ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Ν’ απαλλαγούν οι λογαριασμοί από συμπληρωματικές χρεώσεις

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Ο εκβια­σμός, ακό­μα μία λεκτι­κή απει­λή μετα­ξύ δύο πολι­τών θεω­ρεί­ται κακούρ­γη­μα. Όταν όμως το κρά­τος εκβιά­ζει τους πολί­τες και τους οδη­γεί στην οικο­νο­μι­κή και φυσι­κή κατα­στρο­φή …τότε η ίδια πρά­ξη θεω­ρεί­ται καθό­λα νόμι­μη.

Για να μπο­ρεί να εκβιά­ζει τους πολί­τες …το κρά­τος φόρ­τω­σε τον λογα­ρια­σμό της ΔΕΗ με φόρους και τέλη, ώστε να εκμε­ταλ­λευ­τεί ένα είδος πρώ­της ανά­γκης και να συλ­λέ­γει πιο εύκο­λα τους τόκους από τα εικο­νι­κά ή πραγ­μα­τι­κά δάνεια, που έλα­βαν στο δικό μας όνο­μα. Οι λογα­ρια­σμοί επι­βα­ρύ­νο­νται δυσα­νά­λο­γα, οι φτω­χοί επι­βα­ρύ­νο­νται με παρά­νο­μους φόρους για εικο­νι­κό εισό­δη­μα και φτά­νου­με στο σημείο η ΔΕΗ να βρί­σκε­ται στα όρια της στά­σης πλη­ρω­μών.

Πηγή: ethnos.gr

Μιλώ­ντας στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό του Αθη­ναϊ­κού-Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων “Πρα­κτο­ρείο 104,9 FM”, με την ευκαι­ρία του συνε­δρί­ου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, το οποίο πραγ­μα­το­ποιεί­ται από χτες στην Πτο­λε­μα­ΐ­δα, παρου­σία του υπουρ­γού Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Γιώρ­γου Στα­θά­κη, ανέ­φε­ρε τα εξής:
“Πρέ­πει να απο­δε­σμευ­τούν οι λογα­ρια­σμοί της ΔΕΗ από όλες τις χρε­ώ­σεις που δεν έχουν σχέ­ση με το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Η αξία του ρεύ­μα­τος είναι κάτω του 50% του λογα­ρια­σμού και αυτό, όπως είναι επό­με­νο, εκνευ­ρί­ζει τον πολί­τη. Για­τί να εισπράτ­τει η ΔΕΗ για τον δήμο, την ΕΡΤ ή άλλους φόρους; Αυτά, από την άλλη, στέ­κο­νται και ως το μεγα­λύ­τε­ρο εμπό­διο στο να πλη­ρώ­σουν οι κατα­να­λω­τές τον λογα­ρια­σμό, δημιουρ­γώ­ντας πρό­βλη­μα στη βάση της εται­ρί­ας” .
Σε ερώ­τη­ση για την πώλη­ση λιγνι­τι­κών μονά­δων ο κ. Αδα­μί­δης απά­ντη­σε ότι αυτή έρχε­ται σε πλή­ρη αντί­θε­ση με τις προ­ε­κλο­γι­κές δεσμεύ­σεις της κυβέρ­νη­σης τον Σεπτέμ­βριο του 2015, και βρί­σκει αντί­θε­τες σύσ­σω­μες τις κοι­νω­νί­ες κυρί­ως των ενερ­γεια­κών κέντρων Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας και Αρκα­δί­ας και πρω­τί­στως τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων.
Ο πρό­ε­δρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ζήτη­σε συνά­ντη­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό, Αλέ­ξη Τσί­πρα, για να του δια­τυ­πώ­σει το αίτη­μα να αλλά­ξει η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για την πώλη­ση λιγνι­τι­κών μονά­δων. Σχε­τι­κά με τους δια­κα­νο­νι­σμούς που μπο­ρούν να κάνουν οι πελά­τες με τη ΔΕΗ, ο κ. Αδα­μί­δης επι­σή­μα­νε ότι υπάρ­χουν “αντα­γω­νι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα” και “οι συνε­πείς κατα­να­λω­τές έχουν μεγά­λες εκπτώ­σεις”.
“Μόνον η ΔΕΗ παρέ­χει αγρο­τι­κό, πολυ­τε­χνι­κό τιμο­λό­γιο, τιμο­λό­γιο για τις εκκλη­σί­ες και άλλου είδους τιμο­λό­για. Υπήρ­ξε μεγά­λη συμ­με­το­χή από τους κατα­να­λω­τές, για να δια­κα­νο­νί­σουν τα χρέη τους σε 36 δόσεις. Ένα ποσο­στό των κατα­να­λω­τών χάνει τον δια­κα­νο­νι­σμό, για­τί πάντα υπάρ­χει κάτι που δεν μπο­ρεί να προ­βλε­φθεί, όπως φέτος τον χει­μώ­να, που η κατα­νά­λω­ση του ρεύ­μα­τος ήταν μεγά­λη” τόνι­σε ο κ. Αδα­μί­δης.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας