Φάρμακο για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας προκαλεί οξεία ηπατική ανεπάρκεια

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (EMA) ξεκί­νη­σε την επα­νε­ξέ­τα­ση του φαρ­μά­κου Zinbryta (δρα­στι­κή ουσία daclizumab) που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για τη θερα­πεία ενη­λί­κων με υπο­τρο­πιά­ζου­σες μορ­φές σκλή­ρυν­σης κατά πλά­κας, ή αλλιώς, πολ­λα­πλής σκλή­ρυν­σης, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Φαρ­μά­κων (ΕΟΦ).

Σκλή­ρυν­ση κατά Πλά­κας — Όπως ανα­φέ­ρε­ται, «η επα­νε­ξέ­τα­ση ξεκί­νη­σε σε συνέ­χεια περι­στα­τι­κού θανά­του από κεραυ­νο­βό­λο ηπα­τι­κή ανε­πάρ­κεια ενός ασθε­νούς που έλα­βε θερα­πεία με Zinbryta σε μια μελέ­τη παρα­τή­ρη­σης, η οποία βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, καθώς και τέσ­σε­ρις άλλες περι­πτώ­σεις σοβα­ρής ηπα­τι­κής βλά­βης».

Σημειώ­νε­ται ότι ο κίν­δυ­νος ηπα­τι­κής βλά­βης με το Zinbryta ήταν ήδη γνω­στός κατά την έγκρι­σή του τον Ιού­λιο του 2016 και ελή­φθη­σαν διά­φο­ρα μέτρα για τη δια­χεί­ρι­σή του, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της παρο­χής εκπαι­δευ­τι­κού υλι­κού για τους επαγ­γελ­μα­τί­ες υγεί­ας και για τους ασθε­νείς σχε­τι­κά με τον τρό­πο πρό­λη­ψης ή μεί­ω­σης της ηπα­τι­κής βλά­βης.

Το φάρ­μα­κο Zinbryta

Η Επι­τρο­πή Φαρ­μα­κο­ε­πα­γρύ­πνη­σης Αξιο­λό­γη­σης Κιν­δύ­νου (PRAC) του EMA θα αξιο­λο­γή­σει τώρα όλα τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία και θα καθο­ρί­σει εάν υπάρ­χουν επι­πτώ­σεις από τη χρή­ση του προ­ϊ­ό­ντος και εάν υπάρ­χει ανά­γκη εισα­γω­γής τυχόν νέων μέτρων για την ελα­χι­στο­ποί­η­ση αυτού του κιν­δύ­νου. Όπως ανα­φέ­ρει ο ΕΟΦ, ενώ η ανα­σκό­πη­ση βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, οι επαγ­γελ­μα­τί­ες υγεί­ας που χρη­σι­μο­ποιούν το Zinbryta θα πρέ­πει να παρα­κο­λου­θούν στε­νά τους ασθε­νείς τους και να συζη­τούν μαζί τους τον κίν­δυ­νο ηπα­τι­κής βλά­βης και πιθα­νών συμ­πτω­μά­των. Οι ασθε­νείς θα πρέ­πει να επι­κοι­νω­νούν αμέ­σως με τον για­τρό τους εάν εμφα­νί­σουν συμ­πτώ­μα­τα ηπα­τι­κών προ­βλη­μά­των, όπως ανε­ξή­γη­τη ναυ­τία, έμε­το, κοι­λια­κό άλγος, κόπω­ση, απώ­λεια όρε­ξης, κιτρί­νι­σμα του δέρ­μα­τος και των ματιών και σκού­ρα ούρα.

Το Zinbryta είναι φάρ­μα­κο που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για τη θερα­πεία ενη­λί­κων με υπο­τρο­πιά­ζου­σες μορ­φές σκλή­ρυν­σης κατά πλά­κας. Δια­τί­θε­ται ως ενέ­σι­μο διά­λυ­μα σε προ­γε­μι­σμέ­νες συσκευ­ές τύπου πένας και σύριγ­γες. Εγχύ­ε­ται κάτω από το δέρ­μα μία φορά τον μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας