Ελλάς: Από τα «σαγόνια» του Soros στα «νύχια» των Rothschild

| upd 17 Νοεμβρίου 2017 13:15
0
24

Απα­ρά­μιλ­λη υπο­κρι­τι­κή τέχνη που θα σάρω­νε άνε­τα όλα τα βρα­βεία από το καθη­με­ρι­νό Θέα­τρο της Βου­λής.

Θα μας γλί­τω­ναν από τα σαγό­νια του Soros για να μας κατα­πιούν ολό­κλη­ρους οι Rothschild.

Πηγή: kathimerini.gr

Επι­βε­βαιώ­νο­νται οι συνα­ντή­σεις του Πρω­θυ­πουρ­γού κ. Αλέ­ξη Τσί­πρα στο Παρί­σι με εκπρο­σώ­πους της επεν­δυ­τι­κής Τρά­πε­ζας Rothschild & Co και του ομί­λου L’Oreal.

Σε σχε­τι­κά ερω­τή­μα­τα της Καθη­με­ρι­νής, οι δύο εται­ρεί­ες επι­βε­βαιώ­νουν τις συνα­ντή­σεις.

Συγκε­ρι­μέ­να, η εκ των επι­κε­φα­λής του τμή­μα­τος εται­ρι­κών σχέ­σε­ων της Rothschild κ. Caroline Nico επι­βε­βαί­ω­σε ότι ο κ. Τσί­πρας είχε συνά­ντη­ση με εκπρο­σώ­πους της τρά­πε­ζας στις 30 Ιανουα­ρί­ου στο Παρί­σι. «Η Rothschild & Co δεν θα προ­βεί σε κανέ­να περαι­τέ­ρω σχό­λιο επί του θέμα­τος».

Αντι­στοί­χως, η επι­κε­φα­λής εται­ρι­κής επι­κοι­νω­νί­ας της L’Oreal Anne-Laure Richard επι­βε­βαί­ω­σε επί­σης τη συνά­ντη­ση του κ. Τσί­πρα με τον Πρό­ε­δρο και Διευ­θύ­νο­ντα Σύμ­βου­λο του Ομί­ι­λου Jean-Paul Agon, πλην όμως αρνή­θη­κε να δώσει περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία.

Σύμ­φω­να με την απά­ντη­ση της κ. Richard «επρό­κει­το για μία ιδιω­τι­κή (σ.σ. εννο­εί­ται ανε­πί­ση­μη) συνά­ντη­ση και ουδέν σχό­λιο έχου­με σχε­τι­κά με το περιε­χό­με­νο των συζη­τή­σε­ων». (Το πρω­τό­τυ­πο κεί­με­νο στην αγγλι­κή: «It was a private meeting, we have no comment regarding topics discussed»).

Η παρου­σία του κ. Τσί­πρα στο Παρί­σι, κατά την επι­στρο­φή του από τη Λισα­βό­να, έχει πυρο­δο­τή­σει έντο­νη αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης και Μεγά­ρου Μαξί­μου. Στο ζήτη­μα επα­νήλ­θε σήμε­ρα και ο εκπρό­σω­πος της Ν.Δ. κ. Β. Κικί­λιας θέτο­ντας σει­ρά ερω­τη­μά­των τόσο για τις συνα­ντή­σεις του κ. Τσί­πρα όσο και για το εάν, σε κάποιο σκέ­λος του ταξι­διού, στο πρω­θυ­πουρ­γι­κό αερο­σκά­φος βρί­σκο­νταν και επι­βά­τες – μη μέλη της κυβέρ­νη­σης.

Πηγή: antizitro

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας