Έβαλαν οι πλούσιοι την ιδέα και πάλι οι φτωχοί το …μετρητό!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
42

Έβα­λε ο φιλε­λές Αλα­φού­ζος μία ιστο­σε­λί­δα των 500€, έβα­λε κι ο αρι­στε­ρός Σαβ­βό­που­λος δυο ώρες από τη ζωή του και τα εκα­τομ­μύ­ρια …εννο­εί­ται τα βάζει ο αγα­θός κοσμά­κης. Οι πλού­σιοι βάζουν την ιδέα, αλλά το μετρη­τό απο­κλει­στι­κά οι φτω­χοί.

Δεν μπο­ρού­σε ο Αλα­φού­ζος να μαζέ­ψει λεφτά από τους εφο­πλι­στά­δες, δεν μπο­ρού­σε ο Σαβ­βό­που­λος να μαζέ­ψει λεφτά από τους πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χους καλ­λι­τέ­χνες της Αρι­στε­ράς …αυτούς που δηλώ­νουν ετη­σί­ως, όσα βγά­ζουν στο πρώ­το εικο­σά­λε­πτο κάθε συναυ­λί­ας τους… Έπρε­πε να βάλουν το χέρι στην τσέ­πη και πάλι οι φτω­χοί.

Και στην Ελλά­δα που το κρά­τος δεν ξέρει που πάνε τα λεφτά από τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις… φαντα­στεί­τε αν θα ελέγ­ξει κανείς που θα κατα­λή­ξουν τα λεφτά των πολι­τών.
Θυμό­μα­στε άλλω­στε πώς εξα­έ­ρω­σαν τα εκα­τομ­μύ­ρια που είχαν βγά­λει από φιλαν­θρω­πι­κές συναυ­λί­ες στο όνο­μα του Καζαν­τζί­δη …δήθεν για να πλη­ρω­θεί ο ήχος…

«Όπως ανέ­φε­ρε ο κ. Σπα­νο­λιός, στα εκδο­τή­ρια που­λή­θη­καν 44.000 εισι­τή­ρια, αλλά εκτι­μά­ται ότι πολύ περισ­σό­τε­ρος κόσμος βρέ­θη­κε στο Στά­διο. Ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του ΣΚΑΪ σημεί­ω­σε ότι το κόστος της συναυ­λί­ας κυμαί­νε­ται σε 220.000 με 230.000 ευρώ, και αν τα έσο­δα υπερ­βούν το ποσό αυτό η εται­ρεία υπο­χρε­ού­ται να δια­θέ­σει το υπερ­βάλ­λον ποσό σε τρό­φι­μα που θα υπο­δεί­ξει ο σταθ­μός. Διευ­κρί­νι­σε ότι επί­ση­μος απο­λο­γι­σμός της συναυ­λί­ας θα αναρ­τη­θεί στο δια­δί­κτυο εντός των επό­με­νων ημε­ρών. Παράλ­λη­λα, ξεκα­θά­ρι­σε ότι οι δρά­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης του Όλοι Μαζί Μπο­ρού­με συνε­χί­ζο­νται κανο­νι­κά».

Πηγή: skai.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας