Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ δωρεάν στον Ηρώδειο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Πόσα εκα­τομ­μύ­ρια Έλλη­νες στην επαρ­χία γεν­νή­θη­καν, γέρα­σαν και πέθα­ναν και πλή­ρω­σαν μέσω φόρων την Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της ΕΡΤ… χωρίς ποτέ να έχουν την ευκαι­ρία να τη δουν από κοντά;

Για­τί να μην γυρί­ζει την Ελλά­δα και να προ­σφέ­ρει σε όλους τους πολί­τες αυτό για το οποίο την πλη­ρώ­νουν όλοι οι Έλλη­νες εδώ και δεκα­ε­τί­ες;

Φυσι­κά, και στην Αθή­να όταν παρου­σιά­ζε­ται “δωρε­άν” στο κοι­νό, δεν σημαί­νει κι ότι μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θή­σει ο καθέ­νας το “κορυ­φαίο μου­σι­κό σύνο­λο”, κι αυτό επει­δή ο αριθ­μός των θέσε­ων στο εκά­στο­τε θέα­τρο είναι συγκε­κρι­μέ­νες και περιο­ρι­σμέ­νες. Αυτό σημαί­νει ότι μέσα σε λίγες ώρες από τη δημο­σί­ευ­ση τα ελά­χι­στα εισι­τή­ρια εξα­ντλού­νται. Και γρά­φου­με ελά­χι­στα, εφό­σον ένας μεγά­λος αριθ­μός εισι­τη­ρί­ων πάει σε επί­ση­μους προ­σκε­κλη­μέ­νους, οι γνω­στοί “τζα­μπα­τζί­δες”, που ούτως ή άλλως ποτέ δεν έβα­λαν το χέρι στη τσέ­πη για να πλη­ρώ­σουν κάποια είσο­δο.

Πηγή: newpost.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας