Ένας στους πέντε Έλληνες απειλείται καθημερινά με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς

1.783.858 πολίτες απειλούνται με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς

0
36

Ένας στους πέντε Έλλη­νες απει­λεί­ται καθη­με­ρι­νά με κατα­σχέ­σεις και πλει­στη­ρια­σμούς. Όχι μόνο ψυχο­λο­γι­κή αλλά και οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή των φτω­χό­τε­ρων Ελλή­νων …δια χει­ρός των πάμπλου­των μαφιό­ζων της Βου­λής και της Δικαιο­σύ­νης.

Η δήθεν Δικαιο­σύ­νη ΔΕΝ θεω­ρεί ότι υπήρ­ξε παρα­βί­α­ση του Συντάγ­μα­τος και των άρθρων περί φορο­δο­τι­κής ικα­νό­τη­τας. Ένας στους πέντε Έλλη­νες …απο­φά­σι­σε να χάσει το σπί­τι του και για τη Δικαιο­σύ­νη όλα έγι­ναν νόμι­μα. Όλοι αυτοί οι «μπα­τα­ξή­δες» και «κακο­πληρω­τές» …πρέ­πει να περά­σουν να γνω­ρί­σουν από κοντά τους αθά­να­τους του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας. Πρέ­πει να τους συγ­χα­ρούν προ­σω­πι­κά, διό­τι όλα τα εγκλή­μα­τα των που­λη­μέ­νων πολι­τι­κών έχουν τη δική τους ενυ­πό­γρα­φη νομι­μο­ποί­η­ση.

Νόμι­μο να φορο­λο­γείς για φαντα­στι­κά εισο­δή­μα­τα, νόμι­μο να φορο­λο­γείς ένα ακί­νη­το που δεν παρά­γει πλού­το, νόμι­μο να αυξά­νεις το κόστος της ενέρ­γειας και των τρο­φί­μων με 2.000.000 άνερ­γους στη χώρα, νόμι­μο να απαι­τείς να ζήσει κάποιος με μισθό 487 ευρώ όταν μόνο για να ζεστα­θεί τον χει­μώ­να θα χρεια­στεί τρεις ολό­κλη­ρους μισθούς, νόμι­μο να δια­τη­ρείς το αφο­ρο­λό­γη­το για τους Βου­λευ­τές και να το καταρ­γείς για τον πλα­νό­διο πωλη­τή… Όλα νόμι­μα και ηθι­κά. Τα υπο­βρύ­χια, οι Ολυ­μπια­κοί και τα μεγά­λα Δημό­σια Έργα… όλα ξοφλη­μέ­να μέχρι δεκά­ρας, οι μαφιό­ζοι και οι προ­δό­τες απο­λαμ­βά­νουν τα κλεμ­μέ­να εκτός Ελλά­δας στα σπί­τια τους στην Αμε­ρι­κή, στο Λον­δί­νο και το Παρί­σι… κι εμείς οι πατριώ­τες μεί­να­με πίσω, να πλη­ρώ­σου­με τον λογα­ρια­σμό χωρίς να έχου­με καν συμ­με­το­χή στο τσι­μπού­σι.

Όλοι εκεί­νοι που ανέ­βαι­ναν στις εξέ­δρες κι έβγα­ζαν πύρι­νους επα­να­στα­τι­κούς λόγους από τα μικρό­φω­να και «σκο­τω­νό­ντου­σαν» για τις ιδέ­ες τους μέσα στη Βου­λή …εξα­φα­νί­στη­καν από προ­σώ­που γης.

Η γενιά του Πολυ­τε­χνεί­ου …άρπα­ξε τις σάρ­κες μας και το έσκα­σε με θαλα­μη­γούς για λιμά­νια ξένα. Ο αγώ­νας τους για τη «σωτη­ρία» της Ελλά­δας …τελεί­ω­σε με το που έπια­σαν από 50.000.000 ευρώ ο καθέ­νας τους σε τρά­πε­ζες του εξω­τε­ρι­κού.

Πηγή: tovima.gr

Επτα­κό­σιες εβδο­μή­ντα οχτώ κατα­σχέ­σεις κάθε εργά­σι­μη ημέ­ρα πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων το τελευ­ταίο μήνα του 2017 στο­χεύ­ο­ντας σε πολί­τες και επι­χει­ρή­σεις με ληξι­πρό­θε­σμα χρέη στην εφο­ρία.

Μόνο το Δεκέμ­βριο του 2017 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνο­λι­κά 14.781 κατα­σχέ­σεις ενώ συνο­λι­κά στο στό­χα­στρο της εφο­ρί­ας έχουν βρε­θεί 1.050.007 οφει­λέ­τες. Μάλι­στα σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που δημο­σιο­ποί­η­σε την Πέμ­πτη 1η Φεβρουα­ρί­ου η ΑΑΔΕ, 1.783.858 πολί­τες απει­λού­νται με κατα­σχέ­σεις και πλει­στη­ρια­σμούς.

Συνο­λι­κά, το Δεκέμ­βριο του 2017 με οφει­λές στην εφο­ρία εμφα­νί­ζο­νται 4.068.857 φυσι­κά και νομι­κά πρό­σω­πα, ενώ σε σύγκρι­ση με το Νοέμ­βριο του 2017 παρα­τη­ρεί­ται μεί­ω­ση οφει­λε­τών κατά 138.260 πρό­σω­πα.

Μέσα στο 2017 τα ληξι­πρό­θε­σμα χρέη πολι­τών και επι­χει­ρή­σε­ων αυξή­θη­καν κατά 12,7 δισ. ευρώ ενώ μόνο τον τελευ­ταίο μήνα του έτους έμει­ναν απλή­ρω­τοι φόροι 1,3 δισ. ευρώ. Την ώρα όμως που αυξά­νο­νται τα ληξι­πρό­θε­σμα στο ύψος ρεκόρ των 101,85 δισ. ευρώ η ΑΑΔΕ κατά­φε­ρε μέσα στο 2017 να εισπρά­ξει 2,39 δισ. ευρώ από νέα ληξι­πρό­θε­σμα χρέη και άλλα 2,69 δισ. ευρώ από παλαιά ληξι­πρό­θε­σμα χρέη, σύνο­λο 5,07 δισ. ευρώ.

Ιδιαί­τε­ρη αίσθη­ση προ­κα­λεί το γεγο­νός ότι από το σύνο­λο των 101,85 δισ. ευρώ τα 12,7 δις. ευρώ αφο­ρούν πτω­χευ­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις και τα 8,9 δις. ευρώ παλαιά ληξι­πρό­θε­σμα χρέη Δημο­σί­ων Επι­χει­ρή­σε­ων Κοι­νής Ωφέ­λειας, Δημο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων κτλ. Αθροι­στι­κά τα εν λόγω χρέη είναι 21,6 δις. ευρώ, δηλα­δή απο­τε­λούν περί­που το 20% των συνο­λι­κών χρε­ών.

Επί­σης, στο σύνο­λο των 101,85 δις. ληξι­πρό­θε­σμων χρε­ών, τα 38,1 δις. ευρώ απο­τε­λούν παλαιές οφει­λές νομι­κών προ­σώ­πων.

Κυβερ­νη­τι­κοί παρά­γο­ντες εκτι­μούν ότι από το σύνο­λο των 100 δισ. ευρώ ληξι­πρό­θε­σμων χρε­ών ζήτη­μα είναι να μπο­ρούν να εισπρα­χθούν τα 20 δις., ενώ κάθε μήνα παρά το μπα­ράζ κατα­σχέ­σε­ων και προει­δο­ποι­η­τι­κών επι­στο­λών τα χρέη βαί­νουν διαρ­κώς αυξα­νό­με­να.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας