Φραγή της Ε.Ε. στα social media για παιδιά μέχρι 13 ετών

| upd 15 Ιανουαρίου 2018 21:40
0
8

Το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα, σύμ­φω­να με δεσμευ­τι­κό κανο­νι­σμό της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, τον οποίο πρέ­πει να εφαρ­μό­σει και η Ελλά­δα, τα ψηφια­κά μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης θα πρέ­πει να κλεί­σουν τις πόρ­τες τους για τα παι­διά κάτω των 13 ετών και να τις ανοί­γουν για τους εφή­βους μέχρι 16 ετών μόνο έπει­τα από συγκα­τά­θε­ση των γονιών τους.

«Και μέχρι σήμε­ρα τυπι­κά δεν μπο­ρού­σε να εγγρα­φεί ένα παι­δί ηλι­κί­ας κάτω των 13 ετών στο Facebook ή σε άλλα κοι­νω­νι­κά δίκτυα. Μπο­ρού­σε όμως να δώσει ψευ­δή στοι­χεία και να προ­χω­ρή­σει κανο­νι­κά. Με τον και­νούρ­γιο ευρω­παϊ­κό κανο­νι­σμό μετα­φέ­ρε­ται η ευθύ­νη στην εται­ρεία που δια­χει­ρί­ζε­ται το μέσο να βρει τρό­πο που θα δια­σφα­λί­σει πως τα στοι­χεία που δηλώ­νο­νται είναι πραγ­μα­τι­κά. Σε κάθε άλλη περί­πτω­ση επω­μί­ζε­ται τις συνέ­πειες για κάθε παρά­βα­ση», εξη­γεί ο κ. Γιώρ­γος Κορ­μάς, υπεύ­θυ­νος της Γραμ­μής Βοή­θειας του Ελλη­νι­κού Κέντρου Ασφα­λούς Δια­δι­κτύ­ου. «Πρό­κει­ται για μια πολύ σημα­ντι­κή εξέ­λι­ξη, που μπο­ρεί να δια­μορ­φώ­σει μια ασπί­δα προ­στα­σί­ας των παι­διών, ιδιαί­τε­ρα των ευαί­σθη­των ηλι­κιών, για τις οποί­ες το περι­βάλ­λον των ψηφια­κών κοι­νω­νι­κών δικτύ­ων είναι πλή­ρως ακα­τάλ­λη­λο», συμπλη­ρώ­νει.

Πρό­κει­ται για τον κανο­νι­σμό 679 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και συμ­βου­λί­ου της 27ης Απρι­λί­ου 2016 για την επε­ξερ­γα­σία δεδο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χαρα­κτή­ρα και ο οποί­ος πρέ­πει να συγκε­κρι­με­νο­ποι­η­θεί με νόμο της ελλη­νι­κής Βου­λής έως την 25η Μαΐ­ου 2018. Ο κανο­νι­σμός πέρα­σε ήδη στο εθνι­κό δίκαιο σε Γερ­μα­νία και Ολλαν­δία, ενώ προ­ε­τοι­μά­ζε­ται νόμος στη Γαλ­λία. Και στις τρεις χώρες το ηλι­κια­κό όριο, όπου απαι­τεί­ται γονι­κή συγκα­τά­θε­ση, είναι το ανώ­τε­ρο δυνα­τό, τα 16 έτη. Ήδη το Facebook δια­μόρ­φω­σε την υπη­ρε­σία Messenger for kids, όπου είναι δυνα­τή η επι­κοι­νω­νία παι­διών αλλά μέσω των λογα­ρια­σμών των γονιών τους, άρα μπο­ρεί να υπάρ­χει η γονι­κή επί­βλε­ψη για το περιε­χό­με­νό τους.

«Τα κοι­νω­νι­κά δίκτυα δεν είναι χώρος για μικρά παι­διά, δεν είναι έτοι­μα ψυχο­κοι­νω­νι­κά να δια­χει­ρι­στούν τον ποτα­μό βωμο­λο­χί­ας, βιαιό­τη­τας και χυδαιό­τη­τας, που ξεπε­τά­γε­ται εκεί υπό τον κανό­να της ανω­νυ­μί­ας, καθώς και τις απει­λές για την παι­δι­κή ηλι­κία, όπως σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση. Είναι σαφές πως τα παι­διά του Δημο­τι­κού δεν πρέ­πει να έχουν πρό­σβα­ση σε κοι­νω­νι­κά δίκτυα», τονί­ζει ο κ. Κορ­μάς.

Οι εται­ρεί­ες δίνουν μεγά­λη μάχη για να κρα­τή­σουν τα παι­διά στα δίκτυά τους, από τις ηλι­κί­ες του Δημο­τι­κού ακό­μη, καθώς αυτό είναι το κατα­να­λω­τι­κό κοι­νό του μέλ­λο­ντος και οι στό­χοι της δια­φή­μι­σης.

Πιστοποίηση μέσω ΑΜΚΑ

«Με τον νέο ευρω­παϊ­κό κανο­νι­σμό ανα­λαμ­βά­νουν την ευθύ­νη να πιστο­ποιούν τον χρή­στη και έτσι να ελέγ­χουν την ηλι­κία του. Υπάρ­χουν τρό­ποι γι’ αυτό, όπως για παρά­δειγ­μα μέσω του ΑΜΚΑ. Βεβαί­ως, στη συνέ­χεια δημιουρ­γεί­ται η μεγά­λη πρό­κλη­ση της προ­στα­σί­ας των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων», συμπλη­ρώ­νει ο κ. Κορ­μάς.

Υπη­ρε­σί­ες προ­στα­σί­ας των παι­διών από την απει­λή του εθι­σμού δια­μορ­φώ­νουν προ­τά­σεις για ένα «μπου­κέ­το» ασφα­λι­στι­κών δικλί­δων, όπως για παρά­δειγ­μα να υπάρ­χει χρο­νι­κό όριο συμ­με­το­χής ενός χρή­στη, ειδι­κά παι­διού, στα δια­δι­κτυα­κά παι­χνί­δια (π.χ. να μην ξεπερ­νιού­νται οι δύο συνε­χό­με­νες ώρες).

Ταυ­τό­χρο­να οι γονείς πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν την ηλι­κία για την οποία θεω­ρεί­ται κατάλ­λη­λο κάθε παι­χνί­δι. Πολ­λά βίαια παι­χνί­δια απευ­θύ­νο­νται σε μεγα­λύ­τε­ρες ηλι­κί­ες, όμως παί­ζουν σε αυτά και πολύ μικρά παι­διά, συχνά δίνο­ντας ψεύ­τι­κα στοι­χεία. Στην περί­πτω­ση αυτή, οι γονείς πρέ­πει να παρεμ­βαί­νουν. Με βάση όμως τον έλεγ­χο της ηλι­κί­ας του χρή­στη, θα ήταν δυνα­τό να μην μπο­ρεί ένα μικρό παι­δί να συν­δε­θεί με παι­χνί­δια που δεν είναι για την ηλι­κία του.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας