«Επικίνδυνος» ο Σαββίδης ισχυρίζεται το κατεστημένο…

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Ο Αλα­φού­ζος-Soros, ο “ηθι­κός”, ο “πεντα­κά­θα­ρος”, ο “ποιο­τι­κός” κι ο “μέγας πατριώ­της” …θεω­ρεί κίν­δυ­νο τον Σαβ­βί­δη. Οι αερι­τζή­δες, οι “φιλάν­θρω­ποι” με τα λεφτά των φτω­χών ανθρώ­πων …θεω­ρούν επι­κίν­δυ­νους όσους χαλά­νε την πιά­τσα και φέρ­νουν ζεστό χρή­μα αντί να απλώ­νουν το χέρι τύπου… Όλοι μαζί μπο­ρού­με… “Εσείς πλη­ρώ­νε­τε κι εγώ κάνω τον σπου­δαίο”.

Ας προ­σέ­χει ο Σαβ­βί­δης για­τί οι “Σέχτες” και οι “αυθόρ­μη­τοι” επα­να­στά­τες της CIA-Μοσάντ ξέρουν πως να προ­στα­τεύ­ουν το σύστη­μα από πιθα­νούς κιν­δύ­νους.

Πηγή: topontiki.gr

Σφο­δρή επί­θε­ση στον Ιβάν Σαβ­βί­δη, για τις πρά­ξεις και τις δηλώ­σεις του, εξα­πέ­λυ­σε ο Γιάν­νης Αλα­φού­ζος μιλώ­ντας στη Nova αμέ­σως μετά το τέλος του αγώ­να όπου ο Πανα­θη­ναϊ­κός βγή­κε νικη­τής κι άφη­σε εκτός προ­κρι­μα­τι­κών Champions League τον ΠΑΟΚ. Ο κ. Αλα­φού­ζος μίλη­σε για «ξενό­φερ­το κίν­δυ­νο» και ξεκα­θά­ρι­σε πως θα συνε­χί­σει στο τιμό­νι του Πανα­θη­ναϊ­κού, δίνο­ντας τα κλει­διά σε Λυμπε­ρό­που­λο και Ουζου­νί­δη.
Για τα όσα δήλω­σε ο Σαβ­βί­δης: «Εγώ πραγ­μα­τι­κά εκπλήσ­σο­μαι με τους υπαι­νιγ­μούς του Σαβ­βί­δη. Ο Πανα­θη­ναϊ­κός έχει απο­δεί­ξει πως πιστεύ­ει στους νόμους και ακο­λου­θεί τις δια­δι­κα­σί­ες. Ο ΠΑΟΚ έκλε­ψε το Κύπελ­λο και το πρω­τά­θλη­μα των πλέι-οφ. Ο Ίβιτς έκα­νε θέα­τρο. Το ξέρου­με. Μιλή­σα­με με τους για­τρούς του Ευαγ­γε­λι­σμού. Υπάρ­χει δικο­γρα­φία, υπάρ­χουν εκθέ­σεις που ανα­δει­κνύ­ουν πως άνθρω­ποι του ΠΑΟΚ έχουν ασκή­σει βία για απο­τε­λέ­σμα­τα. Εκπλήσ­σο­μαι και για αυτό σας πήρα τηλέ­φω­νο. Δεν μιλάω εδώ και και­ρό. Υπάρ­χουν κάποια όρια στην ανο­χή μας».
Για το κου­τά­κι στον Ίβιτς: «Είναι κατα­δι­κα­στέο, τον βρή­κα­με και παρό­λα αυτά η δικαιο­σύ­νη μας τιμώ­ρη­σε με το μέγι­στο. Είναι ένα μόνι­μο πράγ­μα. Εμείς δεν έχου­με σχέ­σεις σε αντί­θε­ση με άλλους. Σήμε­ρα παί­ζα­με το τελευ­ταίο ματς χωρίς να ξέρου­με τις τιμω­ρί­ες για τον τελι­κό του Κυπέλ­λου. Είναι πρό­κλη­ση. Έχου­με δώσει οδη­γί­ες στο νομι­κό τμή­μα να κινη­θούν εις βάρος των δικα­στών που ενήρ­γη­σαν με σκο­πό. Εγώ έχω ηττη­θεί στην προ­σπά­θεια να επι­βάλ­λου­με κανό­νες. Το παρα­δέ­χο­μαι. Δεν θα αφή­σω τον Πανα­θη­ναϊ­κό».
Για τον Σαβ­βί­δη: «Δεν είναι δυνα­τόν να υπάρ­χουν άνθρω­ποι σαν τον Σαβ­βί­δη που βγή­κε και είπε πως είμαι λαγός. Το Μega χρω­στού­σε 120 εκα­τομ­μύ­ρια και ο ένας έδω­σε 22 και ο άλλος 21. Δεν κατα­λα­βαί­νω πού ξεκι­νά και πού τελειώ­νει. Η κυβέρ­νη­ση έχει συμ­με­το­χή στο ότι υπάρ­χει δια­φθο­ρά. Μόνο λόγια. Θα είμα­στε απέ­να­ντι σε αυτό το σύστη­μα.
Δεν μπο­ρώ να έχω καλή επα­φή με τον Σαβ­βί­δη για­τί δεν μιλά­ει ελλη­νι­κά. Δεν μπο­ρώ να κατα­λά­βω για­τί κόπτε­ται τόσο για τον ελλη­νι­σμό; Θέλει να κάνει κόμ­μα; Λένε πως ο Σαβ­βί­δης κάνει τα ίδια που έκα­ναν στην Αθή­να και παίρ­να­τε παρά­νο­μα τα πρω­τα­θλή­μα­τα.
Αν δεί­τε στην παντο­κρα­τία που λένε του Πανα­θη­ναϊ­κού επί Βαρ­δι­νο­γιάν­νη έχει 4 πρω­τα­θλή­μα­τα ο Ολυ­μπια­κός, ένα η ΑΕΛ, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Πανα­θη­ναϊ­κός δεν απεί­λη­σε διαι­τη­τές, δεν έκα­ψε αυτο­κί­νη­τα συγ­γε­νών διαι­τη­τών. Στην Ελλά­δα έχου­με ξεχά­σει κάποιες αρχές όπως η δικαιο­σύ­νη, η αλή­θεια. Οι άνθρω­ποι όπως ο Σαβ­βί­δης δεν κατα­λα­βαί­νουν την αλή­θεια».
Για τη νίκη του Πανα­θη­ναϊ­κού: «Αυτό λέγε­ται ύβρις. Ο ΠΑΟΚ είναι μια αγα­πη­τή ομά­δα και οι οπα­δοί του λατρεύ­ουν την ομά­δα τους. Όλη αυτή η πρό­κλη­ση και η στρέ­βλω­ση απο­τε­λεί ύβρις με την αρχαία έννοια του όρου».
Για το μέλ­λον του στο «τρι­φύλ­λι»: «Δεν θα εγκα­τα­λεί­ψω τον Πανα­θη­ναϊ­κό. Ο Πανα­θη­ναϊ­κός θα έχει πολύ καλή ενδε­κά­δα του χρό­νου και μετά στό­χος μας είναι να βγά­λου­με παί­κτες. Υπάρ­χουν δια­φο­ρές τερά­στιες με την Ευρώ­πη, δια­φθο­ρά. Πρέ­πει να βγά­λου­με Έλλη­νες όπως το 2003–2004, όπου η Εθνι­κή πήρε το Euro με τους παί­κτες του Πανα­θη­ναϊ­κό από την προ­σπά­θεια του Γιάν­νη Βαρ­δι­νο­γιάν­νη. Μαζί με τον Μπεργκ, τον Ζέκα και αυτά τα παι­διά θα πάμε μπρο­στά.
Συγ­χαί­ρω τον Ουζου­νί­δη και τον Λυμπε­ρό­που­λο. Έχουν αρχές. Εγώ ως Γιάν­νης Αλα­φού­ζος έχω απο­τύ­χει στον Πανα­θη­ναϊ­κό τα τελευ­ταία χρό­νια, θα θέλω να ασχο­λη­θώ με τη δια­φθο­ρά και τη σαπί­λα και όχι με το ποδο­σφαι­ρι­κό. Υπάρ­χει ένας ξενό­φερ­τος κίν­δυ­νος μπρο­στά μας».

Πηγή: gazzetta.gr
Πηγή: aftodioikisi.gr

«Η ΝΔ δεν έχει προ­σω­πι­κό πρό­βλη­μα με τον κ. Σαβ­βί­δη, δεν έχει πρό­βλη­μα με κανέ­ναν, όμως το θεσμι­κό πλαί­σιο είναι συγκε­κρι­μέ­νο και οι κανό­νες πρέ­πει να τηρού­νται», δήλω­σε ο ανα­πλη­ρω­τής Τομε­άρ­χης Εργα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης της ΝΔ, βου­λευ­τής Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Θεό­δω­ρος Καρά­ο­γλου, στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό του Αθη­ναϊ­κού Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων, «Πρα­κτο­ρείο 104,9 fm».
«Η ΝΔ δεν έχει πρό­βλη­μα με τα πρό­σω­πα. Όμως, στη σύγ­χρο­νη Ελλη­νι­κή Δημο­κρα­τία υπάρ­χει ένα συγκε­κρι­μέ­νο πλαί­σιο, μέσα στο οποίο οφεί­λουν να κινη­θούν οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες. Όσοι παρα­βαί­νουν το πλαί­σιο αυτό, τότε υπάρ­χουν αυτό­μα­τα ζητή­μα­τα, τα οποία εμείς πρέ­πει να ανα­δει­κνύ­ου­με. Η συνέ­ντευ­ξη του κ.Σαββίδη προ­φα­νώς υπε­ρέ­βη τα εσκαμ­μέ­να. Ο κ.Σαββίδης πρέ­πει να ξεκα­θα­ρί­σει, αν θέλει να γίνει πολι­τι­κό πρό­σω­πο, να το δηλώ­σει ευθαρ­σώς, για να υπο­στεί και την ανά­λο­γη δημό­σια πολι­τι­κή κρι­τι­κή», επι­σή­μα­νε ο κ.Καράογλου και πρό­σθε­σε: «Όλοι οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες είναι καλο­δε­χού­με­νοι, ο κ.Σαββίδης είναι ένας άνθρω­πος, ο οποί­ος έχει βάλει πολ­λά χρή­μα­τα στην ελλη­νι­κή αγο­ρά και ειδι­κό­τε­ρα στη Βόρεια Ελλά­δα αυτό είναι κάτι το οποίο το γνω­ρί­ζου­με, το εκτι­μού­με, το σεβό­μα­στε, αλλά από εκεί και πέρα στη δημο­κρα­τία υπάρ­χουν κανό­νες, νόμοι και πρέ­πει να είναι ξεκά­θα­ροι για όλους».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας