Φτωχά έσοδα από τις λίστες του πλούτου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6
REUTERS/Leonhard Foeger

Πενι­χρά ποσά φόρων και προ­στί­μων έχουν κατα­φέ­ρει να εισπρά­ξουν μέχρι στιγ­μής οι ελεγ­κτι­κές υπη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών από τους ελέγ­χους στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόρ­γιανς και εμβα­σμά­των εξω­τε­ρι­κού.

Ταυ­τό­χρο­να οι έλεγ­χοι στις τρεις αυτές λίστες ξεκι­νούν και ολο­κλη­ρώ­νο­νται με πολύ αργούς ρυθ­μούς, με απο­τέ­λε­σμα να παρα­μέ­νουν ακό­μη ανέ­λεγ­κτες χιλιά­δες υπο­θέ­σεις φυσι­κών προ­σώ­πων που έχουν φυγα­δεύ­σει χρή­μα­τα στις ελβε­τι­κές τρά­πε­ζες και σε άλλα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα του εξω­τε­ρι­κού. Πενι­χρά έσο­δα απο­δί­δουν εξάλ­λου στα δημό­σια ταμεία και οι τελω­νεια­κοί έλεγ­χοι για τον εντο­πι­σμό «κρου­σμά­των» λαθρε­μπο­ρί­ου πετρε­λαιοει­δών και καπνι­κών προ­ϊ­ό­ντων.

Τα συμπε­ρά­σμα­τα αυτά προ­κύ­πτουν από τα στοι­χεία για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των φορο­λο­γι­κών και τελω­νεια­κών ελέγ­χων τα οποία απέ­στει­λαν στη Βου­λή η υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Αικα­τε­ρί­νη Παπα­νά­τσιου και ανώ­τα­τα υπη­ρε­σια­κά στε­λέ­χη της ΑΑΔΕ για να απα­ντή­σουν σε ερώ­τη­ση του βου­λευ­τή της Ν.Δ. Χρή­στου Σταϊ­κού­ρα. Τα στοι­χεία δεί­χνουν, συγκε­κρι­μέ­να, τις παρα­κά­τω επι­δό­σεις των φορο­λο­γι­κών και τελω­νεια­κών αρχών:

Λίστα Λαγκάρντ

Η λίστα περι­λαμ­βά­νει στοι­χεία για 2.062 Έλλη­νες φορο­λο­γού­με­νους με κατα­θέ­σεις στην ελβε­τι­κή τρά­πε­ζα HSBC. Από το 2014 μέχρι και το τέλος Απρι­λί­ου 2017 ξεκί­νη­σαν έλεγ­χοι στο 25% των 2.062 υπο­θέ­σε­ων της λίστας, δηλα­δή σε 519 υπο­θέ­σεις, και ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι έλεγ­χοι μόλις στο 10,18% των υπο­θέ­σε­ων, δηλα­δή σε 210. Το ποσό των φόρων και των προ­στί­μων που βεβαιώ­θη­κε από τους ολο­κλη­ρω­μέ­νους ελέγ­χους ανήλ­θε σε 256 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγ­χθεί­σα υπό­θε­ση έχουν βεβαιω­θεί φόροι και πρό­στι­μα ύψους 1,22 εκατ. Επι­πλέ­ον, την περί­ο­δο 1/1/2014 — 30/4/2017 ξεκί­νη­σαν έλεγ­χοι σε άλλες 12 υπο­θέ­σεις. Από τους ελέγ­χους αυτούς ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι 9 και βεβαιώ­θη­καν φόροι και πρό­στι­μα ύψους 8,53 εκατ. Συνο­λι­κά από όλους τους ελέγ­χους που έχουν διε­νερ­γη­θεί σε υπο­θέ­σεις της λίστας Λαγκάρντ, μέχρι τις 14/5/2017 έχουν εισπρα­χθεί 43,477 εκατ. ευρώ, τα οποία αντι­στοι­χούν μόλις στο 17% των βεβαιω­θέ­ντων.

Λίστα Μπόργιανς

Περι­λαμ­βά­νει στοι­χεία για 10.588 περι­πτώ­σεις Ελλή­νων με κατα­θέ­σεις σε ελβε­τι­κή τρά­πε­ζα. Από τον Απρί­λιο του 2016 έως και το τέλος Απρι­λί­ου 2017 ξεκί­νη­σαν έλεγ­χοι σε 214 υπο­θέ­σεις της συγκε­κρι­μέ­νης λίστας, ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι έλεγ­χοι σε 11 υπο­θέ­σεις και βεβαιώ­θη­καν συνο­λι­κά φόροι και πρό­στι­μα ύψους 10,918 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγ­χθεί­σα υπό­θε­ση έχουν κατα­λο­γι­στεί φόροι και πρό­στι­μα ύψους 992.635 ευρώ. Επι­πλέ­ον, την περί­ο­δο 1/1/2014 — 30/4/2017 ξεκί­νη­σαν έλεγ­χοι σε άλλες 28 υπο­θέ­σεις. Από αυτούς ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι 3 και βεβαιώ­θη­καν φόροι και πρό­στι­μα ύψους 1,79 εκατ. Συνο­λι­κά από όλους τους ελέγ­χους που έχουν διε­νερ­γη­θεί σε υπο­θέ­σεις της λίστας Μπόρ­γιανς έχουν εισπρα­χθεί μέχρι τις 14/5/2017 φόροι και πρό­στι­μα συνο­λι­κού ύψους 137.188,12 ευρώ, τα οποία αντι­στοι­χούν μόλις στο 1% των βεβαιω­θέ­ντων.

Εμβάσματα εξωτερικού

Πρό­κει­ται για έναν τερά­στιο κατά­λο­γο με πάνω από 25.000 περι­πτώ­σεις Ελλή­νων φορο­λο­γου­μέ­νων που έστει­λαν σε τρά­πε­ζες του εξω­τε­ρι­κού εμβά­σμα­τα άνω των 100.000 ευρώ την περί­ο­δο 2009–2011. Από το 2014 μέχρι και το τέλος Απρι­λί­ου του τρέ­χο­ντος έτους είχαν ξεκι­νή­σει 1.518 έλεγ­χοι σε υπο­θέ­σεις εμβα­σμά­των, είχαν ολο­κλη­ρω­θεί έλεγ­χοι σε 660 υπο­θέ­σεις και είχαν βεβαιω­θεί φόροι και πρό­στι­μα ύψους 331,21 εκατ. Σε κάθε υπό­θε­ση είχαν βεβαιω­θεί κατά μέσο όρο ποσά φόρων και προ­στί­μων ύψους 501.839,56 ευρώ. Επι­πλέ­ον, μέχρι το τέλος Απρι­λί­ου 2017 είχαν ξεκι­νή­σει άλλοι 783 έλεγ­χοι σε υπο­θέ­σεις σχε­τι­ζό­με­νες με τα εμβά­σμα­τα εξω­τε­ρι­κού. Από τους ελέγ­χους αυτούς ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι 314 και προ­έ­κυ­ψαν κατα­λο­γι­σμοί φόρων και προ­στί­μων ύψους 84 εκατ., 267.592,37 ευρώ κατά μέσο όρο ανά ελεγ­χθεί­σα υπό­θε­ση. Από όλα τα παρα­πά­νω βεβαιω­θέ­ντα ποσά, συνο­λι­κού ύψους 415,23 εκατ., είχαν εισπρα­χθεί μέχρι την 14η Μαΐ­ου τα 44,13 εκατ., δηλα­δή το 10,62% του συνό­λου.

Λοιπές έρευνες

Την περί­ο­δο από 1/1/2016 έως 30/4/2017 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από τις περι­φε­ρεια­κές δομές της ΥΕΔΔΕ 18.372 έλεγ­χοι και κατα­λο­γί­στη­καν 1.015.037 παρα­βά­σεις σε 6.002 επι­χει­ρή­σεις. Το ποσο­στό παρα­βα­τι­κό­τη­τας ανήλ­θε σε 32,67%. Εντο­πί­στη­καν δια­φυ­γό­ντα έσο­δα 119.473.059,97 ευρώ και επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα 12.642.432,16 ευρώ.

Τελω­νεια­κοί έλεγ­χοι για λαθραία καύ­σι­μα: Οι έλεγ­χοι για λαθρε­μπό­ριο πετρε­λαιοει­δών που διε­νερ­γή­θη­καν το διά­στη­μα από 1/1/2013 — 31/5/2017 ήταν ελά­χι­στοι, καθώς απέ­δω­σαν τη βεβαί­ω­ση ποσών συνο­λι­κού ύψους μόλις 72 εκατ. ευρώ και την είσπρα­ξη μόλις 36,13 εκατ. ευρώ.

Τελω­νεια­κοί έλεγ­χοι για λαθραία προ­ϊ­ό­ντα καπνού: Οι έλεγ­χοι για λαθραία δια­κί­νη­ση προ­ϊ­ό­ντων καπνού, τα τελευ­ταία 4,5 περί­που χρό­νια, αν και έχουν απο­δώ­σει τον κατα­λο­γι­σμό δια­φυ­γό­ντων φόρων και προ­στί­μων συνο­λι­κού ύψους 856 εκατ. ευρώ, δεν έχουν ωφε­λή­σει σημα­ντι­κά τα δημό­σια ταμεία, καθώς τα ποσά που έχουν τελι­κά εισπρα­χθεί από τους ελέγ­χους αυτούς δεν υπε­ρέ­βη­σαν τα 25 εκατ. Σε ορι­σμέ­νες μάλι­στα χρο­νιές, τα εισπρα­χθέ­ντα ποσά από τους ελέγ­χους αυτούς αντι­στοι­χού­σαν σε ποσο­στά από 0,5% έως 1% των βεβαιω­θέ­ντων.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας