Γεωργίου: Κανείς δεν μπορεί να εγκλωβίσει τους πράκτορες των τοκογλύφων

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Το Συμ­βού­λιο Εφε­τών απο­φά­σι­σε για δεύ­τε­ρη φορά πως δεν θα πρέ­πει να διω­χθεί ο πρώ­ην επι­κε­φα­λής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέ­ας Γεωρ­γί­ου, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για παρα­ποί­η­ση των οικο­νο­μι­κών στοι­χεί­ων για το έλλειμ­μα της χώρας το φθι­νό­πω­ρο του 2009, με στό­χο την έντα­ξη της Ελλά­δας σε μηχα­νι­σμό στή­ρι­ξης. Απαλ­λα­κτι­κό βού­λευ­μα και για άλλα δύο στε­λέ­χη της ΕΛΣΤΑΤ.

Το Δικα­στι­κό Συμ­βού­λιο, με βού­λευ­μά του που εκδό­θη­κε την Παρα­σκευή (αριθ­μός 969/2017), απο­φαί­νε­ται ότι δεν πρέ­πει να παρα­πεμ­φθούν τα τρία στε­λέ­χη της ΕΛΣΤΑΤ για την κατη­γο­ρία που τους απο­δό­θη­κε, η οποία αφο­ρά το αδί­κη­μα της ψευ­δούς βεβαί­ω­σης κατά συναυ­τουρ­γία σε βάρος του Δημο­σί­ου, η οποία έχει απαγ­γελ­θεί υπό την ιδια­ζό­ντως επι­βα­ρυ­ντι­κή περί­στα­ση της «ιδιαι­τέ­ρως μεγά­λης αξί­ας του αντι­κει­μέ­νου του εγκλή­μα­τος».
Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η δικο­γρα­φία για τα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ σχη­μα­τί­σθη­κε έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες της πανε­πι­στη­μια­κού και πρώ­ην μέλους της Στα­τι­στι­κής Αρχής, Ζωής Γεωρ­γα­ντά, περί σκό­πι­μης και σε συνεν­νό­η­ση με την Ευρω­παϊ­κή Αρχή παρα­ποί­η­σης των οικο­νο­μι­κών στοι­χεί­ων για το έλλειμ­μα της χώρας το φθι­νό­πω­ρο του 2009, με στό­χο την έντα­ξη της Ελλά­δας σε μηχα­νι­σμό στή­ρι­ξης (μνη­μό­νιο).
Το 2015 είχε εκδο­θεί και πάλι απαλ­λα­κτι­κό βού­λευ­μα για τους τρεις κατη­γο­ρού­με­νους, όσον αφο­ρά την κατη­γο­ρία της ψευ­δούς βεβαί­ω­σης, το οποίο ωστό­σο αναι­ρέ­θη­κε στη συνέ­χεια με από­φα­ση του Ποι­νι­κού Τμή­μα­τος του Αρεί­ου Πάγου (1331/2016), με απο­τέ­λε­σμα η δικο­γρα­φία να επι­στρέ­ψει στο Εφε­τείο και εισα­χθεί εκ νέου προς κρί­ση στο Συμ­βού­λιο Εφε­τών.

Πηγή: thepressproject.gr
Πηγή: kathimerini.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας