Έτσι θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
19

Δια­δι­κα­σί­ες εξπρές για τον πλει­στη­ρια­σμό ακι­νή­των αλλά και κινη­τών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων μέσω ηλε­κτρο­νι­κών μέσων προ­βλέ­πουν οι δια­τά­ξεις που συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο.

Του Στέ­λιου Μορ­φί­δη

Με τη ρύθ­μι­ση εκτός του «bypass» που ουσια­στι­κά επι­χει­ρεί­ται στη δια­δι­κα­σία, ώστε να μην μπλο­κά­ρει πλέ­ον απ’ τις αντι­δρά­σεις ακτι­βι­στών υπάρ­χει σαφής στό­χευ­ση να υπάρ­ξει σημα­ντι­κή επι­τά­χυν­ση απ’ τη στιγ­μή που θα κατα­σχε­θεί ένα περιου­σια­κό στοι­χείο ως τον πλει­στη­ρια­σμό και τη μετα­βί­βα­ση του σε αυτόν που θα το «χτυ­πή­σει». Στη νέα — υπό δημιουρ­γία – αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­νη «φάμπρι­κα» θα πρέ­πει εντός 15 ημε­ρών απ’ την κατά­σχε­ση να δρο­μο­λο­γεί­ται ο πλει­στη­ρια­σμός και μόλις 5 ημέ­ρες μετά απ’ αυτόν θα πρέ­πει με κάθε τυπι­κό­τη­τα να απο­δί­δε­ται το περιου­σια­κό στοι­χείο στον υπερ­θε­μα­τι­στή. Αυτό στην περί­πτω­ση που πρό­κει­ται για κινη­τό περιου­σια­κό στοι­χείο. Εάν πάλι πρό­κει­ται για ακί­νη­το τότε η προ­θε­σμία αυξά­νε­ται στις 12 ημέ­ρες.
Όπως ανα­φέ­ρει η αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου «ο δικα­στι­κός επι­με­λη­τής οφεί­λει, μέσα σε δέκα (10) ημέ­ρες από την κατά­σχε­ση, να κατα­θέ­σει στον υπάλ­λη­λο του πλει­στη­ρια­σμού τον εκτε­λε­στό τίτλο, την έκθε­ση επί­δο­σης της επι­τα­γής προς εκτέ­λε­ση, την κατα­σχε­τή­ρια έκθε­ση και τις εκθέ­σεις επί­δο­σής της στον οφει­λέ­τη, τον τρί­το κύριο ή νομέα και τον υπο­θη­κο­φύ­λα­κα ή όποιον τηρεί το νηο­λό­γιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστο­ποι­η­τι­κό βαρών, ο οποί­ος συντάσ­σει έκθε­ση για όλα αυτά».
Από­σπα­σμα της κατα­σχε­τή­ριας έκθε­σης, που θα περι­λαμ­βά­νει όλα τα στοι­χεία αλλά και το χρό­νο και τον τόπο του πλει­στη­ρια­σμού, θα δημο­σιεύ­ε­ται «μέχρι την δέκα­τη πέμ­πτη ημέ­ρα από την κατά­σχε­ση στην ιστο­σε­λί­δα δημο­σιεύ­σε­ων πλει­στη­ρια­σμών του Δελ­τί­ου Δικα­στι­κών Δημο­σιεύ­σε­ων του Τομέα Ασφά­λι­σης Νομι­κών του Ενιαί­ου Ταμεί­ου Ανε­ξάρ­τη­τα Απα­σχο­λου­μέ­νων. Το από­σπα­σμα επι­δί­δε­ται μέσα στην ίδια προ­θε­σμία στον τρί­το κύριο ή νομέα και στους ενυ­πό­θη­κους δανει­στές».

Οι υποψήφιοι πλειοδότες

Κάθε υπο­ψή­φιος πλειο­δό­της δηλώ­νει τη συμ­με­το­χή του σε συγκε­κρι­μέ­νο πλει­στη­ρια­σμό, σύμ­φω­να με τους όρους αυτού, αφού έχει κατα­βά­λει την σχε­τι­κή εγγύ­η­ση, το τέλος χρή­σης των συστη­μά­των, και έχει υπο­βάλ­λει ηλε­κτρο­νι­κά το σχε­τι­κό πλη­ρε­ξού­σιο δύο (2) εργά­σι­μες ημέ­ρες πριν την ορι­σθεί­σα ημέ­ρα του πλει­στη­ρια­σμού. Η κατά­θε­ση της εγγύ­η­σης και του τέλους χρή­σης των ηλε­κτρο­νι­κών συστη­μά­των πλει­στη­ρια­σμών και του πλει­στη­ριά­σμα­τος γίνε­ται απο­κλει­στι­κά σε ειδι­κό ακα­τά­σχε­το επαγ­γελ­μα­τι­κό λογα­ρια­σμό που θα δια­τη­ρεί­ται σε Ελλη­νι­κό Τρα­πε­ζι­κό Ίδρυ­μα από τον υπάλ­λη­λο του πλει­στη­ρια­σμού. Επί­σης κάθε υπο­ψή­φιος πλειο­δό­της διο­ρί­ζει με ηλε­κτρο­νι­κή δήλω­ση αντί­κλη­το που κατοι­κεί στην περι­φέ­ρεια του πρω­το­δι­κεί­ου του τόπου της εκτέ­λε­σης μέχρι δύο (2) εργά­σι­μες ημέ­ρες πριν από την ορι­σθεί­σα ημέ­ρα του πλει­στη­ρια­σμού. Σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση αντί­κλη­τος θεω­ρεί­ται ο γραμ­μα­τέ­ας του πρω­το­δι­κεί­ου του τόπου της εκτέ­λε­σης.

Ο χρόνος εκτέλεσης και η διαδικασία

Σύμ­φω­να με την αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση οι ηλε­κτρο­νι­κοί πλει­στη­ρια­σμοί θα διε­νερ­γού­νται ημέ­ρα Τετάρ­τη ή Πέμ­πτη ή Παρα­σκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή εναλ­λα­κτι­κά από τις 14.00 έως τις 18:00.
Ο ηλε­κτρο­νι­κός πλει­στη­ρια­σμός είναι ανοι­κτού πλειο­δο­τι­κού τύπου κατά τον οποίο υπο­βάλ­λο­νται δια­δο­χι­κές προ­σφο­ρές. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες υπο­βάλ­λουν συνε­χώς προ­σφο­ρά μεγα­λύ­τε­ρη από την εκά­στο­τε μέγι­στη έως τον χρό­νο λήξης της υπο­βο­λής προ­σφο­ρών.
Σε περί­πτω­ση υπο­βο­λής προ­σφο­ράς κατά το τελευ­ταίο λεπτό του ηλε­κτρο­νι­κού πλει­στη­ρια­σμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδε­ται αυτό­μα­τη παρά­τα­ση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προ­σφο­ρά που υπο­βάλ­λε­ται κατά το τελευ­ταίο λεπτό της παρά­τα­σης, δίδε­ται νέα αυτό­μα­τη παρά­τα­ση πέντε (5) λεπτών, εφό­σον υπο­βλη­θεί μεγα­λύ­τε­ρη προ­σφο­ρά. Οι παρα­τά­σεις μπο­ρούν να συνε­χι­σθούν για χρο­νι­κό διά­στη­μα όχι μεγα­λύ­τε­ρο των δύο (2) ωρών από την ορι­σθεί­σα ώρα λήξης του ηλε­κτρο­νι­κού πλει­στη­ρια­σμού, οπό­τε ολο­κλη­ρώ­νε­ται η δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής προ­σφο­ρών.
Μετά τη λήξη της δια­δι­κα­σί­ας υπο­βο­λής των πλειο­δο­τι­κών προ­σφο­ρών ανα­κοι­νώ­νε­ται το απο­τέ­λε­σμα του πλει­στη­ρια­σμού μέσω των ηλε­κτρο­νι­κών συστη­μά­των. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλε­κτρο­νι­κό πλει­στη­ρια­σμό ενη­με­ρώ­νο­νται αμελ­λη­τί για το απο­τέ­λε­σμα του. Ο υπάλ­λη­λος του ηλε­κτρο­νι­κού πλει­στη­ρια­σμού συντάσ­σει τη σχε­τι­κή έκθε­ση κατα­κυ­ρώ­νο­ντας τα πράγ­μα­τα στον πλειο­δό­τη.

Ο υπερθεματιστής και η μεταβίβαση

Ο υπερ­θε­μα­τι­στής, στον ηλε­κτρο­νι­κό πλει­στη­ρια­σμό κινη­τών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων, έχει υπο­χρέ­ω­ση να κατα­βά­λει στον ειδι­κό τρα­πε­ζι­κό επαγ­γελ­μα­τι­κό λογα­ρια­σμό του υπαλ­λή­λου του πλει­στη­ρια­σμού το πλει­στη­ρί­α­σμα το αργό­τε­ρο την τρί­τη εργά­σι­μη ημέ­ρα από τον πλει­στη­ρια­σμό. Με την κατα­βο­λή του πλει­στη­ριά­σμα­τος, το κατα­κυ­ρω­μέ­νο πράγ­μα παρα­δί­δε­ται στον υπερ­θε­μα­τι­στή. Ο υπάλ­λη­λος του ηλε­κτρο­νι­κού πλει­στη­ρια­σμού οφεί­λει, το αργό­τε­ρο την πέμ­πτη εργά­σι­μη ημέ­ρα από τον πλει­στη­ρια­σμό, να κατα­θέ­σει το πλει­στη­ρί­α­σμα στο Ταμείο Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανεί­ων.
Για ακί­νη­τα περιου­σια­κά στοι­χεία ο υπερ­θε­μα­τι­στής έχει υπο­χρέ­ω­ση να κατα­βά­λει στον ειδι­κό τρα­πε­ζι­κό επαγ­γελ­μα­τι­κό λογα­ρια­σμό του υπαλ­λή­λου του πλει­στη­ρια­σμού το πλει­στη­ρί­α­σμα το αργό­τε­ρο τη δέκα­τη εργά­σι­μη ημέ­ρα από τον πλει­στη­ρια­σμό. Με τη σει­ρά του ο υπάλ­λη­λος του ηλε­κτρο­νι­κού πλει­στη­ρια­σμού οφεί­λει, το αργό­τε­ρο τη δωδέ­κα­τη εργά­σι­μη ημέ­ρα από τον πλει­στη­ρια­σμό, να κατα­θέ­σει το πλει­στη­ρί­α­σμα στο Ταμείο Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανεί­ων.
Η διά­τα­ξη ορί­ζει ότι η κατά­θε­ση του πλει­στη­ριά­σμα­τος είναι ακα­τά­σχε­τη, δεν εμπί­πτει στην πτω­χευ­τι­κή περιου­σία και δεν υπό­κει­ται στις δεσμεύ­σεις που επι­βάλ­λει το Δημό­σιο για τη δια­σφά­λι­ση των συμ­φε­ρό­ντων του.
Οι ειδι­κό­τε­ροι όροι της τήρη­σης των επαγ­γελ­μα­τι­κών τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών των υπαλ­λή­λων των πλει­στη­ρια­σμών ορί­ζο­νται με κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση του Υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης, Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των και του Υπουρ­γού Οικο­νο­μί­ας και Ανά­πτυ­ξης.
Σημειώ­νε­ται πως ηλε­κτρο­νι­κός πλει­στη­ρια­σμός δεν μπο­ρεί να γίνει από 1 Αυγού­στου έως 31 Αυγού­στου, καθώς και την προη­γού­με­νη και την επο­μέ­νη εβδο­μά­δα της ημέ­ρας των εκλο­γών για την ανά­δει­ξη βου­λευ­τών, αντι­προ­σώ­πων στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο και Οργά­νων Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης. Η απα­γό­ρευ­ση αυτή ισχύ­ει και για τις επα­να­λη­πτι­κές εκλο­γές και μόνο για τις περι­φέ­ρειες που διε­ξά­γο­νται τέτοιες, εκτός αν πρό­κει­ται για πλοία, αερο­σκά­φη και για πράγ­μα­τα που μπο­ρούν να υπο­στούν φθο­ρά.

Πηγή: newmoney.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας