Ένθερμοι πατριώτες ή πιόνια του πολιτικού συστήματος;

| upd 28 Ιανουαρίου 2018 15:21
0
61
Οι αφανείς ήρωες σκάβουν νύχτα μέρα ένα βαθύ πηγάδι γνώσης και φέρνουν στην επιφάνεια πληροφορίες, κρυστάλλινα νερά γνώσης ...αλλά οι δήθεν πατριώτες και οι τηλεβιβλιοπώλες εντοπίζουν αυτά τα πηγάδια ...κατουράνε μέσα και μετά πουλάνε το βρώμικο νερό ως καθαρό ...ώστε αντί να θεραπεύσουν ...να μολύνουν και να αρρωστήσουν όσους τους εμπιστεύτηκαν

Αν οι Χρυ­σαυ­γί­τες ήταν όντως πατριώ­τες …βλέ­πο­ντας την επι­κοι­νω­νια­κή ζημιά που προ­κα­λούν σε όλα τα εθνι­κά θέμα­τα …παρι­στά­νο­ντας τους αγα­να­κτι­σμέ­νους Τρια­κό­σιους του Λεω­νί­δα …θα έπρε­πε να κρύ­ψουν σημαί­ες, μπλου­ζά­κια, πανό κλπ …και να συμ­με­τέ­χουν στα Συλ­λα­λη­τή­ρια ως ανώ­νυ­μοι πολί­τες, όπως οι υπό­λοι­ποι κι όχι οργα­νω­μέ­νοι ως στρα­τός κομ­μα­τό­σκυ­λων.

Αυτό θα συνέ­βαι­νε αν ο σκο­πός της ύπαρ­ξης των λόχων της Χρυ­σής Αυγής δεν ήταν ακρι­βώς αυτός. Δηλα­δή να απα­ξιώ­σουν, να γελοιο­ποι­ή­σουν τα Εθνι­κά Θέμα­τα, να δίνουν άλλο­θι στους πρά­κτο­ρες να περ­νούν πιο εύκο­λα νόμους φίμω­σης του λόγου και να προ­κα­λούν τρό­μο στους απλούς πολί­τες με τη χου­λι­γκα­νι­κή παρου­σία τους.

Προ­σω­πι­κά ασχο­λού­μαι με το Μακε­δο­νι­κό σχε­δόν 10 χρό­νια, με 5 δικα­στή­ρια στις πλά­τες από τους πρα­κτο­ρί­σκους του Soros και μπο­ρώ να σας πω ότι αυτοί που ασχο­λού­νται σε βάθος με το Μακε­δο­νι­κό δεν είναι ούτε 10 άνθρω­ποι πανελ­λα­δι­κά και γνω­ρί­ζο­νται καλά μετα­ξύ τους.

Ποτέ ανά­με­σα σ’αυτούς τους αφο­σιω­μέ­νους Μακε­δο­νο­μά­χους που γέμι­σαν το δια­δί­κτυο με τεκ­μή­ρια , με αμέ­τρη­τες μετα­φρά­σεις ξένων άρθρων και βιβλί­ων, με πραγ­μα­τι­κά μαρ­γα­ρι­τά­ρια ενη­μέ­ρω­σης …δεν υπήρ­ξε άνθρω­πος της Χρυ­σής Αυγής. Κυριο­λε­κτι­κά ποτέ και κανέ­νας …για­τί απλά η μάχη που δίνουν αυτοί οι αφα­νείς πολε­μι­στές …δεν σκο­πεύ­ει να γοη­τεύ­σει ή να φανα­τί­σει ελα­φρό­μυα­λους ψηφο­φό­ρους, δεν έχει συν­θή­μα­τα, πυρ­σούς, φαν­φά­ρες, καρα­τιές και χου­λι­γκα­νι­σμούς.

Η μάχη αυτή έχει πολ­λή «τσά­πα και φτυά­ρι» …ατε­λεί­ω­τη προ­σω­πι­κή εργα­σία, ξενύ­χτι, κι όλα κόντρα στο ρεύ­μα, κόντρα στη «μόδα» που επι­βάλ­λουν οι υπερ­δυ­νά­μεις, κόντρα στα προ­σω­πι­κά τους συμ­φέ­ρο­ντα κι ανώ­νυ­μα, χωρίς να περι­μέ­νουν να ακού­σουν ούτε «ευχα­ρι­στώ». Ο πατριω­τι­σμός τους …δεν πρό­κει­ται να μετα­τρα­πεί ποτέ σε μισθό βου­λευ­τή ή συμ­βού­λου Πρω­θυ­πουρ­γού …όπως συμ­βαί­νει με τους προ­δό­τες.

Η Χρυ­σή Αυγή χρη­σι­μο­ποιεί τα πατριω­τι­κά θέμα­τα είτε για ψήφους είτε και για να διώ­ξει τους ανι­διο­τε­λείς πατριώ­τες στα μετριο­πα­θή κόμ­μα­τα του κέντρου. Γνω­ρί­ζουν τα αρνη­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των πρα­κτι­κών τους και όχι μόνο δεν διορ­θώ­νουν αλλά χει­ρο­τε­ρεύ­ουν ώστε η πρό­κλη­ση ζημιάς να είναι ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη.

Μία απω­θη­τι­κή Χρυ­σή Αυγή μαζί με τους απω­θη­τι­κούς ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ αναρ­χι­κούς …λει­τουρ­γούν ως μαντρό­σκυ­λα που φρο­ντί­ζουν ώστε το φιλή­συ­χο κοπά­δι να μένει στο κέντρο και να ψηφί­ζει τους γαλα­ζο­πρά­σι­νους σοβα­ρο­φα­νείς κλέ­φτες κι απα­τε­ώ­νες, τους προ­δό­τες με τις γρα­βά­τες.

Η απα­ξί­ω­ση κι ο ευτε­λι­σμός σοβα­ρό­τα­των θεμά­των που κατα­φέρ­νει η Χρυ­σή Αυγή είναι κάτι παρό­μοιο με αυτό που κάνουν οι, αχόρ­τα­γοι για χρή­μα, απα­τε­ώ­νες τηλε­βι­βλιο­πώ­λες.

Γι’ αυτό και το Σύστη­μα τους λατρεύ­ει και μας τους προ­βάλ­λει από 3–4 δια­φο­ρε­τι­κά κανά­λια …ταυ­τό­χρο­να!

Τόσο χρή­σι­μοι είναι όλοι αυτοί.

Κι οι τηλε­βι­βλιο­πώ­λες παίρ­νουν σοβα­ρά θέμα­τα …τα γαρ­νί­ρουν με χίλια ψέμ­μα­τα και ηλι­θιό­τη­τες και τα σερ­βί­ρουν στον κόσμο …ώστε να τον απο­προ­σα­να­το­λί­σουν, να τον απο­βλα­κώ­σουν, να του «βρα­χυ­κυ­κλώ­σουν» τη λογι­κή ή στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση να τον κάνουν να απο­στρέ­φε­ται τα θέμα­τα με τα οποία κατα­πιά­νο­νται.

Έτσι …δεν τολ­μάς πλέ­ον να κάνεις ανα­φο­ρά σε Rothschild …και οι πρά­κτο­ρες-δημο­σιο­γρά­φοι σε εξου­δε­τε­ρώ­νουν με τη μία …είτε ως γρα­φι­κό Χρυ­σαυ­γί­τη είτε ως οπα­δό του τηλε­βι­βλιο­πώ­λη Νεφε­λίμ.

Όπως όλα τα κόμ­μα­τα μας σερ­βί­ρουν την προ­σχε­δια­σμέ­νη προ­δο­σία ως σωτη­ρία της πατρί­δας …έτσι και όλοι αυτοί που απα­ξιώ­νουν με τη γελοιό­τη­τα και τα καρα­γκιοζ­λί­κια τους σοβα­ρό­τα­τα θέμα­τα και πλη­ρο­φο­ρί­ες-κλει­διά παρου­σιά­ζο­νται ως απο­κλει­στι­κοί κάτο­χοι της αλή­θειας.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα …δεν κάνουν τίπο­τα άλλο από το να κλέ­βουν υλι­κό, έτοι­μη δου­λειά, από τους αφα­νείς σκα­πα­νείς της πλη­ρο­φο­ρί­ας, από ιστο­σε­λί­δες με μικρή επι­σκε­ψι­μό­τη­τα… το οποίο προ­σαρ­μό­ζουν στη ρητο­ρι­κή τους, το απο­δυ­να­μώ­νουν και το ευτε­λί­ζουν, το εμφα­νί­ζουν ως δικό τους εύρη­μα και αντί τελι­κά να αφυ­πνί­ζουν τους πολί­τες …παρά­γουν περισ­σό­τε­ρους ηλί­θιους …αλλά πιστούς στο κόμ­μα και φανα­τι­κούς των τηλε­πω­λή­σε­ων.

Ούτε τα κομ­μα­τό­σκυ­λα …ούτε οι τηλε­βι­βλιο­πώ­λες θέλουν τους ανθρώ­πους πιο έξυ­πνους …για­τί οι έξυ­πνοι άνθρω­ποι δεν θα γίνουν ποτέ πελά­τες τους.

Οι αφα­νείς ήρω­ες σκά­βουν νύχτα μέρα ένα βαθύ πηγά­δι γνώ­σης και φέρ­νουν στην επι­φά­νεια πλη­ρο­φο­ρί­ες, κρυ­στάλ­λι­να νερά γνώ­σης …αλλά οι δήθεν πατριώ­τες και οι τηλε­βι­βλιο­πώ­λες εντο­πί­ζουν αυτά τα πηγά­δια …κατου­ρά­νε μέσα και μετά που­λά­νε το βρώ­μι­κο νερό ως καθα­ρό …ώστε αντί να θερα­πεύ­σουν …να μολύ­νουν και να αρρω­στή­σουν όσους τους εμπι­στεύ­τη­καν.

Αν υπήρ­χε έστω κι ελά­χι­στη χρή­σι­μη πλη­ρο­φο­ρία στα χιλιά­δες βιβλία που που­λιού­νται από την τηλε­ό­ρα­ση, στις εφη­με­ρί­δες και στις δήθεν σοβα­ρές εκπο­μπές της τηλε­ό­ρα­σης …δεν θα είχα­με σκλα­βω­θεί τόσο γρή­γο­ρα και τόσο εύκο­λα.

Σ.Σ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας