Έρχεται φόρος 15% στην υπεραξία από πωλήσεις ακινήτων

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
1

Ακό­μα μία επί­θε­ση στους πιο φτω­χούς. Ανε­βά­ζουν τον ΦΠΑ σε βασι­κά τρό­φι­μα… και φάρ­μα­κα. Θέλουν να δουν αίμα, πεί­να και δυστυ­χία. Ηδο­νί­ζο­νται από τη δυστυ­χία των άλλων οι σύγ­χρο­νοι Shylock.

Θα αυξη­θεί από 9% σε 13% ο συντε­λε­στής ΦΠΑ για τα βασι­κά είδη δια­τρο­φής, δηλα­δή για τα νωπά κρέ­α­τα, τα ψάρια, το γάλα και τα γαλα­κτο­κο­μι­κά προ­ϊ­ό­ντα, τα λαχα­νι­κά και τα βρώ­σι­μα φρού­τα, τα δημη­τρια­κά, τα άμυ­λα και τα προ­ϊ­ό­ντα αλευ­ρο­ποι­ί­ας, το ελαιό­λα­δο, τα παρα­σκευά­σμα­τα για τη δια­τρο­φή των παι­διών, το ψωμί, τα ζυμα­ρι­κά, τα φυσι­κά νερά, τα φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, τα λιπά­σμα­τα, τα φυτο­φάρ­μα­κα, τις ζωο­τρο­φές, τα είδη και τις συσκευ­ές ορθο­παι­δι­κής, τους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, τις υπη­ρε­σί­ες δια­μο­νής σε ξενο­δο­χεία και του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα. Εξαι­τί­ας της αύξη­σης του συγκε­κρι­μέ­νου συντε­λε­στή, τα παρα­πά­νω είδη θα ανα­τι­μη­θούν κατά 3,7%-4%,

  • θα αυξη­θεί από 5% σε 6% ο συντε­λε­στής ΦΠΑ για τα φάρ­μα­κα, τα παι­δι­κά εμβό­λια, τα βιβλία, τα περιο­δι­κά και τις εφη­με­ρί­δες. Από την αύξη­ση του συγκε­κρι­μέ­νου συντε­λε­στή ανα­μέ­νε­ται να προ­κύ­ψουν αυξή­σεις 1,5% στις τιμές των προ­ϊ­ό­ντων αυτών
  • Περι­κο­πή κατά 50% των επι­δο­μά­των θέρ­μαν­σης. Από το 2018 θα επέλ­θει και επα­να­σχε­δια­σμός του επι­δό­μα­τος θέρ­μαν­σης, με τη θέσπι­ση πιο αυστη­ρών εισο­δη­μα­τι­κών και περιου­σια­κών κρι­τη­ρί­ων και με την επι­βο­λή μειώ­σε­ων και στο ύψος του επι­δό­μα­τος ανά λίτρο αγο­ρα­ζό­με­νου πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης, ώστε το επί­δο­μα αυτό να το λαμ­βά­νουν πολύ λιγό­τε­ρα νοι­κο­κυ­ριά και σε χαμη­λό­τε­ρο ύψος
Πηγή: eleftherostypos.gr

Δέκα νέα δημο­σιο­νο­μι­κά μέτρα-σοκ, τα οποία θα προ­κα­λέ­σουν περαι­τέ­ρω αυξή­σεις επι­βα­ρύν­σε­ων στα εισο­δή­μα­τα, στην ακί­νη­τη περιου­σία και τις καθη­με­ρι­νές συναλ­λα­γές εκα­τομ­μυ­ρί­ων φορο­λο­γου­μέ­νων, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2018, βάσει του νέου ανα­θε­ω­ρη­μέ­νου Μνη­μο­νί­ου ΙΙΙ, το οποίο περιε­λή­φθη στην προ­χθε­σι­νή συμ­φω­νία της κυβέρ­νη­σης με τους δανει­στές. Τα μέτρα αυτά προ­βλέ­πουν καταρ­γή­σεις φορο­α­παλ­λα­γών, επι­βο­λή φόρου υπε­ρα­ξί­ας στις πωλή­σεις ακι­νή­των, επι­βο­λή φόρου στις βρα­χυ­χρό­νιες μισθώ­σεις ακι­νή­των, επι­βο­λή φόρου δια­μο­νής στα ξενο­δο­χεία και τα λοι­πά του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα, αύξη­ση συντε­λε­στών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Αιγαί­ου, μετα­ξύ των οποί­ων και η Λέσβος, αυστη­ρο­ποί­η­ση των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων παρα­μο­νής στη ρύθ­μι­ση των 100 δόσε­ων, περι­κο­πές στο επί­δο­μα θέρ­μαν­σης και σημα­ντι­κή αύξη­ση στους φόρους εισο­δή­μα­τος των δικα­στι­κών λει­τουρ­γών.

Το… πακέτο

Σύμ­φω­να, ειδι­κό­τε­ρα, με νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις που έχουν ήδη ψηφι­στεί στο πλαί­σιο εφαρ­μο­γής του Μνη­μο­νί­ου ΙΙΙ, από την 1η-1–2018 θα τεθούν σε ισχύ τα ακό­λου­θα νέα φορο­λο­γι­κά μέτρα:

1. Κατάρ­γη­ση της έκπτω­σης ποσο­στού 1,5% κατά την παρα­κρά­τη­ση φόρου εισο­δή­μα­τος επί των μισθών και των συντά­ξε­ων. Απο­τέ­λε­σμα της εφαρ­μο­γής της διά­τα­ξης αυτής θα είναι η αύξη­ση των μηνιαί­ων κρα­τή­σε­ων φόρου εισο­δή­μα­τος επί των μισθών και των συντά­ξε­ων από την 1η Ιανουα­ρί­ου του επό­με­νου έτους.

2. Κατάρ­γη­ση της διά­τα­ξης που προ­βλέ­πει έκπτω­ση από το φόρο εισο­δή­μα­τος κάθε φυσι­κού προ­σώ­που του 10% του ποσού των δαπα­νών του για ιατρι­κή, φαρ­μα­κευ­τι­κή και νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη, εφό­σον οι δαπά­νες αυτές υπερ­βαί­νουν συνο­λι­κά το 5% του ετή­σιου ατο­μι­κού εισο­δή­μα­τός του. Συνέ­πεια της κατάρ­γη­σης της διά­τα­ξης αυτής θα είναι η περαι­τέ­ρω φορο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση των φυσι­κών προ­σώ­πων το 2018 όταν θα γίνει η εκκα­θά­ρι­ση των δηλώ­σε­ων φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος για το 2017.

3. Επι­βο­λή φόρου υπε­ρα­ξί­ας στις πωλή­σεις ακι­νή­των. Οσοι απο­φα­σί­σουν να πωλή­σουν σπί­τια, λοι­πά κτί­σμα­τα, οικό­πε­δα ή αγρο­τε­μά­χια από την 1η-1–2018 θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­ποι με ένα πλή­θος από παγί­δες υπερ­φο­ρο­λό­γη­σης, καθώς από το επό­με­νο έτος επα­νέρ­χο­νται σε ισχύ οι δια­τά­ξεις που προ­βλέ­πουν την επι­βο­λή φόρου υπε­ρα­ξί­ας στις μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των. Ειδι­κό­τε­ρα, από την 1η-1–2018 θα επα­νε­νερ­γο­ποι­η­θούν οι δια­τά­ξεις του άρθρου 41 του ΚΦΕ, που προ­βλέ­πουν ότι επι­βάλ­λε­ται φόρος υπε­ρα­ξί­ας με συντε­λε­στή 15% στο κέρ­δος που προ­κύ­πτει ανά­με­σα στην τιμή κτή­σης και την τιμή πώλη­σης κάθε ακι­νή­του. Ο φόρος θα επι­βα­ρύ­νει τον πωλη­τή του ακι­νή­του, ενώ ο αγο­ρα­στής θα εξα­κο­λου­θεί να επι­βα­ρύ­νε­ται με φόρο μετα­βί­βα­σης 3% επί της αντι­κει­με­νι­κής αξί­ας του ακι­νή­του.

Εφό­σον ο φορο­λο­γού­με­νος έχει δια­κρα­τή­σει το ακί­νη­το που πωλεί για πέντε του­λά­χι­στον έτη από τη στιγ­μή της από­κτη­σής του, η υπε­ρα­ξία θα είναι αφο­ρο­λό­γη­τη μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ.

Οσοι μετα­βι­βά­ζουν ακί­νη­τα τα οποία έχουν στην κατο­χή τους πριν από το 1995 θα απαλ­λάσ­σο­νται από το φόρο υπε­ρα­ξί­ας.

Η τελι­κή υπε­ρα­ξία επί της οποί­ας υπο­λο­γί­ζε­ται ο φόρος προσ­διο­ρί­ζε­ται με βάση ποσο­στιαί­ους συντε­λε­στές απο­μεί­ω­σης κλι­μα­κού­με­νους ανά­λο­γα με τα έτη δια­κρά­τη­σης του ακι­νή­του (από 98,2% για δύο χρό­νια δια­κρά­τη­σης έως 60% για περισ­σό­τε­ρα από 26, βλ. σχε­τι­κό πίνα­κα). Ειδι­κά για ακί­νη­τα που έχουν απο­κτη­θεί από την 1η Ιανουα­ρί­ου 1995 έως τις 31 Δεκεμ­βρί­ου 2002, οι συντε­λε­στές απο­μεί­ω­σης θα περιο­ρί­ζο­νται, καθώς θα πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται με 0,8.

Ως τιμές κτή­σης και μετα­βί­βα­σης θα λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη αυτές που ανα­γρά­φο­νται στα συμ­βό­λαια, ενώ εάν πρό­κει­ται για ακί­νη­το το οποίο έχει απο­κτη­θεί από κλη­ρο­νο­μιά η τιμή κτή­σης θα υπο­λο­γί­ζε­ται με βάση το φόρο κλη­ρο­νο­μιάς που είχε κατα­βλη­θεί (το ίδιο και για τις δωρε­ές – γονι­κές παρο­χές). Σε κάθε άλλη περί­πτω­ση όπου η τιμή κτή­σης δεν μπο­ρεί να προ­κύ­ψει με βάση δημό­σια έγγρα­φα (όπως π.χ. αυτε­πι­στα­σία ή αντι­πα­ρο­χή), θα υπο­λο­γί­ζε­ται με βάση έναν μαθη­μα­τι­κό τύπο λαμ­βά­νο­ντας υπ’ όψιν τον πλη­θω­ρι­σμό των ετών που έχουν μεσο­λα­βή­σει ανά­με­σα στην από­κτη­ση και την πώλη­ση (τιμή κτή­σης = τιμή μετα­βί­βα­σης επί το Δεί­κτη Τιμών Κατοι­κιών του έτους κτή­σης διά του ΔΤΚατ του προη­γου­μέ­νου της μετα­βί­βα­σης έτους).

4. Eπι­βο­λή φόρου επί των εισο­δη­μά­των από περι­στα­σια­κές και βρα­χυ­πρό­θε­σμες μισθώ­σεις ακί­νη­της περιου­σί­ας, οι οποί­ες συνή­θως εξυ­πη­ρε­τού­νται μέσω της διε­θνούς δια­δι­κτυα­κής πλατ­φόρ­μας Airbnb. Ειδι­κό­τε­ρα, στο ετή­σιο εισό­δη­μα από τη βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση ακι­νή­των που απο­κτά από φέτος κάθε φυσι­κό πρό­σω­πο θα επι­βλη­θεί το 2018 φόρος εισο­δή­μα­τος με βάση την κλί­μα­κα φορο­λο­γί­ας των ενοι­κί­ων, δηλα­δή με συντε­λε­στές 15% από το πρώ­το ευρώ μέχρι τις 12.000 ευρώ του ετή­σιου εισο­δή­μα­τος, 35% στο τμή­μα του ετή­σιου εισο­δή­μα­τος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ και 45% στο τμή­μα του ετή­σιου εισο­δή­μα­τος πάνω από τις 35.000 ευρώ, εφό­σον τα ακί­νη­τα εκμι­σθώ­νο­νται επι­πλω­μέ­να χωρίς την παρο­χή οιασ­δή­πο­τε υπη­ρε­σί­ας πλην της παρο­χής κλι­νο­σκε­πα­σμά­των. Σε περί­πτω­ση που παρέ­χο­νται οποιεσ­δή­πο­τε άλλες υπη­ρε­σί­ες, το εισό­δη­μα αυτό θα λογί­ζε­ται ως εισό­δη­μα από επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και φορο­λο­γεί­ται με 22% μέχρι τις πρώ­τες 20.000 ευρώ, 29% στο τμή­μα από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ, 37% στο τμή­μα από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ και 45% στο τμή­μα πάνω από τις 40.000 ευρώ.

5. Επι­βο­λή φόρου δια­μο­νής στα ξενο­δο­χεία και τα ενοι­κια­ζό­με­να δωμά­τια-δια­με­ρί­σμα­τα. Ο φόρος δια­μο­νής θα ανέρ­χε­ται σε:

  • 0,5 ευρώ ανά ημε­ρή­σια χρή­ση δωμα­τί­ου για ξενο­δο­χεία 1–2 αστέ­ρων,
  • 1,5 ευρώ ανά ημε­ρή­σια χρή­ση δωμα­τί­ου για ξενο­δο­χεία 3 αστέ­ρων,
  • 3 ευρώ ανά ημε­ρή­σια χρή­ση δωμα­τί­ου για ξενο­δο­χεία 4 αστέ­ρων,
  • 4 ευρώ ανά ημε­ρή­σια χρή­ση δωμα­τί­ου για ξενο­δο­χεία 5 αστέ­ρων,
  • 0,50 ευρώ ανά ημε­ρή­σια χρή­ση για τα ενοι­κια­ζό­με­να δωμά­τια-δια­με­ρί­σμα­τα.

6. Αύξη­ση των συντε­λε­στών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου και της Δωδε­κα­νή­σου. Aπό την 1η-1–2018, στα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδε­κα­νή­σου (πλην Ρόδου και Καρ­πά­θου, όπου ήδη οι μειω­μέ­νοι συντε­λε­στές ΦΠΑ έχουν καταρ­γη­θεί), οι συντε­λε­στές ΦΠΑ θα αυξη­θούν από τα επί­πε­δα του 5%, του 9% και του 17% στο 6%, στο 13% και στο 24%. Ειδι­κό­τε­ρα, στα συγκε­κρι­μέ­να νησιά:

  • θα αυξη­θεί από 5% σε 6% ο συντε­λε­στής ΦΠΑ για τα φάρ­μα­κα, τα παι­δι­κά εμβό­λια, τα βιβλία, τα περιο­δι­κά και τις εφη­με­ρί­δες. Από την αύξη­ση του συγκε­κρι­μέ­νου συντε­λε­στή ανα­μέ­νε­ται να προ­κύ­ψουν αυξή­σεις 1,5% στις τιμές των προ­ϊ­ό­ντων αυτών,
  • θα αυξη­θεί από 9% σε 13% ο συντε­λε­στής ΦΠΑ για τα βασι­κά είδη δια­τρο­φής, δηλα­δή για τα νωπά κρέ­α­τα, τα ψάρια, το γάλα και τα γαλα­κτο­κο­μι­κά προ­ϊ­ό­ντα, τα λαχα­νι­κά και τα βρώ­σι­μα φρού­τα, τα δημη­τρια­κά, τα άμυ­λα και τα προ­ϊ­ό­ντα αλευ­ρο­ποι­ί­ας, το ελαιό­λα­δο, τα παρα­σκευά­σμα­τα για τη δια­τρο­φή των παι­διών, το ψωμί, τα ζυμα­ρι­κά, τα φυσι­κά νερά, τα φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, τα λιπά­σμα­τα, τα φυτο­φάρ­μα­κα, τις ζωο­τρο­φές, τα είδη και τις συσκευ­ές ορθο­παι­δι­κής, τους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, τις υπη­ρε­σί­ες δια­μο­νής σε ξενο­δο­χεία και του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα. Εξαι­τί­ας της αύξη­σης του συγκε­κρι­μέ­νου συντε­λε­στή, τα παρα­πά­νω είδη θα ανα­τι­μη­θούν κατά 3,7%-4%,
  • θα αυξη­θεί από 17% σε 24% ο συντε­λε­στής ΦΠΑ για τις υπό­λοι­πες κατη­γο­ρί­ες προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών, όπως νεό­δμη­τα κτί­σμα­τα (πλην πρώ­της κατοι­κί­ας), αυτο­κί­νη­τα, δίκυ­κλα, φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και λοι­πά οχή­μα­τα, καύ­σι­μα, ηλε­κτρι­κές και ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές, οινο­πνευ­μα­τώ­δη ποτά, είδη ένδυ­σης και υπό­δη­σης, όλες τις παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες από επι­χει­ρή­σεις και ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, τυπο­ποι­η­μέ­να είδη δια­τρο­φής, ζάχα­ρη, λοι­πές γλυ­κα­ντι­κές ουσί­ες, αλά­τι, ξίδι, ανα­ψυ­κτι­κά, χυμοί, εστί­α­ση – catering και απο­χέ­τευ­ση. Συνέ­πεια της αύξη­σης του συντε­λε­στή θα είναι να σημειω­θούν ανα­τι­μή­σεις του­λά­χι­στον 6% στα παρα­πά­νω προ­ϊ­ό­ντα και στις παρα­πά­νω υπη­ρε­σί­ες.

7. Κατάρ­γη­ση του μειω­μέ­νου κατά 50% συντε­λε­στή ΕΦΚ ένα­ντι του ισχύ­ο­ντος κανο­νι­κού συντε­λε­στή που εφαρ­μό­ζε­ται στην περιο­χή Δωδε­κα­νή­σου για την αιθυ­λι­κή αλκο­ό­λη που περιέ­χε­ται στα αλκο­ο­λού­χα ποτά ή άλλα αλκο­ο­λού­χα προ­ϊ­ό­ντα, τα οποία απο­κτώ­νται από τα άλλα κρά­τη-μέλη της κοι­νό­τη­τας, απο­στέλ­λο­νται από φορο­λο­γι­κή απο­θή­κη της λοι­πής Ελλά­δος ή εισά­γο­νται στην περιο­χή αυτή από τρί­τες χώρες.

8. Απώ­λεια της ρύθ­μι­σης των 100 δόσε­ων από την 1η μέρα που μια νέα οφει­λή προς το Δημό­σιο θα γίνε­ται ληξι­πρό­θε­σμη. Από την 1η-1–2018 η ρύθ­μι­ση του ν. 4321/2015 θα χάνε­ται εφό­σον ο οφει­λέ­της δεν εξο­φλεί τις νέες, μετά την ημε­ρο­μη­νία υπα­γω­γής στη ρύθ­μι­ση του παρό­ντος νόμου, οφει­λές του, εντός της νόμι­μης προ­θε­σμί­ας κατα­βο­λής τους. Αν, δηλα­δή, ο οφει­λέ­της καθυ­στε­ρή­σει έστω και μία μέρα την πλη­ρω­μή ενός νέου χρέ­ους προς το Δημό­σιο, θα χάνει αυτό­μα­τα τη ρύθ­μι­ση των «100 δόσε­ων».

Η ρύθ­μι­ση δεν θα χάνε­ται εάν ο οφει­λέ­της υπα­γά­γει τη νέα οφει­λή του προς το Δημό­σιο στην πάγια ρύθ­μι­ση των 12 μηνιαί­ων δόσε­ων, πριν η οφει­λή αυτή γίνει έστω και εν μέρει ληξι­πρό­θε­σμη! Η αίτη­ση υπα­γω­γής στην «πάγια ρύθ­μι­ση» θα πρέ­πει, δηλα­δή, να υπο­βλη­θεί πριν από τη λήξη της προ­θε­σμί­ας κατα­βο­λής έστω και μίας δόσης της νέας οφει­λής.

9. Περι­κο­πή κατά 50% των επι­δο­μά­των θέρ­μαν­σης. Από το 2018 θα επέλ­θει και επα­να­σχε­δια­σμός του επι­δό­μα­τος θέρ­μαν­σης, με τη θέσπι­ση πιο αυστη­ρών εισο­δη­μα­τι­κών και περιου­σια­κών κρι­τη­ρί­ων και με την επι­βο­λή μειώ­σε­ων και στο ύψος του επι­δό­μα­τος ανά λίτρο αγο­ρα­ζό­με­νου πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης, ώστε το επί­δο­μα αυτό να το λαμ­βά­νουν πολύ λιγό­τε­ρα νοι­κο­κυ­ριά και σε χαμη­λό­τε­ρο ύψος.

10. Κατάρ­γη­ση της φορο­α­παλ­λα­γής των δικα­στι­κών λει­τουρ­γών. Από το νέο έτος καταρ­γεί­ται η έκπτω­ση από το φορο­λο­γη­τέο ποσό των συνο­λι­κών απο­δο­χών των δικα­στι­κών λει­τουρ­γών ποσού ίσου με το 25% του ακα­θά­ρι­στου ποσού των απο­δο­χών αυτών, μετά την κατάρ­γη­ση της αντί­στοι­χης φορο­α­παλ­λα­γής των βου­λευ­τών

Γιώρ­γος Παλαι­τσά­κης
gpalaitsakis@e-typos.com

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας