Εβραίοι τοκογλύφοι οι υπεύθυνοι για τις διώξεις των Εβραίων

0
78

Όταν η φορο­εί­σπρα­ξη περ­νά­ει στα χέρια των δανει­στών-τοκο­γλύ­φων …αργά ή γρή­γο­ρα έρχε­ται η υπο­δού­λω­ση (ΓΕΝΕΣΗ 47.12). Και μετά κλα­σι­κά …ξεκι­νά­ει ένα πογκρόμ ενα­ντί­ον όλων των Εβραί­ων.

Οι τελευ­ταί­οι πλη­ρώ­νουν εδώ και αιώ­νες την απλη­στία των Εβραί­ων τοκο­γλύ­φων …οι οποί­οι παρι­στά­νουν τους δήθεν προ­στά­τες του Εβραϊ­σμού ενώ είναι ουσια­στι­κά οι μόνοι υπεύ­θυ­νοι για όλες τις διώ­ξεις που υπέ­στη­σαν οι Εβραί­οι …ακό­μα και οι φτω­χό­τε­ροι εξ αυτών. Καθό­λου τυχαία οι κορυ­φαί­οι τοκο­γλύ­φοι Rothschild …πρω­το­στα­τούν στην ίδρυ­ση και τον έλεγ­χο των Εβραϊ­κών κοι­νο­τή­των, πίσω από τις οποί­ες κρύ­βο­νται …όταν τα θύμα­τα της τοκο­γλυ­φί­ας ανα­ζη­τούν την εκδί­κη­ση. Οι ισχυ­ρές εβραϊ­κές κοι­νό­τη­τες που στή­νουν οι τοκο­γλύ­φοι …δεν απο­τε­λούν απλούς συλ­λό­γους για την δια­τή­ρη­ση παρα­δό­σε­ων και πολι­τι­σμού, αλλά χρη­σι­μεύ­ουν ως δίκτυα πολι­τι­κής και οικο­νο­μι­κής πίε­σης ενα­ντί­ον ολό­κλη­ρων χωρών, κάθε φορά που κάποια κυβέρ­νη­ση θα επι­χει­ρή­σει να περιο­ρί­σει την επιρ­ροή των τρα­πε­ζι­τών.

Όταν ο Χίτλερ ξεκί­νη­σε την πίε­ση στα τρα­πε­ζι­κά συμ­φέ­ρο­ντα …οι τοκο­γλύ­φοι απά­ντη­σαν μ’ ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό πρω­το­σέ­λι­δο σε μεγά­λη εφη­με­ρί­δα που έγρα­φε: «Η Ιου­δαία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Γερ­μα­νία. Εβραί­οι όλου του κόσμου ενω­θεί­τε για δρά­ση! Μποϊ­κο­τάζ σε όλα τα Γερ­μα­νι­κά Προ­ϊ­ό­ντα». Κάπως έτσι λει­τουρ­γεί το σύστη­μα.

Στις μέρες μας, όπου χρειά­ζε­ται πίε­ση …η συνεν­νό­η­ση γίνε­ται μυστι­κά και στους τίτλους των εφη­με­ρί­δων που υπη­ρε­τούν τους τοκο­γλύ­φους …δια­βά­ζου­με κάθε τόσο για παρά­δειγ­μα: «Καταρ­ρέ­ει η Τουρ­κι­κή Λίρα» …Πέφτει το σύν­θη­μα και οι χρη­μα­τι­στές αρχί­ζουν τις πωλή­σεις συναλ­λαγ­μα­τι­κών απο­θε­μά­των, παρα­σύ­ρο­ντας χιλιά­δες μικρο­ε­πεν­δυ­τές στην ίδια πρα­κτι­κή, ώστε να δημιουρ­γη­θεί ένα τσου­νά­μι ξεπου­λή­μα­τος από το που­θε­νά, με χαμέ­νους φυσι­κά τους άσχε­τους και με κερ­δι­σμέ­νους τους μεγα­λο­ε­πεν­δυ­τές, που έφυ­γαν από τα Χρη­μα­τι­στή­ρια πρώ­τοι-πρώ­τοι και συνεν­νοη­μέ­να.

Η λίστα που δεί­χνει τους διωγ­μούς που υπέ­στη­σαν απο­κλει­στι­κά οι Εβραί­οι είναι πολύ μεγά­λη και φυσι­κά …πάντα μα πάντα …για τον ίδιο λόγο …για την τοκο­γλυ­φία που οδη­γού­σε σε οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή χιλιά­δες μη Εβραί­ους.

Σε από­σπα­σμα από βιβλίο που αφο­ρού­σε τους Εβραί­ους που έγρα­ψε ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος το 1543 μπο­ρεί να δια­βά­σει κανείς μέσα σε μόνο 3 σελί­δες 12 δια­φο­ρε­τι­κές ανα­φο­ρές στην τοκο­γλυ­φία, την παρα­σι­τι­κή πρα­κτι­κή, που ο ίδιος προ­σπα­θού­σε να απα­λεί­ψει από την Γερ­μα­νία.

Martin Luther Against USURY by aznews.site on Scribd

Σήμε­ρα …αρι­στε­ρο-δεξιοί πρά­κτο­ρες των τοκο­γλύ­φων …ψηφί­ζουν ακα­τά­παυ­στα νόμους, με τους οποί­ους υπο­χρε­ώ­νουν ΟΛΟΥΣ τους πολί­τες να πλη­ρώ­νουν προ­μή­θειες στους τοκο­γλύ­φους, για κάθε τους συναλ­λα­γή, για κάθε καρ­βέ­λι ψωμί που θα αγο­ρά­σουν. Χωρίς να υπο­λο­γί­σου­με την δυσβά­στα­χτη, παρά­λο­γη και παρά­νο­μη υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση, που κατα­λή­γει να πλη­ρώ­νει και πάλι τόκους στους ίδιους τοκο­γλύ­φους για πραγ­μα­τι­κά αλλά και για εικο­νι­κά δάνεια που πήραν οι ίδιοι οι πρά­κτο­ρες-πολι­τι­κοί στο όνο­μά μας …χωρίς να μας ρωτή­σουν.

Μία απλή ψήφος στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές …χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ενα­ντί­ον μας …για να μας υπο­δου­λώ­σουν στα αφε­ντι­κά τους …τους τοκο­γλύ­φους. Και δεν υπο­δού­λω­σαν εμάς μόνο …αλλά και τα τρι­σέγ­γο­νά μας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας