Έρευνα για το σκάνδαλο της Petrobras διέταξε η εισαγγελέας διαφθοράς

0
35

Τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης για τις ελλη­νι­κές προ­ε­κτά­σεις του σκαν­δά­λου της βρα­ζι­λιά­νι­κης κρα­τι­κής εται­ρεί­ας PETROBRAS διέ­τα­ξε η εισαγ­γε­λέ­ας δια­φθο­ράς Ελέ­νη Του­λου­πά­κη.

Του Πανα­γιώ­τη Στά­θη

Οι εισαγ­γε­λείς Ντζού­ρας και Μανώ­λης ανα­λαμ­βά­νουν να ερευ­νή­σουν ενδε­χό­με­νη τέλε­ση των αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων της ενερ­γη­τι­κής δωρο­δο­κί­ας και της νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

Η έρευ­να ξεκι­νά με αφορ­μή κατά­θε­ση του πρώ­ην διευ­θυ­ντή της βρα­ζι­λιά­νι­κης κρα­τι­κής εται­ρεί­ας Petrobras, Πάου­λο Ρομπέρ­το Κόστα, ο οποί­ος φέρε­ται να ανέ­φε­ρε στις βρα­ζι­λιά­νι­κες αρχές ότι ο Πρό­ξε­νος επί τιμή της Ελλά­δας στη Βρα­ζι­λία Κων­στα­ντί­νος Κοτρω­νά­κης, του έδω­σε το ποσό των 530.000 δολα­ρί­ων, προ­κει­μέ­νου να χρη­μα­τί­σει ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της Petrobras.

Ο Πρό­ξε­νος επί τιμή, σύμ­φω­να με την κατά­θε­ση, φέρε­ται να μετέ­δι­δε απόρ­ρη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με ναυ­λο­σύμ­φω­να που σχε­δί­α­ζε να βγά­λει στην αγο­ρά η βρα­ζι­λιά­νι­κη εται­ρεία.

Τις πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές τις μετέ­δι­δε σε 20 του­λά­χι­στον εται­ρεί­ες, με τις περισ­σό­τε­ρες αν όχι όλες να ελέγ­χο­νται από Έλλη­νες εφο­πλι­στές, με στό­χο την προ­σαρ­μο­γή των προ­σφο­ρών τους σε συμ­βό­λαια ύψους πολ­λών εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας