Ευνουχισμένες ειδήσεις από τους «πράκτορες» των ΜΜΕ

| upd 17 Δεκεμβρίου 2017 22:51
0
36
Νόμο με τον οποίον επιτρέπεται να καταχωρούνται ως «πράκτορες του εξωτερικού» τα ξένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη Ρωσία, υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στο γεγονός ότι υποχρεώθηκε να καταχωριστεί με αυτόν το χαρακτηρισμό στις ΗΠΑ το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Russia Today.

Το enikos.gr, του Χατζη­νι­κο­λά­ου, σε άρθρο του που ανα­φέ­ρε­ται στα ΜΜΕ που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται «ξένοι πρά­κτο­ρες», μας ανα­φέ­ρει τις επι­κρί­σεις της οργά­νω­σης Human Rights Watch στην από­φα­ση του Putin …αλλά ξεχνά­ει να μας ανα­φέ­ρει, ότι αυτή η «αυθόρ­μη­τη» οργά­νω­ση ελέγ­χε­ται από τον πρά­κτο­ρα των Rothschild, που λέγε­ται George Soros.

Μας ανα­φέ­ρει ότι τα ραδιό­φω­να Radio Free Europe/Radio Liberty …χρη­μα­το­δο­τού­νται από το Αμε­ρι­κά­νι­κο Κογκρέ­σο, αλλά ξέχα­σε να μας πει ότι είναι παρα­κλά­δια του Open Society Foundation …του George Soros. Επί­σης το Amnesty Inetrnational, που επί­σης χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τον Soros, ήταν αυτό που πολέ­μη­σε για την απε­λευ­θέ­ρω­ση του μεγα­λο­α­πα­τε­ώ­να Khodorkovsky, επί­σης πρά­κτο­ρα των Rothschild, που ο Πού­τιν είχε τα κότσια να τον βάλει στη φυλα­κή.

Και βέβαια δεν ανη­σύ­χη­σαν όλες αυτές οι «αυθόρ­μη­τες» οργα­νώ­σεις, που ίδρυ­σαν κι ελέγ­χουν οι τοκο­γλύ­φοι για την από­φα­ση του Trump, να χαρα­κτη­ρί­σει το Russian Today …«ξένο πρά­κτο­ρα»… αλλά έσπευ­σαν να κάνουν παγκό­σμια είδη­ση, όταν ο Πού­τιν απά­ντη­σε με τον ίδιο ακρι­βώς τρό­πο.

Έτσι λει­τουρ­γούν οι διά­σπαρ­τοι πρά­κτο­ρες, που παρι­στά­νουν τους Δημο­σιο­γρά­φους. Αφαι­ρούν από την είδη­ση όλα τα στοι­χεία-κλει­διά, αφαι­ρούν τις κρυ­φές και φανε­ρές συν­δέ­σεις που υπάρ­χουν πίσω από τις φαι­νο­με­νι­κά ασύν­δε­τες, δήθεν ανε­ξάρ­τη­τες «φιλαν­θρω­πι­κές» οργα­νώ­σεις …κι οι ανα­γνώ­στες δεν θα κατα­λά­βουν ποτέ τι κρύ­βε­ται πίσω από όλη αυτήν την παρά­στα­ση, που υπη­ρε­τεί απο­κλει­στι­κά τα συμ­φέ­ρο­ντα των τοκο­γλύ­φων …με μαν­δύα τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα.

Αυτοί οι ευαι­σθη­τού­λη­δες …που θεω­ρούν υπο­χρέ­ω­ση κάποιου να παρα­δί­δει το σπί­τι του στις τρά­πε­ζες …επει­δή το κρά­τος, για να σώσει τις τρά­πε­ζες, τον κατα­λή­στε­ψε και τον άφη­σε χωρίς δου­λειά, με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρεί να πλη­ρώ­σει το δάνειό του προς τις τρά­πε­ζες, που ο ίδιος διέ­σω­σε.

Το υπουρ­γείο ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ νομο­θέ­τη­σε ακα­τά­σχε­το Τρα­πε­ζι­κό Λογα­ρια­σμό στους Συμ­βο­λαιο­γρά­φους …για την ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ διε­νέρ­γεια των πλει­στη­ρια­σμών. 300 Ιού­δες κυβερ­νούν την Ελλά­δα …για λογα­ρια­σμό των τοκο­γλύ­φων.

Πηγή: ΕΝΙΚΟΣ

Πηγή: Wikipedia

Πηγή: The New York Times

Πηγή: cnsnews.com

Πηγή: 1) Wikipedia, 2) Wikipedia

Πηγή: Πρώ­το Θέμα

Πηγή: newsbeast

Πηγή: Πρώ­το Θέμα
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας