Η Ελλάδα στα πλοκάμια της …Goldman Sachs

| upd 24 Νοεμβρίου 2017 15:49
1
28

Οι «αναρ­χο-επα­να­στά­τες» του ΣΥΡΙΖΑ …κάλε­σαν την Goldman Sachs να ανα­λά­βει την πώλη­ση της Δημό­σιας Περιου­σί­ας …τη στιγ­μή που η ίδια Goldman Sachs βρί­σκε­ται ανά­με­σα σε αυτούς που θα αγο­ρά­σουν τα υπο­τι­μη­μέ­να φιλέ­τα του Δημο­σί­ου. Κλα­σι­κή κομπί­να που βλέ­που­με συνε­χώς…

Τα ίδια κορά­κια των Rothschild που πήγαν στη Ρωσία και χωρίς να ξοδέ­ψουν ούτε δολά­ριο βρέ­θη­καν να είναι ιδιο­κτή­τες πρώ­ην κρα­τι­κών κολοσ­σών Πετρε­λαί­ου, Αλου­μι­νί­ου, Χάλυ­βα κ.λπ. …βρί­σκο­νται και στην Ελλά­δα και μαζί με τους πρά­κτο­ρές τους στην κυβέρ­νη­ση μαγει­ρεύ­ουν το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο με το οποίο θα αλλά­ξει χέρια η Δημό­σια Περιου­σία χωρίς να ρισκά­ρουν ούτε μισό δολά­ριο δικό τους (βλέ­πε πώλη­ση ΟΠΑΠ με δάνειο, βλέ­πε πώλη­ση αερο­δρο­μί­ων με δάνειο κ.λπ.). 

Πηγή: efsyn.gr


Οι σύγ­χρο­νοι δωσί­λο­γοι της Αρι­στε­ράς …μας δεί­χνουν καθη­με­ρι­νά στην τηλε­ό­ρα­ση ντο­κι­μα­ντέρ για τους Ναζί …ώστε να επι­στρέ­ψουν στη ΝΔ οι ψήφοι της Χρυ­σής Αυγής …και μέχρι να αντι­λη­φθεί ο Έλλη­νας το πανη­γύ­ρι με τη Δημό­σια περιου­σία …θα είναι όλα τακτο­ποι­η­μέ­να με χιλιά­δες νόμους, προ­ε­δρι­κά δια­τάγ­μα­τα και διε­θνείς συμ­φω­νί­ες που κανέ­νας δεν θα μπο­ρεί να ακυ­ρώ­σει.

Σημειώ­στε ότι οι πρά­κτο­ρες της Βου­λής πού­λη­σαν τα Ελλη­νι­κά Αερο­δρό­μια …τη χρο­νιά που μέσα σε 10 μήνες δια­κι­νή­θη­καν …53.000.000 επι­βά­τες!

Κι επει­δή από το ξεπού­λη­μα των Δημο­σί­ων Εται­ριών δεν χάνουν τις θέσεις τους οι υπάλ­λη­λοι που εργά­ζο­νται σ’ αυτές …δεν υπάρ­χει καμία απο­λύ­τως αντί­δρα­ση.

Πρα­κτι­κά η κυβέρ­νη­ση μας απαλ­λάσ­σει ΜΟΝΟ από τα έσο­δα και όχι από τα έξο­δα των κρα­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων οπό­τε η ζημιά στην οικο­νο­μία είναι πολ­λα­πλά­σια γι’ αυτό και υπάρ­χει συνε­χής δίψα για αίμα από νέους παρά­λο­γους φόρους.

Στη Ρωσία …πέθαι­νε κόσμος από την πεί­να όταν κάποιοι περιού­σιοι τρια­ντά­ρη­δες ολι­γάρ­χες ξυπνού­σαν δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι από τη μία νύχτα στην άλλη… ως ουρα­νο­κα­τέ­βα­τοι ιδιο­κτή­τες τερά­στιων πρώ­ην κρα­τι­κών κολοσ­σών.

Και αυτό το έγκλη­μα στη Ρωσία δια­πρά­χθη­κε με πρα­ξι­κό­πη­μα και με τη βοή­θεια του στρα­τού …όπως ακρι­βώς έγι­νε και στη Χιλή.

Πηγή: Capital.gr

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: newsbomb.gr

Πηγή: tanea.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας