Φυλάκιση 15 ετών «έφαγε» ο δήμαρχος Ελαφονήσου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Ποι­νή κάθειρ­ξης 15 ετών και στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών του δικαιω­μά­των για τρία χρό­νια επέ­βα­λε το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των Καλα­μά­τας στον δήμαρ­χο Ελα­φο­νή­σου, ο οποί­ος κρί­θη­κε ένο­χος για απά­τη κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση σε βάρος του ελλη­νι­κού δημο­σί­ου.

Η υπό­θε­ση που εκδι­κά­στη­κε αφο­ρού­σε 14 επί­δι­κα συμ­βό­λαια για την πώλη­ση εκτά­σε­ων του δημο­σί­ου στην περιο­χή της Ελα­φο­νή­σου.

Επί­σης, εκκρε­μούν κι άλλες δικο­γρα­φί­ες για οικο­πε­δο­ποί­η­ση στην Ελα­φό­νη­σο, οι οποί­ες αφο­ρούν περί­που 130 συμ­βό­λαια, για χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον 10 ετών.

Για την ίδια υπό­θε­ση κρί­θη­καν ένο­χοι ένας συμ­βο­λαιο­γρά­φος, όπως και άλλα 13 άτο­μα που ήταν κατη­γο­ρού­με­να, ενώ αθω­ώ­θη­κε ένας 83χρονος. Στον συμ­βο­λαιο­γρά­φο επι­βλή­θη­κε ποι­νή κάθειρ­ξης 10 ετών, ενώ η ίδια ποι­νή επι­βλή­θη­κε και σε μία γυναί­κα κατη­γο­ρού­με­νη.

Επί­σης, ποι­νή κάθειρ­ξης 15 ετών επι­βλή­θη­κε σε έναν ακό­μη κατη­γο­ρού­με­νο, ενώ άλλοι 11 κατα­δι­κά­σθη­καν σε κάθειρ­ξη 12 ετών. Ας σημειω­θεί ότι το δικα­στή­ριο ανα­γνώ­ρι­σε σε όλους τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες το ελα­φρυ­ντι­κό του πρό­τε­ρου έντι­μου βίου.

Στο μετα­ξύ, το δικα­στή­ριο έκα­νε δεκτό το αίτη­μα των συνη­γό­ρων υπε­ρά­σπι­σης οι ποι­νές να έχουν ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα μέχρι την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό.

Ακό­μη, σε όλους επι­βλή­θη­καν περιο­ρι­στι­κοί όροι εμφά­νι­σης, κάθε μήνα, στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της περιο­χής κατοι­κί­ας τους και απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα. Επί­σης, στον δήμαρ­χο και σε έναν ακό­μη κατη­γο­ρού­με­νο, επε­βλή­θη χρη­μα­τι­κή εγγύ­η­ση ύψους 30.000 ευρώ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας