Φωτογραφική Υπουργική Απόφαση — Προεδρικό Διάταγμα

2
152

Δια­βά­στε προ­σε­κτι­κά την παρα­κά­τω Υπουρ­γι­κή από­φα­ση-Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα ευθεί­ας παρέμ­βα­σης στη Δικαιο­σύ­νη με σκο­πό τον διο­ρι­σμό ποι­νι­κών από τις φυλα­κές κατευ­θεί­αν στο Δημό­σιο και την άμε­ση από­δο­ση Ελλη­νι­κής Ιθα­γέ­νειας σ’ αυτούς …για να ψηφί­σουν ΣΥΡΙΖΑ.

Ξεκά­θα­ρη συναλ­λα­γή που δεν θυμί­ζει και πολύ από­φα­ση ανθρω­πι­στι­κού χαρα­κτή­ρα υπέρ κάποιων που έσφα­λαν.

Το ΦΕΚ μπο­ρεί­τε να το κατε­βά­σε­τε από το Εθνι­κό Τυπο­γρα­φείο ΕΔΩ:
Τεύ­χος Γ’ Αρ. Φύλ­λου 883 Σεπτέμ­βριος 2017

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας