Έρευνα: Αυξήσεις φόρων και περικοπές έφεραν τον Χίτλερ στην εξουσία

0
41
Οι Γερμανοί μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο ζούσαν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας και είχαν λίγα κοινωνικά προγράμματα στα οποία μπορούσαν να στηριχθούν.

Αυξή­σεις φόρων και περι­κο­πές στα κοι­νω­νι­κά προ­γράμ­μα­τα έφε­ραν τον Χίτλερ στην εξου­σία …ανα­κά­λυ­ψε μία τωρι­νή μελέ­τη.

Το ότι αυτή η ληστεία των Γερ­μα­νών σχε­διά­στη­κε από περιού­σιους τοκο­γλύ­φους, δεν θα “μπο­ρέ­σουν” να το ανα­κα­λύ­ψουν. Το ότι οι περισ­σό­τε­ρες κυβερ­νή­σεις της Δύσης …είναι κυβερ­νή­σεις πρα­κτό­ρων τύπου Βαϊ­μά­ρης …που ληστεύ­ουν τους λαούς για λογα­ρια­σμό των τοκο­γλύ­φων …θα αργή­σου­με να το αντι­λη­φθού­με.

Οι Γερ­μα­νοί κρε­μού­σαν πανό από τα παρά­θυ­ρά τους, που έλε­γαν “Πρώ­τα φαγη­τό… μετά ενοί­κιο”. Άλλοι πάλι κρε­μού­σαν σημαί­ες συμπα­ρά­στα­σης του κομ­μου­νι­στι­κού και του ναζι­στι­κού κόμ­μα­τος.

Μια ομά­δα ιστο­ρι­κών της οικο­νο­μί­ας δια­πί­στω­σε ότι η λιτό­τη­τα ήταν κατά μεγά­λο βαθ­μό υπεύ­θυ­νη για την άνο­δο του ναζι­στι­κού κόμ­μα­τος στη δεκα­ε­τία του ’30 στη Γερ­μα­νία. Η μελέ­τη που δημο­σιεύ­θη­κε από το Εθνι­κό Γρα­φείο Οικο­νο­μι­κών Ερευ­νών των Η.Π.Α. έδει­ξε ότι οι περι­κο­πές των δαπα­νών και οι φορο­λο­γι­κές αυξή­σεις συνέ­βα­λαν στην υπο­στή­ρι­ξη του ναζι­στι­κού κόμ­μα­τος από τους Γερ­μα­νούς ψηφο­φό­ρους μετα­ξύ του 1930 και του 1933, ιδί­ως στις μεσαί­ες και ανώ­τε­ρες τάξεις. Η μελέ­τη δια­πί­στω­σε επί­σης ότι εκεί­νοι που ήταν άνερ­γοι ή με χαμη­λό εισό­δη­μα είχαν περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να υπο­στη­ρί­ξουν υπο­ψή­φιους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος παρά υπο­ψή­φιους του Ναζι­στι­κού Κόμ­μα­τος.

Μετά την οικο­νο­μι­κή ανά­καμ­ψη από τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο και τη Μεγά­λη Ύφε­ση, ο γερ­μα­νι­κός λαός πίστευε ότι η νομο­θε­σία δεν ήταν δίκαιη και ευνο­ού­σε οικο­νο­μι­κά κάποιους άλλους, ανέ­φε­ρε η μελέ­τη. Αυτή η οικο­νο­μι­κή ανο­μοιο­γέ­νεια ώθη­σε πολ­λούς Γερ­μα­νούς να πιστεύ­ουν ότι απαι­τού­νταν ένα είδος ακραί­ας πολι­τι­κής αλλα­γής. Ο Βρε­τα­νός οικο­νο­μο­λό­γος John Maynard Keynes σημεί­ω­σε το 1932 ότι “η Γερ­μα­νία βρί­σκε­ται σήμε­ρα στη μέγ­γε­νη ενός από τους ισχυ­ρό­τε­ρους απο­πλη­θω­ρι­σμούς που έζη­σε ποτέ κάποιο έθνος … πολ­λοί άνθρω­ποι στη Γερ­μα­νία δεν έχουν τίπο­τα να ελπί­ζουν, εκτός από μία ‘αλλα­γή’, παντε­λώς αόρι­στη και εντε­λώς απροσ­διό­ρι­στη, αλλά αλλα­γή”.

Αφί­σα υπέρ του Χίτλερ παρου­σιά­ζει έναν εργά­τη. “Εργά­τες… ψηφί­στε τον στρα­τιώ­τη του μετώ­που ΧΙΤΛΕΡ!”

Η Γερ­μα­νία βρι­σκό­ταν σε περί­ο­δο ακραί­ας πόλω­σης, τόσο οικο­νο­μι­κής, όσο και πολι­τι­κής φύσε­ως όταν ήρθαν οι Ναζί στην εξου­σία. “Οι νέοι και οι μακρο­χρό­νια άνερ­γοι ταλα­νί­ζο­νταν από απελ­πι­σία και ανυ­πο­μο­νη­σία, δεν μπο­ρού­σαν να προ­σεγ­γι­στούν με κάποιο είδος ‘μακρο­πρό­θε­σμης προ­ο­πτι­κής’, ήθε­λαν δου­λειές και ψωμί εδώ και τώρα”, δήλω­σε ο Γερ­μα­νός κοι­νω­νιο­λό­γος Arno Klönne. Το ναζι­στι­κό κόμ­μα υπο­σχέ­θη­κε “άμε­σα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της απελ­πι­σμέ­νης κατά­στα­σής τους”.

Πηγή: Newsweek

(Πλη­ρο­φο­ρί­ες από το Newsweek)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας