Γελοιοποιεί ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα το «τιμημένο» ΚΚΕ

| upd 6 Δεκεμβρίου 2017 20:20
0
14

Το «τιμη­μέ­νο» ΚΚΕ γελοιο­ποιεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρω­θυ­πουρ­γό Αλέ­ξη Τσί­πρα, ο οποί­ος προ­ε­κλο­γι­κά κυκλο­φο­ρού­σε με παλαι­στι­νια­κή μαντί­λα και «κόπτο­νταν» για την ανα­γνώ­ρι­ση της Παλαι­στί­νης… Μετε­κλο­γι­κά «προ­σκυ­νά» η κυβέρ­νη­σή του στα τέσ­σε­ρα το Ισρα­ήλ. 

Ζητά την ΑΜΕΣΗ ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού Κρά­τους, με ερώ­τη­ση που υπο­γρά­φουν ΟΛΟΙ οι βου­λευ­τές του! Θυμί­ζου­με ότι ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ κατέ­βαι­ναν μαζί στις πορεί­ες για την ανα­γνώ­ρι­ση της Παλαι­στί­νης, ο ίδιος ο Τσί­πρας με την παλαι­στι­νια­κή μαντί­λα στο λαι­μό, δήλω­νε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι η ανα­γνώ­ρι­ση θα ήταν από τις πρώ­τες πρά­ξεις της κυβέρ­νη­σής του, αλλά τώρα που μπή­κε στα εβραϊ­κά σαλό­νια και είδε πόσο σβου­ρι­χτές είναι οι εβραϊ­κές σφα­λιά­ρες κι άρχι­σαν να τον βρα­βεύ­ουν τα εβραϊ­κά ιδρύ­μα­τα στα Παρί­σια, πιθα­νό­τε­ρο είναι να πάρει το Champions League o Λεβα­δεια­κός, παρά να εξορ­γί­σει τους Εβραί­ους ο Τσί­πρας.

Εδώ, οι συρι­ζαί­οι που κατη­γο­ρού­σαν τον Ερντο­γάν με όσους χαρα­κτη­ρι­σμούς υπάρ­χουν, τώρα κάνουν πογκρόμ Κούρ­δων, πρώ­ην συντρό­φων τους! Τόσο, που πολ­λοί θα σκε­φτούν ότι τελι­κά, “αρι­στε­ρές” οργα­νώ­σεις και ΜΚΟ με τον μαν­δύα της “αλλη­λεγ­γύ­ης”, δεν ήταν παρά, χαφιέ­δες του συστή­μα­τος, που διείσ­δυ­σαν με το μαν­δύα του αλλη­λέγ­γυου σε τάξεις “επι­κίν­δυ­νων” για την “τάξη” αντι­πά­λων. Π.χ. αυτοί οι “Antifa” που πήγαι­ναν με τους Κούρ­δους στις πορεί­ες, δήθεν για να τους υπο­στη­ρί­ξουν ενά­ντια στον τουρ­κι­κό φασι­σμό, πήγαι­ναν για να τους φακε­λώ­σουν!

Επο­μέ­νως, είναι φοβε­ρή τρο­λιά του ΚΚΕ, που ξεσκε­πά­ζει τις λεβε­ντο­μα­λα­κί­ες του παρελ­θό­ντος της ριζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς, η ερώ­τη­ση!

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα: Για την άμε­ση ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού Κρά­τους.

Ο λαός της Παλαι­στί­νης υφί­στα­ται καθη­με­ρι­νά τις οδυ­νη­ρές συνέ­πειες της κατο­χής του ισραη­λι­νού κρά­τους, που χρη­σι­μο­ποιεί όλα τα μέσα για τη διαιώ­νι­ση του κατο­χι­κού καθε­στώ­τος με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ αλλά και της ΕΕ.

Σημειώ­νου­με ενδει­κτι­κά, τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση στρα­τιω­τι­κής βίας κατά του Παλαι­στι­νια­κού λαού, τις πολυά­ριθ­μες δολο­φο­νί­ες, ακό­μα και μικρών παι­διών, την συστη­μα­τι­κή δημιουρ­γία και επέ­κτα­ση των κατο­χι­κών εποι­κι­σμών, τη δια­τή­ρη­ση του τεί­χους στην Ιερου­σα­λήμ και τη Δυτι­κή όχθη κ.ά.

Σημειώ­νου­με επί­σης, ότι παρα­μέ­νουν φυλα­κι­σμέ­νοι στις Ισραη­λι­νές φυλα­κές περί­που 5600 Παλαι­στί­νιοι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι, μετα­ξύ αυτών παι­διά, ηλι­κιω­μέ­νοι και ασθε­νείς και 13 βου­λευ­τές. Περισ­σό­τε­ροι από 1.100 φυλα­κι­σμέ­νοι προ­χώ­ρη­σαν στις 17 Απρί­λη σε απερ­γία πεί­νας, η οποία διήρ­κη­σε 41 μέρες, απαι­τώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση τους, αλλά και την άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση βασι­κών δικαιω­μά­των τους.

To KKE έχει ανα­φερ­θεί επα­νει­λημ­μέ­να στις ευθύ­νες της Ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και έχει καταγ­γεί­λει την ενί­σχυ­ση των πολι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κών σχέ­σε­ων με το Ισρα­ήλ, που χρη­σι­μο­ποιεί τις σχέ­σεις αυτές ως πρό­σχη­μα για πάρα πέρα έντα­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας ενά­ντια στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και τους άλλους λαούς της περιο­χής.

Η Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει επί­σης ευθύ­νες, για­τί παρά την από­φα­ση της Βου­λής το Δεκέμ­βρη του 2015 για να ανα­γνω­ρι­στεί το Κρά­τος της Παλαι­στί­νης, επι­δει­κνύ­ει χαρα­κτη­ρι­στι­κή καθυ­στέ­ρη­ση.

Το ΚΚΕ απαι­τεί από την κυβέρ­νη­ση την άμε­ση ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού Κρά­τους. Το κόμ­μα μας υπο­στη­ρί­ζει το δίκαιο αγώ­να του παλαι­στι­νια­κού λαού και αγω­νί­ζε­ται για: Τη δημιουρ­γία ανε­ξάρ­τη­του και κυρί­αρ­χου Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους, στα σύνο­ρα του 1967 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ. Την απο­χώ­ρη­ση του ισραη­λι­νού στρα­τού από όλα τα κατε­χό­με­να εδά­φη του 1967. Την παύ­ση της εποι­κι­στι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και την απο­χώ­ρη­ση όλων των εποί­κων που έχουν εγκα­τα­στα­θεί πέρα από τα σύνο­ρα του ’67. Το γκρέ­μι­σμα του απα­ρά­δε­κτου τεί­χους στην Ιερου­σα­λήμ και την Δυτι­κή Όχθη. Την άρση κάθε απο­κλει­σμού των Παλαι­στι­νί­ων στη Δυτι­κή όχθη και στη Λωρί­δα της Γάζας. Την επι­στρο­φή των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους. Την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στί­νιων κι άλλων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλα­κές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση

Για την άμε­ση ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού Κρά­τους, σύμ­φω­να με την σχε­τι­κή από­φα­ση της Βου­λής το Δεκέμ­βρη του 2015.

Για να στα­μα­τή­σουν οι κοι­νές στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις και άλλες κοι­νές στρα­τιω­τι­κο­πο­λι­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες με το Ισρα­ήλ.

Οι Βουλευτές

 • Δημή­τρης Κου­τσού­μπας
 • Αλέ­κα Παπα­ρή­γα
 • Σάκης Βαρ­δα­λής
 • Γιάν­νης Γκιό­κας
 • Γιάν­νης Δελής
 • Λιά­να Κανέλ­λη
 • Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος
 • Χρή­στος Κατσώ­της
 • Γιώρ­γος Λαμπρού­λης
 • Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου
 • Νίκος Μωρα­ΐ­της
 • Θανά­σης Παφί­λης
 • Κώστας Στερ­γί­ου
 • Μανώ­λης Συντυ­χά­κης
 • Σταύ­ρος Τάσ­σος
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας