Φωτογραφική και ρατσιστική εγκύκλιος υπέρ των Εβραίων στην Ελλάδα

1
180
Υπουργείο Εσωτερικών

Δεί­τε φωτο­γρα­φι­κούς και ξεκά­θα­ρα ρατσι­στι­κούς νόμους και καη­μούς που απα­σχο­λούν την «Ελλη­νι­κή» κυβέρ­νη­ση …την ώρα που οι μισοί Έλλη­νες δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν φαγη­τό στο πιά­το.

Οι πιο μεγά­λοι έμπο­ροι όπλων στην Ελλά­δα …έχουν και Ισραη­λι­νό δια­βα­τή­ριο, γρα­φεία στο Κολω­νά­κι …ήταν στη Λίστα Λαγκάρντ και φυσι­κά φορο­λο­γού­νται εκτός Ελλά­δας… και δεν ασχο­λεί­ται μαζί τους …κανέ­νας …«αντι-ιμπε­ρια­λια­στής», κανέ­νας «αντι­κα­πι­τα­λι­στής».

Πηγή: aftodioikisi.gr

«Οδη­γί­ες για την εφαρ­μο­γή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014», που αφο­ρά στην κτή­ση της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας από πολί­τες εβραϊ­κής κατα­γω­γής, άλλων χωρών, που γεν­νή­θη­καν στην Ελλά­δα έως την 9η Μαΐ­ου 1945, δίνει με εγκύ­κλιο του, το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών.

Ειδι­κό­τε­ρα στην εγκύ­κλιο, σημειώ­νε­ται:

«Τίθε­ται υπό­ψη σας ότι με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014 τρο­πο­ποι­ή­θη­κε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, που αφο­ρά στην κτή­ση της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας από πολί­τες εβραϊ­κής κατα­γω­γής, άλλων χωρών, που γεν­νή­θη­καν στην Ελλά­δα έως την 9η Μαΐ­ου 1945.

Για την υπα­γω­γή στις ανω­τέ­ρω ρυθ­μί­σεις απαι­τεί­ται να συντρέ­χουν σωρευ­τι­κά στο πρό­σω­πο εκά­στου ενδια­φε­ρο­μέ­νου οι εξής προ­ϋ­πο­θέ­σεις:

  1. να βρί­σκε­ται εν ζωή,
  2. να ήταν κάτο­χος της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας από τη γέν­νη­σή του,
  3. να έχει απω­λέ­σει την ελλη­νι­κή ιθα­γέ­νεια και
  4. να απο­δει­κνύ­ε­ται από δημό­σια έγγρα­φα η κατα­γω­γή του.

Ο κάθε δικαιού­χος υπα­γω­γής στις υπό­ψη δια­τά­ξεις, εφό­σον επι­θυ­μεί να απο­κτή­σει εκ νέου την ελλη­νι­κή ιθα­γέ­νεια, υπο­βάλ­λει αυτο­προ­σώ­πως σχε­τι­κή αίτη­ση στον Έλλη­να Πρό­ξε­νο του τόπου κατοι­κί­ας του, συνο­δευό­με­νη από τα ακό­λου­θα δικαιο­λο­γη­τι­κά:

  1. ακρι­βές φωτο­α­ντί­γρα­φο ισχύ­ο­ντος δια­βα­τη­ρί­ου του (της σελί­δας επί της οποί­ας ανα­γρά­φο­νται τα ατο­μι­κά στοι­χεία), με την επί­ση­μη μετά­φρα­σή του στην ελλη­νι­κή γλώσ­σα,
  2. ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη γέν­νη­σής του εκδο­θεί­σα από την αρμό­δια ελλη­νι­κή ληξιαρ­χι­κή αρχή,
  3. βεβαί­ω­ση, εκδο­θεί­σα από τον αρμό­διο ελλη­νι­κό Δήμο, από την οποία να προ­κύ­πτει ότι κατά τη γέν­νη­σή του είχε την ελλη­νι­κή ιθα­γέ­νεια και στο οποίο να απο­τυ­πώ­νο­νται οι μετα­βο­λές της ιθα­γέ­νειάς του και τα πλή­ρη στοι­χεία που σχε­τί­ζο­νται με την απώ­λεια της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας,
  4. υπεύ­θυ­νη δήλω­ση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 περί των στοι­χεί­ων του και των στοι­χεί­ων των γονέ­ων και των τέκνων του, πλή­ρως συμπλη­ρω­μέ­νη και θεω­ρη­μέ­νη ως προς το γνή­σιο της υπο­γρα­φής (συνά­πτε­ται έντυ­πο) και
  5. σε περί­πτω­ση θηλέ­ων αιτου­σών, ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη γάμου εκδο­θεί­σα από την αρμό­δια ληξιαρ­χι­κή αρχή, από την οποία να προ­κύ­πτει το επώ­νυ­μο της αιτού­σας πριν και μετά το γάμο της (σε περί­πτω­ση που η πρά­ξη γάμου είναι αλλο­δα­πής αρχής απαι­τεί­ται να είναι νομί­μως επι­κυ­ρω­μέ­νη και επι­σή­μως μετα­φρα­σμέ­νη).

Για την ανω­τέ­ρω αίτη­ση και δικαιο­λο­γη­τι­κά κατα­βάλ­λο­νται αντί­στοι­χα αντα­πο­δο­τι­κά προ­ξε­νι­κά τέλη σύμ­φω­να με τα ορι­ζό­με­να στο π.δ. 16/2014 και την εγκύ­κλιο 2/2014 της Γενι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών και ενερ­γεί­ται ανά­λο­γη κατα­χώ­ρη­ση στο βιβλίο ελέγ­χου.

Προ της δια­βί­βα­σης του αιτή­μα­τος στο Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών (ΥΠ.ΕΣ.) ενερ­γεί­ται έλεγ­χος πλη­ρό­τη­τας των δικαιο­λο­γη­τι­κών στοι­χεί­ων της υπό­θε­σης. Σε περί­πτω­ση που, στο πλαί­σιο του εν λόγω ελέγ­χου, από τη δια­σταύ­ρω­ση των ατο­μι­κών στοι­χεί­ων του αιτού­ντος με τον απω­λέ­σα­ντα την ελλη­νι­κή ιθα­γέ­νεια, προ­κύ­ψει ζήτη­μα μη ταυ­το­ποί­η­σης ενό­ψει μη
ταύ­τι­σης των ατο­μι­κών στοι­χεί­ων προ­σώ­που μετα­ξύ των δημο­σί­ων εγγρά­φων αλλο­δα­πών αρχών με το μητρώο αρρέ­νων και το γενι­κό μητρώο δημο­τών (δημο­το­λό­γιο) Δήμου του ελλη­νι­κού κρά­τους, το αίτη­μα δεν απο­στέλ­λε­ται στο ΥΠ.ΕΣ.

Στην περί­πτω­ση αυτή πρέ­πει πρώ­τα να διε­ρευ­νη­θεί εκ μέρους της αρμό­διας προ­ξε­νι­κής αρχής η τυχόν ταυ­το­προ­σω­πία και, σε περί­πτω­ση που αυτή προ­κύ­ψει (η ταυ­το­προ­σω­πία), η αίτη­ση να συνο­δεύ­ε­ται και από σχε­τι­κή προ­ξε­νι­κή βεβαί­ω­ση, που εκδί­δε­ται κατ’ εφαρ­μο­γή των προ­βλέ­ψε­ων του Οδη­γού Προ­ξε­νι­κών Εργα­σιών περί ταυ­το­προ­σω­πί­ας, μαζί με όλα τα σχε­τι­κά απο­δει­κτι­κά στοι­χεία.

Η αρμό­δια προ­ξε­νι­κή αρχή, εφό­σον εξα­κρι­βώ­σει ότι η υπο­βλη­θεί­σα αίτη­ση συνο­δεύ­ε­ται από πλή­ρη και νόμι­μα για την ημε­δα­πή έννο­μη τάξη δικαιο­λο­γη­τι­κά, καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιού­χος υπο­βο­λής αιτή­μα­τος, σχη­μα­τί­ζει φάκε­λο ιθα­γε­νεί­ας, τον οποίο δια­βι­βά­ζει με προ­ξε­νι­κή αλλη­λο­γρα­φία στη Διεύ­θυν­ση Ιθα­γέ­νειας ΥΠ.ΕΣ. Η Διεύ­θυν­ση Ιθα­γέ­νειας
ΥΠ.ΕΣ., σε συνερ­γα­σία με τις εγχώ­ριες αρμό­διες αρχές, πιστο­ποιεί τη συν­δρο­μή ή μη των νομί­μων όρων και προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων στο πρό­σω­πο του αιτού­ντος για την εκ νέου κτή­ση της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας και, σε περί­πτω­ση που ο αιτών τους πλη­ροί, εκδί­δε­ται από­φα­ση του Υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών περί απο­δο­χής του αιτή­μα­τος, η οποία δημο­σιεύ­ε­ται στην
Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως.

Ακο­λού­θως, η Διεύ­θυν­ση Ιθα­γέ­νειας ΥΠ.ΕΣ. ανα­κοι­νώ­νει στην αρμό­δια ελλη­νι­κή προ­ξε­νι­κή αρχή τη δημο­σί­ευ­ση της από­φα­σης του Υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών περί της εκ νέου κτή­σης της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας του αιτού­ντος, προ­κει­μέ­νου να τον καλέ­σει σε ορκω­μο­σία. Η συντέ­λε­ση της ορκω­μο­σί­ας, η ημε­ρο­μη­νία της οποί­ας θεω­ρεί­ται και ημε­ρο­μη­νία κτή­σης της
ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας, απαι­τεί­ται κατά νόμο να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εντός απο­κλει­στι­κής προ­θε­σμί­ας ενός έτους από τη ημε­ρο­μη­νία δημο­σί­ευ­σης της σχε­τι­κής από­φα­σης στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως, άλλως η από­φα­ση ανα­κα­λεί­ται και ο αιτών δια­τη­ρεί το δικαί­ω­μα υπο­βο­λής νέας όμοιας αίτη­σης. Ο όρκος, ο τύπος του οποί­ου περι­γρά­φε­ται στο άρθρο 9 του ν.3284/2004, δίδε­ται αυτο­προ­σώ­πως ενώ­πιον της αρμό­διας ελλη­νι­κής προ­ξε­νι­κής αρχής. Για την ορκω­μο­σία συντάσ­σε­ται πρα­κτι­κό ορκω­μο­σί­ας εις τρι­πλούν, στο οποίο πρέ­πει να περι­λαμ­βά­νε­ται αυτού­σιος ο όρκος του άρθρου 9 του ν.3284/2004.

Ένα αντί­τυ­πο του πρα­κτι­κού παρα­μέ­νει στην αρμό­δια ελλη­νι­κή προ­ξε­νι­κή αρχή και δύο απο­στέλ­λο­νται στο Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, το οποίο μερι­μνά για την δια­βί­βα­σή του αρμο­δί­ως, ώστε να ολο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία κτή­σης της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας με την εγγρα­φή του αιτού­ντος στα μητρώα του ελλη­νι­κού κρά­τους (δημο­το­λό­γιο, μητρώο αρρέ­νων).

Το πρα­κτι­κό χαρ­το­ση­μαί­νε­ται με ένση­μο προ­ξε­νι­κής αρχής και κατα­χω­ρεί­ται στο βιβλίο ελέγ­χου.

Επι­ση­μαί­νο­ντας, τέλος, ότι η κτή­ση της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας, βάσει της εν θέμα­τι νομο­θε­τι­κής ρύθ­μι­σης, απο­τε­λεί νέα κτή­ση ιθα­γέ­νειας, χρο­νο­λο­γι­κή αφε­τη­ρία της οποί­ας απο­τε­λεί η ημε­ρο­μη­νία της ορκω­μο­σί­ας, γεγο­νός που προσ­δί­δει μεγά­λη αξία στο πρα­κτι­κό ορκω­μο­σί­ας αφού από την ημε­ρο­μη­νία αυτή ο ενδια­φε­ρό­με­νος εξο­μοιώ­νε­ται πλή­ρως με τους λοι­πούς Έλλη­νες πολί­τες, διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα από την ημε­ρο­μη­νία απώ­λειας της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας μέχρι την ημε­ρο­μη­νία ορκω­μο­σί­ας το προ­σω­πι­κό θέσμιο του ενδια­φε­ρο­μέ­νου ρυθ­μί­ζε­ται απο­κλει­στι­κά από το αλλο­δα­πό δίκαιο.

Παρα­κά­τω ολό­κλη­ρη η Εγκύ­κλιος 31

Εγκύ­κλιος 31 για Εβραί­ους by aznews.site on Scribd

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας