Ερυθρός Σταυρός-Ερρίκος Ντυνάν: Η Αννούλα με τα 106 χιλιάρικα το χρόνο το 2011!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
17

Στη Βου­λή λει­τουρ­γεί η Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή για τα σκάν­δα­λα στην υγεία και πρώ­το “πιά­το” είναι η εξέ­τα­ση του σκαν­δά­λου που λέγε­ται “Ερυ­θρός Σταυ­ρός-Ερρί­κος Ντυ­νάν”.

Του Γιάν­νη Ντά­σκα

Η Εξε­τα­στι­κή αυτή δημιουρ­γή­θη­κε και με θετι­κή ψήφο της Νέας Δημο­κρα­τί­ας.

Θυμό­μα­στε παλαιά τον Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη πρό­ε­δρο της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και την Αννα Πανα­γιω­τα­ρέα τότε δημο­σιο­γρά­φο στον “Ελεύ­θε­ρο Τύπο”, όπου εμείς είχα­με και την θέση του Νομι­κού Συμ­βού­λου της Εφη­με­ρί­δας.

Η Αννα τότε έκα­νε ρεπορ­τάζ και για την Αιμι­λία Παπαν­δρέ­ου στη Σου­η­δία, άρε­σε στον Κ. Μητσο­τά­κη και η εν λόγω είχε γίνει πολύ αγα­πη­μέ­νη και της Μαρί­κας Μητσο­τά­κη και ακό­μα έχου­με την εικό­να να περ­πα­τά­ει η Μαρί­κα στη Σέκε­ρη και η Αννα να την κρα­τά­ει απο το μπρά­τσο.

Πέρα­σαν τα χρό­νια και το 1998 ο Κ. Μητσο­τά­κης φρό­ντι­σε να λάβου­με απο τον Νική­τα Κακλα­μά­νη στοι­χεία για το “μεγα­λύ­τε­ρο σκάν­δα­λο” απο κατα­βο­λής Ελλη­νι­κού κρά­τους που ήταν το “Ερρί­κος Ντυ­νάν”.
Τότε αρχί­σα­με να γρά­φου­με ότι αυτό δεν ήταν κοι­νω­φε­λές ίδρυ­μα, αλλά μία σκέ­τη απά­τη. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα λεγό­ταν “κοι­νω­φε­λές ίδρυ­μα” για να λεη­λα­τή­σει την περιου­σία του Ερυ­θρού Σταυ­ρού και τις επι­χο­ρη­γή­σεις του Δημο­σί­ου κλπ.

Αργό­τε­ρα διο­ρί­σθη­κε εκεί το δεξί χέρι και συγ­γε­νής του Κ. Μητσο­τά­κη, δηλα­δή η κ. Κυπραί­ου.
Το “τρο­πά­ρι” είχε αλλά­ξει και το μεγα­λύ­τε­ρο σκάν­δα­λο έγι­νε ξανά “κοι­νω­φε­λές ίδρυ­μα”.
Έτσι το έχουν ως σήμε­ρα όλα μεγά­λα ΜΜΕ.
Και μέχρι να γίνει Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή αυτή ήταν και η θέση της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και του ΠΑΣΟΚ της Φώφης Γεν­νη­μα­τά.

Στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή ορι­σμέ­νοι βου­λευ­τές της Νέας Δημο­κρα­τί­ας ξανα­κά­νουν στρο­φή και αυτό που επι 20 χρό­νια μας έλε­γαν ότι είναι κοι­νω­φε­λές ίδρυ­μα το ξανα­λέ­νε “ιδιω­τι­κή κλι­νι­κή”.

Για­τί;

Η λογι­κή εξή­γη­ση στο φτω­χό μας μυα­λό είναι ότι έτσι θέλουν να δικαιο­λο­γή­σουν την λεη­λα­σία και τις …μισθο­δο­σί­ες.

Να πουν δηλα­δή ότι είναι μια ιδιω­τι­κή κλι­νι­κή και έδι­νε όποιους μισθούς ήθε­λε σε όποιον ήθε­λε.

Στους εργα­ζό­με­νους θα βρεί­τε τον σύζυ­γο της κ.Γεννηματά οδο­ντί­α­τρο Τσού­νη με τον ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟ ΕΞ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΆΤΡΩΝ του νοσο­κο­μεί­ου. Ακό­μα και απο του …Διευ­θυ­ντή. Είναι ακρι­βώς αυτός που ο γνω­στός Λια­ρό­που­λος ‚ισχυ­ρί­ζε­ται σε επί­ση­μη έκθε­ση ότι ήταν αργό­μι­σθος.

Στο γρα­φείο του Προ­έ­δρου Μαρ­τί­νη δεν υπη­ρε­τού­σαν 4–6 υπάλ­λη­λοι, όπως συμ­βαί­νει σε ΌΛΕΣ τις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές με μισθούς άντε 2–3 χιλιά­δες το μήνα.
Στο γρα­φείο του Προ­έ­δρου ΜΑΡΤΊΝΗ δεν υπη­ρε­τού­σαν 2–3 υπάλ­λη­λοι, με μισθούς 800 ευρώ το μήνα, όπως συμ­βαί­νει σε κοι­νω­φε­λή ιδρύ­μα­τα.

Στο γρα­φείο του προ­έ­δρου Μαρ­τί­νη υπη­ρε­τού­σαν πάνω από 20 άτο­μα. Ενα εξ αυτών είχε τον τίτλο “παρά τω προ­έ­δρω”!
Πως λέμε “παρά το πρω­θυ­πουρ­γώ”; Ετσι ακρι­βώς!!!
Αυτό το άτο­μο ελάμ­βα­νε μισθό ετή­σιο 106.000 ευρώ μικτά. Ολο το γρα­φείο του προ­έ­δρου είχε ετή­σια μισθο­δο­σία πάνω απο 1 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ.

Αυτό το άτο­μο που είχε θέση “παρά τω προ­έ­δρω” ήταν η καθη­γή­τρια (!!!) δημο­σιο­γρα­φί­ας Αννα Πανα­γιω­τα­ρέα. Η προ­α­να­φε­ρο­μέ­νη!

Ας ξανα­φω­νά­ξουν τον Μαρ­τί­νη στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή να τον ρωτή­σουν “πως επι­νό­η­σες τη θέση παρά τω προ­έ­δρω”; Τι ακρι­βώς έκα­νε η συγκε­κρι­μέ­νη στο ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ με αυτό τον μισθό;

Την ανα­κά­λυ­ψες μόνος σου και την προ­σέ­λα­βες και αν όχι ΠΟΙΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ σου ζήτη­σε να την προ­σλά­βεις;

Ιδού ο κατά­λο­γος με την μισθο­δο­σία του γρα­φεί­ου του προ­έ­δρου Μαρ­τί­νη για να δεί­τε πως εργα­ζό­ταν το κοι­νω­φε­λές ίδρυ­μα με δαπά­νες απο την περιου­σία του Ερυ­θρού Σταυ­ρού…
Και στη συνέ­χεια δια­βά­στε μια ανα­κοί­νω­ση της κυβέρ­νη­σης από την οποία θα κατα­λά­βε­τε πολ­λά για τα παρα­μύ­θια της Νέας Δημο­κρα­τί­ας περι Εξε­τα­στι­κών Επι­τρο­πών.

Αλή­θεια αν έρθει (το πιθα­νό­τε­ρο στη μετά Σόί­μπλε επο­χή) ο Χρι­στο­φο­ρά­κος θα γίνει Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή;
Και αν δεν έρθει θα γίνει μία για το πως έφυ­γε και το που βρί­σκε­ται ο Καρα­βέ­λας;
Δια­βά­στε τον κατά­λο­γο της μισθο­δο­σί­ας και την ανα­κοί­νω­ση της κυβέρ­νη­σης.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας