Έσπειραν το… χάος στις δηλώσεις των αγροτών

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Σε από­γνω­ση έχει οδη­γή­σει δεκά­δες χιλιά­δες αγρό­τες (και τους λογι­στές τους) η νέα γκά­φα του οικο­νο­μι­κού επι­τε­λεί­ου της κυβέρ­νη­σης, που υπο­λο­γί­ζει, σε χιλιά­δες αγρό­τες, φόρο εισο­δή­μα­τος για το 2017 με λαν­θα­σμέ­να στοι­χεία, και αυτό για­τί δεν μπο­ρεί να συνεν­νοη­θεί το ένα υπουρ­γείο με το άλλο!

Οι λογι­στές προ­σπα­θούν να ετοι­μά­σουν τις φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις 2017 στους κατ’ επάγ­γελ­μα αγρό­τες και σε νέους επαγ­γελ­μα­τί­ες, αλλά δια­πι­στώ­νουν με έκπλη­ξη ότι υπάρ­χουν τρα­γι­κά λάθη στους προ­συ­μπλη­ρω­μέ­νους κωδι­κούς του TAXISnet που παγι­δεύ­ουν τους συγκε­κρι­μέ­νους φορο­λο­γου­μέ­νους με υπέ­ρο­γκους φόρους!

Αυτό συμ­βαί­νει για­τί το αρχείο των φορο­λο­γου­μέ­νων που θεω­ρού­νται «κατ’ επάγ­γελ­μα αγρό­τες», το οποίο απέ­στει­λε το υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης στην Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων, έχει ελλι­πή και λαν­θα­σμέ­να στοι­χεία.

Οι λογι­στές των συγκε­κρι­μέ­νων φορο­λο­γου­μέ­νων, όταν εισέρ­χο­νται στο σύστη­μα TAXISnet για να υπο­βά­λουν τις δηλώ­σεις τους, δια­πι­στώ­νουν ότι ο κρί­σι­μος κωδι­κός 037 ή 038 του πίνα­κα 2 του εντύ­που Ε1, ο οποί­ος κατο­χυ­ρώ­νει την ιδιό­τη­τα του «κατ’ επάγ­γελ­μα αγρό­τη», δεν έχει προ­συ­μπλη­ρω­θεί από τις υπη­ρε­σί­ες της ΑΑΔΕ, ώστε η ιδιό­τη­τα αυτή να ανα­γνω­ρι­στεί και να κατο­χυ­ρω­θεί το δικαί­ω­μα έκπτω­σης φόρου 1.900–2.100 ευρώ. Οι λογι­στές δεν μπο­ρούν να συμπλη­ρώ­σουν από μόνοι τους αυτόν τον κωδι­κό, διό­τι το σύστη­μα ΤΑΧISnet δεν τους το επι­τρέ­πει!

Τεράστιοι φόροι

Και όταν προ­χω­ρούν στη συμπλή­ρω­ση και την ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή των δηλώ­σε­ων, δια­πι­στώ­νουν, από την πρώ­τη δοκι­μα­στι­κή εκκα­θά­ρι­ση, ότι οι πελά­τες τους υπο­χρε­ού­νται να κατα­βά­λουν τερά­στια ποσά φόρου εισο­δή­μα­τος, επει­δή, σε κάθε περί­πτω­ση, κατά την ηλε­κτρο­νι­κή εκκα­θά­ρι­ση δεν υπο­λο­γί­ζε­ται η έκπτω­ση φόρου των 1.900–2.100 ευρώ και το δηλω­θέν αγρο­τι­κό εισό­δη­μα φορο­λο­γεί­ται από το πρώ­το ευρώ με 22%.

Πριν από λίγες μέρες και ενώ εξέ­πνεε η κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία υπο­βο­λής των φορο­λο­γι­κών δηλώ­σε­ων, το υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων ανέ­βα­σε και­νούρ­για αρχεία στο TAXIS, με σκο­πό τη διόρ­θω­ση των στρε­βλώ­σε­ων στους κατ’ επάγ­γελ­μα αγρό­τες. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν να προ­κλη­θεί ένα μπά­χα­λο, καθώς οι κατ’ επάγ­γελ­μα αγρό­τες που είχαν πριν «ανοι­χτούς» τους κωδι­κούς 037 και 038, έβλε­παν πλέ­ον ότι δεν ήταν τσε­κα­ρι­σμέ­νοι, ενώ ήταν «ανοι­χτοί» οι κωδι­κοί σε κάποιους άλλους φορο­λο­γου­μέ­νους που δεν είχαν δηλώ­σει αγρο­τι­κό εισό­δη­μα, σε αλλο­δα­πούς που δήλω­ναν εισό­δη­μα από εργό­ση­μα ΟΓΑ κ.λπ.

Έτσι, πολ­λοί φορο­λο­γού­με­νοι οι οποί­οι πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια του «κατ’ επάγ­γελ­μα αγρό­τη» δεν περι­λαμ­βά­νο­νται στο συγκε­κρι­μέ­νο αρχείο και το σύστη­μα TAXISnet δεν τους ανα­γνω­ρί­ζει την ιδιό­τη­τα του «κατ’ επάγ­γελ­μα αγρό­τη» και κατ’ επέ­κτα­ση ούτε και το δικαί­ω­μα της έκπτω­σης φόρου των 1.900–2.100 ευρώ.

Το γεγο­νός αυτό, σε συν­δυα­σμό με την αύξη­ση του συντε­λε­στή φόρου εισο­δή­μα­τος από το 13% πέρυ­σι στο 22%-45% φέτος, αλλά και με την αύξη­ση του συντε­λε­στή προ­κα­τα­βο­λής φόρου από το 75% στο 100% του κύριου φόρου, έχει ως συνέ­πεια οι εν λόγω φορο­λο­γού­με­νοι να απει­λού­νται πλέ­ον με εξο­ντω­τι­κούς φόρους.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας