ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: «Κατασκεύασμα η κλιματική αλλαγή»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Η ομο­φω­νία της διε­θνούς επι­στη­μο­νι­κής κοι­νό­τη­τας δεν δεί­χνει να πεί­θει τους συν­δι­κα­λι­στές της ΔΕΗ: με ανα­κοί­νω­σή της, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ επι­κρο­τεί την από­φα­ση των ΗΠΑ να απο­συρ­θούν από τη Συμ­φω­νία του Παρι­σιού για το κλί­μα, και δια­βε­βαιώ­νει ότι η παγκό­σμια θέρ­μαν­ση «είναι κατα­σκεύ­α­σμα επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων».

Η περί­ερ­γη ανα­κοί­νω­ση υπο­στη­ρί­ζει ότι η Συμ­φω­νία του Παρι­σιού, την οποία θα εφαρ­μό­σει σχε­δόν το σύνο­λο της παγκό­σμιας κοι­νό­τη­τας, είναι εφεύ­ρη­μα «προ­κει­μέ­νου κάποιοι να πετύ­χουν το τέλος της επο­χής των ορυ­κτών καυ­σί­μων».
Γι΄αυτό και ο Ντό­ναλντ Τραμπ είχε δίκιο να την απορ­ρί­ψει, δια­τεί­νε­ται η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Όσον αφο­ρά την ίδια τη ΔΕΗ, οι συντά­κτες της ανα­κοί­νω­σης λένε ότι οι εμπνευ­στές της συμ­φω­νί­ας «σκαρ­φί­στη­καν και συνέ­τα­ξαν οδη­γί­ες […] που επι­βάλ­λουν παύ­ση λει­τουρ­γί­ας των ορυ­χεί­ων, από­συρ­ση μονά­δων της ΔΕΗ με μία βίαιη δια­δι­κα­σία και πολ­λα­πλές αρνη­τι­κές και κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες».
Παρό­λα αυτά, «η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έχει πολ­λές φορές υπο­στη­ρί­ξει και απο­δεί­ξει την ευαι­σθη­σία της για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος».

Πηγή: tanea.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας