Επίσημο έγγραφο των ΗΠΑ αναγνωρίζει ξεκάθαρα την Ελληνικότητα της Μακεδονίας

Ένα ντοκουμέντο που αξίζει και πρέπει να διαδοθεί...

0
85

Ιστο­ρι­κό ντο­κου­μέ­ντο στο οποίο το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ από το 1944 ανα­γνώ­ρι­ζε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά ότι η Μακε­δο­νία είναι μόνο Ελλη­νι­κή, απο­τε­λεί το έγγρα­φο το οποίο ακο­λου­θεί.

«Η κυβέρ­νη­ση αυτή θεω­ρεί τις συζη­τή­σεις περί Μακε­δο­νι­κού «κρά­τους», Μακε­δο­νι­κής «πατρί­δας», και Μακε­δο­νι­κής «εθνι­κής συνεί­δη­σης», αβά­σι­μη προ­πα­γάν­δα, η οποία δεν έχει καμία σχέ­ση με κάποια εθνι­κή ή πολι­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, και δια­κρί­νου­με στις προ­σπά­θειες αυτές, κεκα­λυμ­μέ­νες επι­θε­τι­κές δια­θέ­σεις κατά της Ελλά­δος», ανα­φέ­ρε­ται μετα­ξύ άλλων στο συγκε­κρι­μέ­νο από­σπα­σμα του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ το 1944.

Ακολουθεί μετάφραση του εγγράφου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ, 1945, ΕΓΓΎΣ ΑΝΑΤΟΛΉ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉ, ΤΌΜΟΣ VIII
868.014 / 12–2644: Κυκλι­κό αερό­γραμ­μα

Ο Υπουρ­γός σε ορι­σμέ­νους διπλω­μα­τι­κούς και προ­ξε­νι­κούς υπαλ­λή­λους 74
Ουά­σινγ­κτον, 26 Δεκεμ­βρί­ου 1944 — 10:00 π.μ.

Τα παρα­κά­τω είναι για τις πλη­ρο­φο­ρί­ες και γενι­κές οδη­γί­ες σας, αλλά όχι για οποια­δή­πο­τε θετι­κή ενέρ­γεια αυτή τη στιγ­μή.

Το Τμή­μα σημεί­ω­σε με μεγά­λη ανη­συ­χία τις αυξα­νό­με­νες προ­πα­γαν­δι­στι­κές φήμες και τις ημιε­πί­ση­μες δηλώ­σεις προς όφε­λος μιας αυτό­νο­μης πΓΔΜ που προ­έρ­χε­ται κυρί­ως από τη Βουλ­γα­ρία, αλλά και από τη Γιου­γκο­σλα­βι­κή Παρ­τι­ζά­νη και άλλες πηγές, με την ένδει­ξη ότι η ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια θα συμπε­ρι­λη­φθεί στην προ­βλε­πό­με­νη κατά­στα­ση. Αυτή η κυβέρ­νη­ση θεω­ρεί ότι η ομι­λία του μακε­δο­νι­κού “έθνους”, της μακε­δο­νι­κής “πατρί­δας” ή της μακε­δο­νι­κής “εθνι­κής συνεί­δη­σης” είναι αδι­καιο­λό­γη­τη δημα­γω­γία που δεν αντι­προ­σω­πεύ­ει εθνι­κή ή πολι­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και βλέ­πει στην παρού­σα ανα­βί­ω­ση μια πιθα­νή μαν­δύα για επι­θε­τι­κές προ­θέ­σεις ενά­ντια στην Ελλά­δα.

[Σελί­δα 303]
Η εγκε­κρι­μέ­νη πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης αυτής είναι να αντι­τα­χθεί σε κάθε ανα­βί­ω­ση του μακε­δο­νι­κού ζητή­μα­τος που σχε­τί­ζε­ται με την Ελλά­δα. Το ελλη­νι­κό τμή­μα της Μακε­δο­νί­ας κατοι­κεί­ται σε μεγά­λο βαθ­μό από Έλλη­νες και ο ελλη­νι­κός λαός αντι­τί­θε­ται σχε­δόν ομό­φω­να στη δημιουρ­γία ενός μακε­δο­νι­κού κρά­τους. Οι ισχυ­ρι­σμοί της σοβα­ρής ελλη­νι­κής συμ­με­το­χής σε οποια­δή­πο­τε τέτοια ανα­στά­τω­ση μπο­ρούν να θεω­ρη­θούν ψευ­δείς. Η κυβέρ­νη­ση αυτή θεω­ρεί υπεύ­θυ­νη κάθε κυβέρ­νη­ση ή ομά­δα κυβερ­νή­σε­ων που ανέ­χε­ται ή ενθαρ­ρύ­νει απει­λη­τι­κές ή επι­θε­τι­κές πρά­ξεις «μακε­δο­νι­κών δυνά­με­ων» κατά της Ελλά­δας.

Το Τμή­μα θα εκτι­μού­σε κάθε πλη­ρο­φο­ρία σχε­τι­κή με αυτό το θέμα, η οποία μπο­ρεί να σας επι­ση­μαν­θεί.

STETTINIUS

[Η Ελλη­νι­κή Πρε­σβεία απέ­στει­λε υπό­μνη­μα με ημε­ρο­μη­νία 20 Φεβρουα­ρί­ου 1945 στο Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, όπου η προ­σο­χή κλή­θη­κε και πάλι στις κατα­στρε­πτι­κές συν­θή­κες που προ­κλή­θη­καν στη Βόρειο Ήπει­ρο για τον ελλη­νι­κό πλη­θυ­σμό από την κακο­με­τα­χεί­ρι­ση και τις επι­θέ­σεις δια­φό­ρων αλβα­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου.

Η ομά­δα υπό Ενβέρ Χότζα, 75 τον οποίο η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως υπά­κουος οπα­δός του Τίτο, 76 φαί­νε­ται να είναι πρό­θυ­μοι για την εξά­λει­ψη του ελλη­νι­κού χαρα­κτή­ρα της περιο­χής αυτής. 77 Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση είχε ακού­σει ότι ο Χότζα είχε στεί­λει έναν πρά­κτο­ρα στην Συμ­μα­χι­κή Διοί­κη­ση στην Ιτα­λία με σκο­πό να ανα­γνω­ρι­στεί ως προ­σω­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της Αλβα­νί­ας για την ομά­δα του. 78

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση αισθάν­θη­κε βέβαιο ότι δεν θα δοθεί καμία προ­σο­χή σε αυτή την από­πει­ρα, διό­τι θα μπο­ρού­σε να ενθαρ­ρύ­νει τις προ­σπά­θειες του Χότζα να κατα­στρέ­ψει τον ελλη­νι­κό λαό στη Βόρειο Ήπει­ρο, που βασι­ζό­ταν στους συμ­μά­χους για να τους σώσει από τις διώ­ξεις που είχαν υπο­στεί κατά τη διάρ­κεια ενός τέταρ­του αιώ­να υπό αλβα­νι­κή κυριαρ­χία. 79]

Οι διπλω­μα­τι­κοί αξιω­μα­τού­χοι της Σόφια, της Καζέρ­τα, του Βου­κου­ρε­στί­ου, του Λον­δί­νου, της Αθή­νας, της Μόσχας και της Άγκυ­ρας, ο Γενι­κός Πρό­ξε­νος στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και ο Gardner Patterson στο Λον­δί­νο, σε απο­στο­λή του Υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών στη Βουλ­γα­ρία, τη Ρου­μα­νία και τη Γιου­γκο­σλα­βία. ↩

Ένβερ Χότζα (Χότζα), Γενι­κός Συνταγ­μα­τάρ­χης και ηγέ­της του Εθνι­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού της Αλβα­νί­ας (ANLA). στις 22 Οκτω­βρί­ου (Κογκρέ­σο του Μπε­ράτ) έγι­νε Πρω­θυ­πουρ­γός και Υπουρ­γός Πολέ­μου και Εθνι­κής Άμυ­νας της Προ­σω­ρι­νής Κυβέρ­νη­σης της Αλβα­νί­ας.

Ο στρα­τάρ­χης Τίτο (Josip Broz), Πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Απε­λευ­θέ­ρω­σης της Γιου­γκο­σλα­βί­ας.

Άλλες μνη­μό­νιες που περι­γρά­φουν λεπτο­με­ρώς τις υπο­τι­θέ­με­νες περι­πτώ­σεις βίας από τους Αλβα­νι­κούς αντάρ­τες υπο­βλή­θη­καν στο Τμή­μα από την Ελλη­νι­κή Πρε­σβεία στις 23 Μαρ­τί­ου (Αρ. 1013, 768.75 / 3–2345), 1 Ιου­νί­ου (Αρ. 1833, 868.00 / 6–145 ), 8 Ιου­νί­ου (αρ. 1862, 868.00 / 6–845) και 27 Ιου­νί­ου (αρ. 2080, 768.75 / 6–2745). και στις 22 Μαΐ­ου ο πρώ­τος Γραμ­μα­τέ­ας της Ελλη­νι­κής Πρε­σβεί­ας (Χρι­στό­που­λος) προ­έ­βη σε προ­φο­ρι­κές δηλώ­σεις σχε­τι­κά με το θέμα αυτό και σχε­τι­κά με την κατά­στα­ση στη Μακε­δο­νία. Το Τμή­μα επα­νέ­λα­βε το μνη­μό­νιο συνο­μι­λί­ας της 22ας Μαΐ­ου, σ. 314, στα Τίρα­να στο αερό­γραμ­μα 4, στις 12 Ιου­νί­ου (868.014 / 6–1245) και στα κεί­με­να των μνη­μο­νί­ων της ελλη­νι­κής πρε­σβεί­ας της 1ης Ιου­νί­ου και της 8ης Ιου­νί­ου στις αερο­πο­ρι­κές πινα­κί­δες 3 και 5, αντι­στοί­χως, στα Τίρα­να, στις 12 Ιου­νί­ου (868.00 / 6–145 , 6–1245), ζητώ­ντας σχό­λιο.

Για την τεκ­μη­ρί­ω­ση σχε­τι­κά με αυτό το θέμα, βλ . iv , σελ. 1 και εξής.

Το θέμα αυτό ανα­πτύ­χθη­κε σε σημα­ντι­κό χρο­νι­κό διά­στη­μα στο μνη­μό­νιο της πρε­σβεί­ας της Ελλά­δας 581, 2 Μαρ­τί­ου (868.014 / 3–245).

Το πρωτότυπο έγγραφο

Πηγή: history.state.gov

FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES: DIPLOMATIC PAPERS, 1945, THE NEAR EAST AND AFRICA, VOLUME VIII
868.014/12–2644: Circular airgram

The Secretary of State to Certain Diplomatic and Consular Officers 74
Washington , December 26, 1944—10:00 a.m.
The following is for your information and general guidance, but not for any positive action at this time.

The Department has noted with considerable apprehension increasing propaganda rumors and semi-official statements in favor of an autonomous Macedonia, emanating principally from Bulgaria, but also from Yugoslav Partisan and other sources, with the implication that Greek territory would be included in the projected state. This Government considers talk of Macedonian “nation,” Macedonian “Fatherland,” or Macedonian “national consciousness” to be unjustified demagoguery representing no ethnic nor political reality, and sees in its present revival a possible cloak for aggressive intentions against Greece.

[Page 303]
The approved policy of this Government is to oppose any revival of the Macedonian issue as related to Greece. The Greek section of Macedonia is largely inhabited by Greeks, and the Greek people are almost unanimously opposed to the creation of a Macedonian state. Allegations of serious Greek participation in any such agitation can be assumed to be false. This Government would regard as responsible any Government or group of Governments tolerating or encouraging menacing or aggressive acts of “Macedonian forces” against Greece.

The Department would appreciate any information pertinent to this subject which may come to your attention.

STETTINIUS

[The Greek Embassy sent a memorandum dated February 20, 1945, to the Department of State wherein attention was again called to the deplorable conditions caused in Northern Epirus for the Greek population by the mistreatment and attacks of various Albanian governments during the war.

The group under Enver Hoxha,75 whom the Greek government characterized as an obedient follower of Tito,76 appeared to be eager for the elimination of the Greek character of this region.77 The Greek government had heard that Hoxha had sent an agent to the Allied Command in Italy with the object of gaining recognition as the provisional government of Albania for his group.78

The Greek government felt certain that no consideration would be given to this attempt, because it could lend encouragement to Hoxha’s efforts to destroy the Greek people in Northern Epirus who were counting upon the Allies to rescue them from the persecutions they had suffered during a quarter century under Albanian rule.79]

The diplomatic officers at Sofia, Caserta, Bucharest, London, Athens, Moscow, and Ankara, the Consul-General at Istanbul, and Gardner Patterson at London, on a Treasury mission to Bulgaria, Rumania, and Yugoslavia.

Enver Hoxha (Hodja), Colonel General and Leader of the Albanian National Liberation Army (ANLA); on October 22 (Congress of Berat) he became Prime Minister and Minister of War and National Defense of the Provisional Government of Albania.

Marshal Tito (Josip Broz), President of the National Committee of Liberation of Yugoslavia.

Other memoranda outlining in some detail alleged cases of violence by the Albanian partisans were submitted to the Department by the Greek Embassy on March 23 (No. 1013, 768.75/3–2345), June 1 (No. 1833, 868.00/6–145), June 8 (No. 1862, 868.00/6–845), and June 27 (No. 2080, 768.75/6–2745); and on May 22 the First Secretary of the Greek Embassy (Christopoulos) made oral representations on this subject and on the Macedonian situation. The Department repeated the May 22 memorandum of conversation, p. 314, to Tirana in airgram 4, June 12 (868.014/6–1245) and the texts of the Greek Embassy memoranda of June 1 and June 8 in airgrams 3 and 5, respectively, to Tirana, dated June 12 (868.00/6–145, 6–1245), asking for comment.

For documentation regarding this subject, see vol. iv, pp. 1 ff.

This subject was developed at considerable length in Greek Embassy memorandum 581, March 2 (868.014/3–245).

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας