Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
20

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται από τις πρω­ϊ­νές ώρες επι­χεί­ρη­ση ευρεί­ας κλί­μα­κας της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Αττι­κής σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής για την εξάρ­θρω­ση δύο εγκλη­μα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων οι οποί­ες προ­έ­βαι­ναν με το πρό­σχη­μα παρο­χής προ­στα­σί­ας σε εκβιά­σεις σε βάρος μεγά­λου αριθ­μού ιδιο­κτη­τών κατα­στη­μά­των σε όλη την Αττι­κή.

Μέχρι στιγ­μής έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί δεκά­δες έρευ­νες σε οικί­ες και έχουν συλ­λη­φθεί άνω των 10 ατό­μων (ημε­δα­ποί και αλλο­δα­ποί).

Οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται και μετά την ολο­κλή­ρω­σή τους θα ακο­λου­θή­σει νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας