Έξω φρενών ο Μπουτάρης με το συλλαλητήριο για το Σκοπιανό στον Λευκό Πύργο

0
553
Γιάννης Μπουτάρης: Κατάπτυστο το συλλαλητήριο για το Σκοπιανό στον Λευκό Πύργο

Είναι δυνα­τόν να μην υπάρ­χει νοθεία στις εκλο­γές; Αν κρί­νου­με από το επί­πε­δο εξυ­πνά­δας του μέσου Έλλη­να …η Βου­λή θα έπρε­πε να είναι γεμά­τη χαζούς και σούρ­γε­λα. Όμως αντι­θέ­τως είναι γεμά­τη παμπό­νη­ρους απα­τε­ώ­νες, προ­ση­λω­μέ­νους στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση συγκε­κρι­μέ­νων συμ­φε­ρό­ντων με από­λυ­τα προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη συμπε­ρι­φο­ρά απέ­να­ντι σε όλα τα θέμα­τα που δεν συνά­δει ποτέ με τη λαϊ­κή βού­λη­ση.

Αυτοί που ακυ­ρώ­νουν χωρίς ενδοια­σμό ακό­μα κι ένα δημο­ψή­φι­σμα …χωρίς ν’ ακου­στεί κιχ, αυτοί που ψήφι­σαν για πρω­θυ­πουρ­γό τον Παπα­δή­μο, χωρίς ποτέ να μας ρωτή­σουν με 255 ψήφους …θα δεχό­ντου­σαν να εκλε­γούν τυχαί­οι πολι­τι­κοί, που να ΜΗΝ είναι πρά­κτο­ρες των ξένων συμ­φε­ρό­ντων;

Θα άφη­ναν στην τύχη τους …αυτούς τους πολί­τες που ψήφι­σαν μαζι­κά τύπους σαν τον Ανα­το­λά­κη και τον Ζαγο­ρά­κη να δώσουν την εξου­σία σε τυχαί­ους;

Πηγή: voria.gr

Μπου­τά­ρης: «Η Ελλά­δα έχει πάρει μια θέση για σύν­θε­τη ονο­μα­σία, υπάρ­χει αντί­δρα­ση αλλά σιγά σιγά πρέ­πει να καμ­φθεί. Αυτοί, όμως, έχουν μεγα­λύ­τε­ρη αντί­δρα­ση, μου το είπε ο ίδιος ο Ζάεφ.

Τόσες γενιές μεγα­λώ­σα­νε με αυτή την ιδέα. Και ακούω ότι οι δικές μας παμ­μα­κε­δο­νι­κές οργα­νώ­σεις, κυρί­ως ΗΠΑ,  Αυστρα­λί­ας, Κανα­δά ετοι­μά­ζουν δια­δή­λω­ση. Αυτό θα είναι κατά­πτυ­στο αν το κάνου­νε. Θα πρέ­πει να γίνει παρέμ­βα­ση από πάνω. Από τον Τσί­πρα».

Ολό­κλη­ρη τη συνέ­ντευ­ξη μπο­ρεί­τε να τη δια­βά­σε­τε ΕΔΩ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας