κοι­νω­νι­κής Μέρι­μνας της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας ανα­κοι­νώ­νο­νται τα εξής σχε­τι­κά με τα ενδε­δειγ­μέ­να μέτρα προ­στα­σί­ας των πολι­τών από τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τον καύ­σω­να:

«Οι υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες σε σχέ­ση και με άλλους ατμο­σφαι­ρι­κούς παρά­γο­ντες όπως π.χ. η υψη­λή υγρα­σία, η άπνοια και η ρύπαν­ση μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν στον ανθρώ­πι­νο οργα­νι­σμό διά­φο­ρες δια­τα­ρα­χές ποι­κί­λης βαρύ­τη­τας από την απλή θερ­μι­κή εξά­ντλη­ση μέχρι την θερ­μο­πλη­ξία.

Το φαι­νό­με­νο του καύ­σω­να είναι εντο­νό­τε­ρο στις μεγά­λες πόλεις εξ αιτί­ας των αυξη­μέ­νων ρύπων στην ατμό­σφαι­ρα.

Ο ανθρώ­πι­νος οργα­νι­σμός έχει την ικα­νό­τη­τα να προ­σαρ­μό­ζε­ται και δια­τη­ρεί σχε­τι­κά στα­θε­ρή τη θερ­μο­κρα­σία του αλλά μέχρι ενός ορί­ου πέρα από το οποίο δεν μπο­ρεί να αντι­δρά­σει. Έτσι εμφα­νί­ζο­νται δια­τα­ρα­χές όπως:

1. Θερμική εξάντληση

Εμφα­νί­ζε­ται μετά από παρα­τε­τα­μέ­νη έκθε­ση σε υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες. Είναι μία θερ­μι­κή προ­σβο­λή (στρες). Τα συμ­πτώ­μα­τα είναι αρχι­κά δυνα­τός πονο­κέ­φα­λος, ίλιγ­γος, ατο­νία, αίσθη­μα κατα­βο­λής, λιπο­θυ­μι­κή τάση, υπό­τα­ση και επί πλέ­ον ναυ­τία και εμε­τός. Το δέρ­μα είναι ψυχρό και υγρό. Όλα αυτά οφεί­λο­νται κυρί­ως στην απώ­λεια νερού και χλω­ριού­χου νατρί­ου.

Η αντι­με­τώ­πι­ση είναι απλή:

 • Μετα­φο­ρά σε δρο­σε­ρό και σκιε­ρό μέρος
 • Χορή­γη­ση νερού και χλω­ριού­χου νατρί­ου (αλά­τι)
 • Σε σοβα­ρό­τε­ρη κατά­στα­ση με ναυ­τία και εμε­τό, μετα­φο­ρά στο νοσο­κο­μείο για την ανα­πλή­ρω­ση των υγρών ενδο­φλέ­βια.

2. Θερμοπληξία

Εμφα­νί­ζε­ται όταν η θερ­μο­κρα­σία του περι­βάλ­λο­ντος είναι υψη­λή σε συν­δυα­σμό με υγρα­σία σε ποσο­στό πάνω από 70%. Σε αυτές τις συν­θή­κες παρε­μπο­δί­ζε­ται η εξά­τμι­ση του ιδρώ­τα και η απο­βο­λή της θερ­μό­τη­τας από το σώμα (δεν ιδρώ­νει το άτο­μο).

Το σύν­δρο­μο της θερ­μο­πλη­ξί­ας εκδη­λώ­νε­ται με:

 • αυξη­μέ­νη θερ­μο­κρα­σία σώμα­τος, σπα­σμούς, εμε­τούς, διάρ­ροια, δια­τα­ρα­χή της πηκτι­κό­τη­τας του αίμα­τος. Μπο­ρεί να επέλ­θει έμφραγ­μα του μυο­καρ­δί­ου. Η παρά­τα­ση της κατά­στα­σης μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε κώμα και θάνα­το.
 • Οι παχύ­σαρ­κοι, οι ηλι­κιω­μέ­νοι, τα βρέ­φη, οι αλκο­ο­λι­κοί και τα άτο­μα με ανα­πνευ­στι­κές και καρ­διαγ­γεια­κές παθή­σεις προ­σβάλ­λο­νται ευκο­λό­τε­ρα.
 • Η θερα­πεία των ατό­μων με θερ­μο­πλη­ξία πρέ­πει να γίνε­ται σε νοση­λευ­τι­κό ίδρυ­μα.

Το Τμή­μα Δημό­σιας Υγεί­ας της Διεύ­θυν­σης Δημό­σιας Υγεί­ας και Κοι­νω­νι­κής Μέρι­μνας της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας δίνει τις παρα­κά­τω οδη­γί­ες ως μέτρα προ­στα­σί­ας για την προ­στα­σία των πολι­τών από τις βλα­πτι­κές συνέ­πειες των υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών και του καύ­σω­να.

Γενικές οδηγίες

 • Απο­φυ­γή της έκθε­σης στον ήλιο και παρα­μο­νή σε σκιε­ρά και δρο­σε­ρά μέρη. Να απο­φεύ­γε­ται ο συνω­στι­σμός.
 • Ελα­φρύ ντύ­σι­μο με ανοι­χτό­χρω­μα και άνε­τα ρού­χα. Το υλι­κό των ενδυ­μά­των να είναι τέτοιο που να επι­τρέ­πει να αερί­ζε­ται το σώμα.
 • Η χρή­ση του καπέ­λου επι­βάλ­λε­ται όπως και τα μαύ­ρα ή σκου­ρό­χρω­μα γυα­λιά ηλί­ου.
 • Να απο­φεύ­γε­ται η βαριά σωμα­τι­κή εργα­σία, η εργα­σία σε ιδιαί­τε­ρα θερ­μούς χώρους με άπνοια και υγρα­σία. Επί­σης, το τρέ­ξι­μο και η βάδι­ση για πολ­λή ώρα πρέ­πει να απο­φεύ­γο­νται.
 • Η δια­τρο­φή να περι­λαμ­βά­νει μικρά γεύ­μα­τα με λίγες θερ­μί­δες, κυρί­ως λαχα­νι­κά και φρού­τα. Να περιο­ρί­ζο­νται σημα­ντι­κά οι λιπα­ρές τρο­φές.
 • Να κατα­να­λώ­νο­νται άφθο­να υγρά (νερό, χυμοί φρού­των). Απα­γο­ρεύ­ε­ται το αλκο­όλ. Σε περί­πτω­ση μεγά­λης εφί­δρω­σης συστή­νε­ται η πρό­σθε­τη λήψη αλα­τιού για να περιο­ρι­στούν οι απώ­λειες των υγρών από το σώμα.
 • Να απο­φεύ­γο­νται τα πολύ­ω­ρα ταξί­δια με τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ρά, ιδιαί­τε­ρα αν αυτά δεν κλι­μα­τί­ζο­νται.
 • Πολ­λά χλια­ρά ντους στην διάρ­κεια της ημέ­ρας.

Ιδιαίτερα μέτρα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου

Τα άτο­μα με χρό­νια προ­βλή­μα­τα υγεί­ας όπως το ανα­πνευ­στι­κό, καρ­διαγ­γεια­κό, οι δια­βη­τι­κοί, οι νεφρο­πα­θείς κ.λπ. θεω­ρού­νται ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου ως προς τον καύ­σω­να και πρέ­πει να πάρουν οδη­γί­ες από τον για­τρό τους για πιο ειδι­κά μέτρα προ­φύ­λα­ξης. Ίσως απαι­τη­θεί τρο­πο­ποί­η­ση της φαρ­μα­κευ­τι­κής τους αγω­γής.

 • Όλα τα άτο­μα ηλι­κί­ας άνω των 65 ετών πρέ­πει να προ­σέ­χουν ιδιαί­τε­ρα ως προς την εφαρ­μο­γή των μέτρων προ­στα­σί­ας και προ­φύ­λα­ξης.
 • Τα βρέ­φη και τα παι­διά να ντύ­νο­νται όσο το δυνα­τόν πιο ελα­φρά. Ειδι­κό­τε­ρα για τα βρέ­φη, τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύ­θε­ρα και να τους προ­σφέ­ρε­ται εκτός από το γάλα (μητρι­κό ή άλλο) και υγρά όπως νερό, χαμο­μή­λι κ.λπ.
 • Τέλος, να απο­φεύ­γο­νται οι χωρίς σοβα­ρό λόγο μετα­κι­νή­σεις κατά τις θερ­μές ώρες (από τις 12:00 το μεση­μέ­ρι έως τις 4:00 μ.μ.).
 • Οι χώροι εργα­σί­ας θα πρέ­πει να δια­θέ­τουν κλι­μα­τι­σμό καθώς και τα ιδρύ­μα­τα που περι­θάλ­πουν νεο­γνά, βρέ­φη, ηλι­κιω­μέ­νους και άτο­μα με ειδι­κές ανά­γκες.
 • Τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς πρέ­πει να φρο­ντί­σουν για την καλή λει­τουρ­γία του κλι­μα­τι­σμού τους, για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κοι­νού.
 • Ιδιαί­τε­ρη βαρύ­τη­τα να δίνε­ται όταν οι υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες συν­δυά­ζο­νται με αυξη­μέ­νους ατμο­σφαι­ρι­κούς ρύπους και αιω­ρού­με­να σωμα­τί­δια.
 • Στις περι­πτώ­σεις αυτές τα ευαί­σθη­τα άτο­μα, ειδι­κά αυτά που ανή­κουν στις ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου όπως ήδη ανα­φέρ­θη­κε, θα πρέ­πει να παρα­μέ­νουν σε κλει­στούς κλι­μα­τι­ζό­με­νους χώρους ώστε να απο­φύ­γουν τον ερε­θι­σμό της ανα­πνευ­στι­κής οδού και την εμφά­νι­ση ανα­πνευ­στι­κών προ­βλη­μά­των.
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας