Εξάρχεια: Αντιεξουσιαστές έσπασαν περιπολικό για να απελευθερώσουν κρατούμενο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Το περι­πο­λι­κό ήταν από το Μαρ­κό­που­λο — Μετέ­φε­ρε έναν άνδρα από το Μπα­γκλα­ντές στα δικα­στή­ρια — Στη θέα του μια ομά­δα 20 ατό­μων επι­τέ­θη­κε και προ­κά­λε­σε φθο­ρές στο όχη­μα — Χρειά­στη­κε να φτά­σουν άνδρες της ομά­δας ΔΙΑΣ για να στα­μα­τή­σουν οι ταρα­ξί­ες.

Την κατά­στα­ση ανο­μί­ας και πλή­ρους ασυ­δο­σί­ας που επι­κρα­τεί στα Εξάρ­χεια επι­βε­βαί­ω­σε το απί­στευ­το περι­στα­τι­κό που σημειώ­θη­κε το πρωί της Πέμ­πτης στην οδό Μαυ­ρο­μα­ταί­ων πίσω από το Πολυ­τε­χνείο.

Ήταν 11:20 το πρωί όταν ένα περι­πο­λι­κό από το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Μαρ­κο­πού­λου που μετέ­φε­ρε έναν Μπα­γκλα­ντε­σια­νό που είχε συλ­λη­φθεί για παρε­μπό­ριο βρέ­θη­κε στην περιο­χή με προ­ο­ρι­σμό τα δικα­στή­ρια της πρώ­ην σχο­λής Ευελ­πί­δων.

Όταν το περι­πο­λι­κό έγι­νε αντι­λη­πτό μια ομά­δα περί­που 20 αντε­ξου­σια­στών, όπως δια­βί­βα­σαν οι δύο αστυ­νο­μι­κοί στο κέντρο της Άμε­σης Δρά­σης, επι­τέ­θη­κε στο όχη­μα και το ακι­νη­το­ποί­η­σε.

Οι αστυ­νο­μι­κοί κατά­φε­ραν την τελευ­ταία στιγ­μή να εγκα­τα­λεί­ψουν το περι­πο­λι­κό αφή­νο­ντας το έρμαιο στις ορέ­ξεις των αντε­ξου­σια­στών που άρχι­σαν να προ­κα­λούν φθο­ρές σε αυτό ενώ μέσα στο όχη­μα παρέ­με­νε ο άνδρας από το Μπα­γκλα­ντές, ο οποί­ος δεν είχε καμία σχέ­ση με τον χώρο των αντε­ξου­σια­στών.

Όταν όμως στο σημείο έφτα­σαν τρεις μοτο­σι­κλέ­τες της ομά­δας ΔΙΑΣ οι περί­που 20 ταρα­ξί­ες δια­σκορ­πί­στη­καν στα γύρω στε­νά.

Όσο για τον Μπα­γκλα­ντε­σια­νό αυτός τελι­κά δεν απέ­δρα­σε αλλά έμει­νε στο όχη­μα.
Πλέ­ον διε­ξά­γο­νται έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό των δρα­στών.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας