Έρευνα καταρρίπτει την θεωρία περί σλαβικής καταγωγής των Ελλήνων

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Κάποιος να ενη­με­ρώ­σει τον φωστή­ρα Νίκο Δήμου-Ben Roubi ότι ο Φαλ­με­ράιερ έλε­γε μπούρ­δες καρα­μπι­νά­τες. Ο κλό­ουν που στις αρχές του 19ου αιώ­να πάνω γυρ­νού­σε με μου­λά­ρια ανά την Ελλά­δα και παρί­στα­νε τον παντο­γνώ­στη γενε­τι­στή… επα­νήλ­θε στην επι­και­ρό­τη­τα τον 21ο αιώ­να της απο­κω­δι­κο­ποί­η­σης του DNA από «δια­νο­ού­με­νους» φωστή­ρες, σιω­νι­στές ή πρά­κτο­ρες του Soros που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τις παπα­ριές του… ως «επι­στη­μο­νι­κά» τεκ­μή­ρια για την κατα­γω­γή των Ελλή­νων.

 

Πηγή: el.wikipedia.org

Ως γνω­στόν μία είναι η «καθα­ρή» κι «εκλε­κτή» φυλή στον πλα­νή­τη κι ο καη­μός του Νίκου Δήμου-Ben Roubi ήταν να απο­δεί­ξει ότι ο Ελλη­νι­σμός ήταν δημιούρ­γη­μα του Δια­φω­τι­σμού, δηλα­δή των τοκο­γλύ­φων χορη­γών της «δια­νό­η­σης»…

Πόσο κου­το­πό­νη­ρος μπο­ρεί να είναι κάποιος που μέσα στον 21ο αιώ­να προ­σπά­θη­σε να τεκ­μη­ριώ­σει μία θεω­ρία γενε­τι­κής κατα­γω­γής όχι με την τελευ­ταία λέξη της τεχνο­λο­γί­ας που έχου­με στη διά­θε­σή μας …αλλά με τις γελοί­ες θεω­ρί­ες ενός ποδα­ρά­του περι­η­γη­τή του 1830;

Η θεω­ρία του Φαλ­με­ράιερ περί σλα­βι­κής κατα­γω­γής των Ελλή­νων… δεν ήταν τυχαία. Περι­η­γή­θη­κε στην Ελλά­δα παρέα με έναν υψη­λό­βαθ­μο Στρα­τιω­τι­κό της Τσα­ρι­κής Ρωσί­ας… Η αιώ­νια επι­θυ­μία της Ρωσί­ας να απο­κτή­σει λιμά­νι στο Αιγαίο με πρό­σχη­μα την ύπαρ­ξη «σλά­βων» στην περιο­χή, σίγου­ρα θα απέ­δω­σε κάποια χρή­μα­τα στον φτω­χό Φαλ­με­ράιερ, προ­κει­μέ­νου να μιλή­σει για σλα­βι­κό στοι­χείο στον Ελλα­δι­κό χώρο. Αυτό ακρι­βώς το «σενά­ριο» επα­να­λαμ­βά­νε­ται κάθε τόσο στην Ιστο­ρία της Μακε­δο­νί­ας κι αυτός είναι ο λόγος που ακό­μα και σήμε­ρα ο Πού­τιν απο­κα­λεί τα Σκό­πια Μακε­δο­νία… ασχέ­τως αν και οι Δυτι­κοί έχουν συμ­φέ­ρον να απο­κα­λούν τα Σκό­πια Μακε­δο­νία, για να έχουν με το μέρος τους τούς Σκο­πια­νούς εθνι­κι­στές.

Πηγή: en.wikipedia.org

Αυτή ακρι­βώς ήταν κι η ουσία του Μακε­δο­νι­κού Ζητή­μα­τος και της διεκ­δί­κη­σης εδα­φών της Βόρειας Ελλά­δας για τους «Βούλ­γα­ρους» αρχι­κά και κατό­πιν για τους «εθνι­κά Μακε­δό­νες»… Η κορυ­φαί­ας σημα­σί­ας πρό­σβα­ση στο Αιγαίο για Ρώσους, Σέρ­βους και Βούλ­γα­ρους, δια­τή­ρη­σε ζωντα­νό το Μακε­δο­νι­κό Ζήτη­μα για 150 χρό­νια.

Στο Liberal βρή­κα­με κάποιες ενδια­φέ­ρου­σες αλή­θειες και κάποια ψέμα­τα φυσι­κά, στα πλαί­σια της γνω­στής αντι-Ρωσι­κής προ­πα­γάν­δας… Οι Ρώσοι εχθροί… οι Δυτι­κοί φίλοι και προ­στά­τες… Ξέρε­τε…

Πηγή: liberal.gr

 

 

 

Πηγή: en.wikipedia.org

Το ποσο­στό της σλα­βι­κής κατα­γω­γής των σύγ­χρο­νων Πελο­πον­νή­σιων κυμαί­νε­ται από 0,2% έως 14,4%, σύμ­φω­να με μια νέα γενε­τι­κή έρευ­να επι­στη­μό­νων από την Ελλά­δα και τη δια­σπο­ρά.

Η μελέ­τη καταρ­ρί­πτει με γενε­τι­κά δεδο­μέ­να τη θεω­ρία του 1830 του Γερ­μα­νού Γιά­κομπ Φίλιπ Φαλ­με­ράιερ ότι, μετά από τις σλα­βι­κές επι­δρο­μές κατά τον Μεσαί­ω­να, ο ντό­πιος ελλη­νι­κός πλη­θυ­σμός ουσια­στι­κά εξα­φα­νί­σθη­κε και αντι­κα­τα­στά­θη­κε τον 6ο αιώ­να μ.Χ. σχε­δόν πλή­ρως από σλα­βι­κές φυλές, οι οποί­ες τελι­κά εξελ­λη­νί­σθη­καν υπό την επιρ­ροή και της Ορθό­δο­ξης εκκλη­σί­ας.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον καθη­γη­τή γενε­τι­κής Γιώρ­γο Στα­μα­το­γιαν­νό­που­λο του Πανε­πι­στη­μί­ου της Ουά­σιγ­κτον στο Σιάτλ, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο ευρω­παϊ­κό περιο­δι­κό ανθρώ­πι­νης γενε­τι­κής “European Journal of Human Genetics”, ανέ­λυ­σαν δείγ­μα­τα DNA από 241 ανθρώ­πους από όλη την Πελο­πόν­νη­σο, οι περισ­σό­τε­ροι ηλι­κί­ας 70 έως 90 ετών (ο γηραιό­τε­ρος 107 ετών), των οποί­ων οι παπ­πού­δες είχαν γεν­νη­θεί μετα­ξύ 1860–1880.

Σύμ­φω­να με την ανά­λυ­ση του γενε­τι­κού υλι­κού, υπάρ­χει σαφής διά­κρι­ση ανά­με­σα στους πελο­πον­νη­σια­κούς και στους σημε­ρι­νούς σλα­βι­κούς πλη­θυ­σμούς, με ένα μικρό μόνο βαθ­μό εισ­ρο­ής γονι­δί­ων από τους δεύ­τε­ρους στους πρώ­τους.

Αντί­θε­τα, οι Πελο­πον­νή­σιοι φαί­νε­ται πως έχουν σημα­ντι­κά μεγα­λύ­τε­ρη κοι­νή γενε­τι­κή κλη­ρο­νο­μιά με τους Γάλ­λους (39 έως 42%), τους Ισπα­νούς (53% έως 62%) και τους Ιτα­λούς (85% έως 96%), από ό,τι με τους Σλά­βους (λιγό­τε­ρο από 15%). Συνε­πώς, σύμ­φω­να με τους ερευ­νη­τές, «οι Πελο­πον­νή­σιοι είναι γενε­τι­κά πολύ πιο δια­φο­ρε­τι­κοί από τους σλά­βι­κούς πλη­θυ­σμούς και πολύ πιο όμοιοι με τους πλη­θυ­σμούς της Νότιας Ευρώ­πης».

Οι ερευ­νη­τές επι­ση­μαί­νουν ότι οι πρώ­τοι «μετα­νά­στες» στην Πελο­πόν­νη­σο έφθα­σαν από την Ανα­το­λία περί­που το 9.000 π.Χ. Ακο­λού­θη­σαν δύο βασι­κά μετα­να­στευ­τι­κά ρεύ­μα­τα καθο­ρι­στι­κά για τον πολι­τι­σμό, των Μυκη­ναί­ων και αργό­τε­ρα των Ελλή­νων Δωριέ­ων. Οι επό­με­νες εισ­ρο­ές πλη­θυ­σμών πολύ αργό­τε­ρα ήσαν σλα­βι­κές. Υπήρ­ξε μεν σλα­βι­κή μετα­νά­στευ­ση στην Πελο­πόν­νη­σο, αλλά οι αριθ­μοί των Σλά­βων μετα­να­στών ήσαν μικροί σε σχέ­ση με των γηγε­νών, για να αφή­σουν κάποιο καθο­ρι­στι­κό γενε­τι­κό απο­τύ­πω­μα.

Μετα­ξύ άλλων, η νέα μελέ­τη επι­βε­βαιώ­νει γενε­τι­κά ότι οι Μανιά­τες και οι Τσά­κω­νες δια­φέ­ρουν από τους υπό­λοι­πους Πελο­πον­νή­σιους, αλλά και μετα­ξύ τους, ενώ καταρ­ρί­πτει οποιον­δή­πο­τε ισχυ­ρι­σμό ότι έχουν σλα­βι­κή κατα­γω­γή. Στη Βαθιά Μάνη και στη Νότια Τσα­κω­νιά η σλα­βι­κή γενε­τι­κή κατα­γω­γή δεν ξεπερ­νά το 1%, ενώ η ιτα­λι­κή κυμαί­νε­ται μετα­ξύ 14% έως 25%.

Υπάρ­χουν εξάλ­λου γενε­τι­κές δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις ανά­με­σα στους κατοί­κους της βόρειας και της νότιας Πελο­πον­νή­σου. Κορίν­θιοι και Αργεί­οι εμφα­νί­ζουν την μεγα­λύ­τε­ρη γενε­τι­κή συγ­γέ­νεια.

Επί­σης, οι Πελο­πον­νή­σιοι εν γένει είναι γενε­τι­κά πολύ κοντά στους Σικε­λούς και τους Ιτα­λούς (η επι­βε­βαί­ω­ση του «ούνα φάτσα-ούνα ράτσα»!). Οι τελευ­ταί­οι λει­τουρ­γούν ως γενε­τι­κή «γέφυ­ρα» ανά­με­σα στους Πελο­πον­νή­σιους και σε άλλους Ευρω­παί­ους, όπως οι Ανδα­λου­σιά­νοι της Ισπα­νί­ας και οι Γάλ­λοι. Οι Σλά­βοι απέ­χουν γενε­τι­κά πολύ από τους Πελο­πον­νή­σιους, όπως και οι πλη­θυ­σμοί της Εγγύς Ανα­το­λής.

Στην έρευ­να συμ­με­τεί­χαν επί­σης οι Πέτρος Δρι­νέ­ας και Φώτης Τσέ­τσος (Πανε­πι­στή­μιο Πέρ­ντιου ΗΠΑ-Τμή­μα Επι­στή­μης Υπο­λο­γι­στών), Περι­στέ­ρα Πάσχου (Δημο­κρί­τειο Πανε­πι­στή­μιο Θρά­κης-Τμή­μα Μορια­κής Βιο­λο­γί­ας και Γενε­τι­κής), Γιάν­νης Στα­μα­το­γιαν­νό­που­λος και Νικο­λέ­τα Ψαθά (Πανε­πι­στή­μιο Ουά­σιγ­κτον), Αθα­νά­σιος Θεο­δο­σιά­δης (Ινστι­τού­το Βιοϊ­α­τρι­κών Επι­στη­μών Altius-Σιάτλ), Ευαγ­γε­λία Γιαν­νά­κη και Νίκος Ζώγας (Νοσο­κο­μείο Παπα­νι­κο­λά­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης-Αιμα­το­λο­γι­κό Τμή­μα).

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας