Έτσι περνάμε νόμιμα τα διόδια χωρίς να πληρώνουμε…

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
156

Δηλώ­νου­με στον υπάλ­λη­λο ότι… δεν μπο­ρού­με, δεν έχου­με να πλη­ρώ­σου­με δίνο­ντας τον αριθ­μό κυκλο­φο­ρί­ας του οχή­μα­τός μας. Ζητά­με να εκδο­θεί από­δει­ξη με πίστω­ση (πιστω­τι­κό) και να ανοί­ξουν την μπά­ρα.

Αν καθυ­στε­ρούν ή δεν δίνουν πιστω­τι­κό προει­δο­ποιού­με ότι:

 1. αν δεν ανοί­ξουν αμέ­σως την μπά­ρα κατα­στρα­τη­γούν το συνταγ­μα­τι­κό μας δικαί­ω­μα για ελεύ­θε­ρη μετα­κί­νη­ση και δια­πράτ­τουν το ποι­νι­κό αδί­κη­μα της παρά­νο­μης κατα­κρά­τη­σης.
 2. αν δεν εκδώ­σουν την από­δει­ξη (πιστω­τι­κό) δια­πράτ­τουν το φορο­λο­γι­κό αδί­κη­μα της άρνη­σης εκδό­σε­ως επί πιστώ­σει φορο­λο­γι­κού στοι­χεί­ου.
 3. αν αρνη­θούν να ανοί­ξουν δια­πράτ­τουν και το αδί­κη­μα της πρό­κλη­σης για εκτέ­λε­ση παρά­νο­μης πρά­ξης.

Εάν καθυ­στε­ρεί το άνοιγ­μα της μπά­ρας και δεν βρί­σκε­ται εκεί η αστυ­νο­μία, σπρώ­χνου­με τη μπά­ρα και περ­νά­με. Αν η τρο­χαία είναι παρού­σα, φωνά­ζου­με τον αστυ­νο­μι­κό και ζητά­με να δια­τά­ξει τον υπάλ­λη­λο να μας κόψει πιστω­τι­κό ή έντυ­πο αδυ­να­μί­ας πλη­ρω­μής (οδη­γί­ες γι’ αυτό παρα­κά­τω) δια­φο­ρε­τι­κά, εμείς μπο­ρού­με να φύγου­με χωρίς να πλη­ρώ­σου­με και η εται­ρία δια­πράτ­τει φορο­λο­γι­κό αδί­κη­μα.

Στην περί­πτω­ση που δεν σηκώ­νουν τη μπά­ρα και δεν μας επι­τρέ­πουν να περά­σου­με, καλού­με την αστυ­νο­μία (η τρο­χαία που μπο­ρεί να βρί­σκε­ται εκεί είναι αναρ­μό­δια), ζητά­με να συλ­λη­φθεί ο ταμί­ας και ο υπεύ­θυ­νος των διο­δί­ων και να οδη­γη­θούν στη δικαιο­σύ­νη με την αυτό­φο­ρη δια­δι­κα­σία για παρά­νο­μη κατα­κρά­τη­ση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;

Στον κώδι­κα οδι­κής κυκλο­φο­ρί­ας προ­στέ­θη­κε η εξής παρά­γρα­φος:

«Απα­γο­ρεύ­ε­ται η κυκλο­φο­ρία οχη­μά­των σε αυτο­κι­νη­το­δρό­μους, οδούς ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας, σήραγ­γες και γέφυ­ρες που δια­κρί­νο­νται με ειδι­κές πινα­κί­δες σήμαν­σης χωρίς την κατα­βο­λή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η κατα­βο­λή αυτή. Για την κατα­βο­λή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδη­γός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυ­νο­μι­κά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

 • Μπο­ρεί ο παρα­χω­ρη­σιού­χος να βεβαιώ­σει την τρο­χαία παρά­βα­ση ή να μου επι­βάλ­λει πρό­στι­μο;
 • Μπο­ρεί ο παρα­χω­ρη­σιού­χος να δια­βι­βά­σει στην τρο­χαία ποιοι δεν πλή­ρω­σαν και να κοπεί κλή­ση;
  Όχι, ο παρα­χω­ρη­σιού­χος είναι ιδιω­τι­κή εται­ρία και δεν μπο­ρεί να βεβαιώ­σει τρο­χαία παρά­βα­ση ούτε μπο­ρεί να επι­βά­λει πρό­στι­μο. Ρητά προ­βλέ­πε­ται από την τελευ­ταία διά­τα­ξη του νόμου, ότι πρό­στι­μο επι­βά­λει μόνο ο τρο­χο­νό­μος και μάλι­στα όταν δια­πι­στώ­σει την παρά­βα­ση αυτο­προ­σώ­πως. Δηλα­δή, ο αστυ­νο­μι­κός πρέ­πει να είναι παρών κατά τη στιγ­μή που σπρώ­χνου­με τη μπά­ρα και τότε μόνο μπο­ρεί να επι­βά­λει πρό­στι­μο.
 • Ποιά είναι τα αρμό­δια αστυ­νο­μι­κά όργα­να;
  Αρμό­δια να βεβαιώ­σει παρα­βά­σεις του ΚΟΚ είναι η τρο­χαία.
 • Μπο­ρεί να με στα­μα­τή­σει μετά τα διό­δια τρο­χο­νό­μος και να μου ζητή­σει από­δει­ξη ότι πλή­ρω­σα;
  Δεν υπάρ­χει κάποια διά­τα­ξη που να μας υπο­χρε­ώ­νει να κρα­τά­με τις απο­δεί­ξεις. Εξάλ­λου αν έχου­με περά­σει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχου­με από­δει­ξη. Επί­σης η βεβαί­ω­ση της παρά­βα­σης πρέ­πει να γίνει “αυτο­προ­σώ­πως”, δηλα­δή να μας δει ο ίδιος ο τρο­χο­νό­μος να μην πλη­ρώ­νου­με.
 • Μπο­ρεί ο τρο­χο­νό­μος να μου κόψει κλή­ση στη­ρι­ζό­με­νος σε μαρ­τυ­ρία άλλου ότι δεν πλή­ρω­σα;
  Όχι, ο τρο­χο­νό­μος μπο­ρεί να βεβαιώ­σει την παρά­βα­ση μόνο αν έχει δια­πι­στώ­σει ο ίδιος “αυτο­προ­σώ­πως” να μην πλη­ρώ­νου­με.
 • Μπο­ρεί να βεβαιω­θεί η τρο­χαία παρά­βα­ση από τις κάμε­ρες που υπάρ­χουν στα διό­δια;
  Όχι, διό­τι οι κάμε­ρες που ο παρα­χω­ρη­σιού­χος έχει τοπο­θε­τή­σει, είναι παρά­νο­μες, έχουν τοπο­θε­τη­θεί χωρίς άδεια της Αρχής προ­στα­σί­ας προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων και ως εκ τού­του, τα προ­ϊ­ό­ντα τους απο­τε­λούν παρά­νο­μα απο­δει­κτι­κά μέσα, που απα­γο­ρεύ­ε­ται να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για οποια­δή­πο­τε νόμι­μη ενέρ­γεια. Επι­πλέ­ον η διά­τα­ξη λέει ότι ο τρο­χο­νό­μος το δια­πι­στώ­νει «αυτο­προ­σώ­πως» και όχι μέσω της χρή­σης τεχνι­κών μέσων
 • Μπο­ρεί ο παρα­χω­ρη­σιού­χος να αρνη­θεί να μας επι­τρέ­ψει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με την υπο­δο­μή;
  Όχι, δεν μπο­ρεί να μας αρνη­θούν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με την υπο­δο­μή ακό­μα κι αν δεν έχου­με χρή­μα­τα να πλη­ρώ­σου­με.
 • Έχω δικαί­ω­μα να χρη­σι­μο­ποι­ή­σω την υπο­δο­μή χωρίς να πλη­ρώ­σω εκεί­νη τη στιγ­μή;
  Ναι, έχου­με το δικαί­ω­μα να πλη­ρώ­σου­με αργό­τε­ρα. Συγκε­κρι­μέ­να ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) ανα­φέ­ρει:
  «Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»
 • Μπο­ρεί ο παρα­χω­ρη­σιού­χος να αρνη­θεί να μας κόψει επί πιστώ­σει από­δει­ξη αν για οποιο­δή­πο­τε λόγο δεν πλη­ρώ­σου­με;
  Όχι, πρέ­πει να μας κόψει επί πιστώ­σει από­δει­ξη. Αν δεν κόψει από­δει­ξη δια­πράτ­τει το φορο­λο­γι­κό αδί­κη­μα της άρνη­σης έκδο­σης επί πιστώ­σει φορο­λο­γι­κού στοι­χεί­ου.
 • Δίνου­με τα στοι­χεία μας;
  Όχι, δεν είμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να δώσου­με τα στοι­χεία μας. Αν υπο­χρε­ω­θού­με να τα δώσου­με για να ξεμπερ­δέ­ψου­με καλό είναι να δώσου­με τα κανο­νι­κά μας στοι­χεία για­τί σε περί­πτω­ση που η υπό­θε­σή μας δικα­στεί θα είναι εις βάρος μας να έχου­με δώσει ψευ­δή στοι­χεία.
 • Υπο­γρά­φου­με;
  Όχι, δεν είμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να υπο­γρά­ψου­με κανέ­να έγγρα­φο. Αν συμπλη­ρώ­σου­με έντυ­πο αδυ­να­μί­ας πλη­ρω­μής, υπο­γρά­φου­με, πριν όμως από την υπο­γρα­φή μας γρά­φου­με: «Με επι­φύ­λα­ξη της νομι­μό­τη­τας κατα­βο­λής του τέλους».
 • Αν δεν υπάρ­χει τρο­χαία μπο­ρώ να σπρώ­ξω την μπά­ρα όπως και πριν;
  Ναι.
 • Αν είμαι απρό­σε­κτος και με δει ο τρο­χο­νό­μος να μην πλη­ρώ­νω τι μπο­ρεί να μου συμ­βεί;
  Το πρό­στι­μο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρί­ση του τρο­χο­νό­μου το αν θα αφαι­ρέ­σει τις πινα­κί­δες, την άδεια και το δίπλω­μα για 20 ημέ­ρες.
 • Αν ο τρο­χο­νό­μος με γρά­ψει ενώ έχω ακο­λου­θή­σει τις οδη­γί­ες τι γίνε­ται;
  Με αντί­γρα­φο της επί πιστώ­σει από­δει­ξης κατα­θέ­του­με ανα­φο­ρά στον διοι­κη­τή του τμή­μα­τος της τρο­χαί­ας για κατά­χρη­ση εξου­σί­ας και παρά­βα­ση καθή­κο­ντος, με την ένδει­ξη «Κοι­νο­ποί­η­ση στον Υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη» και ζητά­με την ακύ­ρω­ση της κλή­σης και την επι­στρο­φή πινα­κί­δων, άδειας και διπλώ­μα­τος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τρο­χαία συχνά συμπε­ρι­φέ­ρε­ται αυθαί­ρε­τα και έχου­με κατα­γρά­ψει πολ­λά αντί­στοι­χα περι­στα­τι­κά: Καλού­με τους πολί­τες που τηλε­φω­νούν καθη­με­ρι­νά ανα­ζη­τώ­ντας απα­ντή­σεις και τρό­πους άμυ­νας απέ­να­ντι στην αυθαι­ρε­σία των αστυ­νο­μι­κών υπαλ­λή­λων της Τρο­χαί­ας Αττι­κής Οδού, αλλά και σε οποιο­δή­πο­τε γεω­γρα­φι­κό σημείο συμ­βαί­νουν αντί­στοι­χα περι­στα­τι­κά, να κατα­θέ­τουν ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά των αστυ­νο­μι­κών οργά­νων που υπο­γρά­φουν την βεβαί­ω­ση της παρά­βα­σης. (χωρίς να έχουν βεβαιώ­σει αυτο­προ­σώ­πως ή όταν μας στα­μα­τούν πολ­λά χιλιό­με­τρα απο τους σταθ­μούς διο­δί­ων – προ­φα­νώς ειδο­ποι­η­μέ­νοι). Όταν προ­σερ­χό­μα­στε στο οικείο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα παρα­λαμ­βά­νου­με πρώ­τα την βεβαί­ω­ση παρά­βα­σης, σημειώ­νο­ντας πριν υπο­γρά­ψου­με “με την επι­φύ­λα­ξη παντός νομί­μου δικαιώ­μα­τός μου”, μετά υπο­γρά­φου­με και αμέ­σως κατα­θέ­του­με την μηνυ­τή­ρια και πει­θαρ­χι­κή ανα­φο­ρά που επι­συ­νά­πτου­με εδώ:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Διά του Διοι­κη­τή του Τμή­μα­τος Τρο­χαί­ας Αττι­κής Οδού (ή όποιου άλλου τμή­μα­τος μας κάλε­σε)

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο και διεύ­θυν­ση κατοι­κί­ας)

ΚΑΤΑ

Του (ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο του αστυ­νο­μι­κού που υπο­γρά­φει την κλή­ση και του τμή­μα­τος που υπη­ρε­τεί)

Κε Υπουργε/Κε Εισαγ­γε­λέα

Σύμ­φω­να με τη διά­τα­ξη του άρθρου 29 παρ. 10 εδά­φιο τελευ­ταίο του Κώδι­κα Οδι­κής Κυκλο­φο­ρί­ας, σε περί­πτω­ση παρά­λει­ψης κατα­βο­λής διο­δί­ου τέλους όπου αυτή προ­βλέ­πε­ται «Η βεβαί­ω­ση της παρά­βα­σης γίνε­ται από τα αρμό­δια αστυ­νο­μι­κά όργα­να που τη δια­πι­στώ­νουν αυτο­προ­σώ­πως».

Επει­δή, η αυτο­πρό­σω­πη δια­πί­στω­ση της παρά­βα­σης, προ­κύ­πτει από την υπο­γρα­φή του παρα­βά­τη οδη­γού στο σώμα της Πρά­ξης Βεβαί­ω­σης της Παρά­βα­σης (κλή­σε­ως).

Επει­δή, σήμε­ρα ….. ………………………………………..(ημε­ρο­μη­νία)…………………………………………., κλή­θη­κα από το Α.Τ. .………………………………….(Αττι­κής οδού ή άλλο) να παρα­λά­βω την με αριθ­μό …………. Πρά­ξη Βεβαί­ω­σης Παρά­βα­σης (Κλή­ση), που εκδό­θη­κε από τον …………………………………………………………………………………………(ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο αστυ­νο­μι­κού) στις ………………………………. (ημε­ρο­μη­νία) και ώρα………………………………., σύμ­φω­να με την οποία, διήλ­θα δήθεν από τον σταθ­μό διο­δί­ων ………………………………………………………(περιο­χή) χωρίς να κατα­βά­λω διό­διο τέλος.

 • Επει­δή, κατά την ως άνω ημε­ρο­μη­νία και ώρα, κανέ­να αστυ­νο­μι­κό όργα­νο δεν βρι­σκό­ταν στο σταθ­μό διο­δί­ων.
 • Επει­δή, κατά τα ανω­τέ­ρω, ουδείς αστυ­νο­μι­κός μου ένευ­σε να στα­μα­τή­σω προ­κει­μέ­νου να βεβαιω­θεί παρά­βα­ση.
 • Επει­δή, ως εκ τού­του, ουδείς αστυ­νο­μι­κός δια­πί­στω­σε αυτο­προ­σώ­πος παρά­βα­ση συνι­στά­με­νη στην παρά­λει­ψη κατα­βο­λής διο­δί­ου τέλους.
 • Επει­δή, ο υπο­γρά­φων την Πρά­βη Βεβαί­ω­σης (κλή­ση) αστυ­νο­μι­κός, εξέ­δω­σε αυτήν παρά το γεγο­νός ότι δεν δια­πί­στω­σε αυτο­προ­σώ­πως οποια­δή­πο­τε παρά­βα­ση.
 • Επει­δή, ως εκ τού­του, ο εκδό­σας την κλή­ση αστυ­νο­μι­κός παρέ­βη το καθή­κον του, το οποίο συνί­στα­ται στην εφαρ­μο­γή του νόμου, και ειδι­κό­τε­ρα στην έκδο­ση Πρά­ξης Βεβαί­ω­σης Παρά­βα­σης (κλή­σης), μόνον μετά από αυτο­πρό­σω­πο δια­πί­στω­σή της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

Την πει­θαρ­χι­κή και ποι­νι­κή δίω­ξη του ……………………………………………………………………………..(ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο αστυ­νο­μι­κού) για παρά­βα­ση καθή­κο­ντος και τη νόμι­μη τιμω­ρία του.

Αθή­να, (…/…/2017)

Ο ΜΗΝΥΤΗΣ/ΑΝΑΦΕΡΩΝ

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας