Η Γερμανία σταματά την έρευνα για την μεταφορά παράνομων Ευρωπαϊκών όπλων από τις ΗΠΑ στη Συρία!

0
6
Η αμερικανική αεροπορική βάση Ramstein στη Γερμανία (U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Kenny Holston)

Η Γερ­μα­νία έκλει­σε τελι­κά μια προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευ­να σχε­τι­κά με τις απο­κα­λύ­ψεις ότι όπλα που αγο­ρά­στη­καν από τις ΗΠΑ από τα Βαλ­κά­νια και κατέ­λη­ξαν σε τζι­χα­ντι­στές στη Συρία, πέρα­σαν από τη Γερ­μα­νία, μετα­δί­δει το Balkan Insight.

Τα ευρή­μα­τα δημο­σιεύ­θη­καν το Σεπτέμ­βριο από το Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), το Πρό­τζεκτ για το Οργα­νω­μέ­νο Έγκλη­μα και την Ανα­φο­ρά Δια­φθο­ράς και την Γερ­μα­νι­κή Süddeutsche Zeitung.

Η εισαγ­γε­λι­κή αρχή της Γερ­μα­νι­κής πόλης Kaiserslautern ανα­κοί­νω­σε την Τετάρ­τη 7 Φεβρουα­ρί­ου ότι, αν και δεν απο­κλεί­ει ότι τα όπλα που κατευ­θύ­νο­νται προς τη Συρία είχαν περά­σει από την αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή βάση Ράμ­σταϊν στη Γερ­μα­νία, δεν απο­κα­λύ­φθη­καν «ενδεί­ξεις μετα­φο­ράς συγκε­κρι­μέ­νων όπλων» μέσω του Ράμ­σταϊν, απο­κλεί­ο­ντας την έναρ­ξη ποι­νι­κής έρευ­νας.

Είπε ότι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν έλεγ­χοι για να δια­πι­στω­θεί εάν ο αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός απέ­τυ­χε να δηλώ­σει σωστά την κίνη­ση όπλων από την Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη μέσω της βάσης που βρί­σκε­ται 20 χιλιό­με­τρα από το Kaiserslautern.

Οι γερ­μα­νι­κοί νόμοι υπα­γο­ρεύ­ουν ότι οι άδειες μετα­φο­ράς όπλων πρέ­πει να συνο­δεύ­ο­νται από πιστο­ποι­η­τι­κά τελι­κού χρή­στη που ανα­φέ­ρουν τον τελι­κό προ­ο­ρι­σμό της απο­στο­λής και ποιός θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τον εξο­πλι­σμό.

Το BIRN απο­κά­λυ­ψε τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο πώς το Πεντά­γω­νο χρη­σι­μο­ποί­η­σε παρα­πλα­νη­τι­κό πιστο­ποι­η­τι­κό τελι­κού χρή­στη για τα όπλα που προ­ο­ρί­ζο­νται για τη Συρία, δηλώ­νο­ντας ότι ο εξο­πλι­σμός θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ και μη κάνο­ντας καμία ανα­φο­ρά στη χώρα της Μέσης Ανα­το­λής. Εντού­τοις, επέ­τρε­ψε τη μετα­φο­ρά των αγα­θών σε απροσ­διό­ρι­στες “εται­ρι­κές δυνά­μεις”.

Αυτή η δια­τύ­πω­ση αντι­στοι­χεί σε μια σει­ρά εγγρά­φων που διέρ­ρευ­σαν ηλε­κτρο­νι­κά τον Ιού­νιο του 2017. Περι­λαμ­βά­νουν παρά­δο­ση για την Απο­στο­λή Ειδι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων του Αμε­ρι­κα­νι­κού Πεντα­γώ­νου, SOCOM, η οποία είναι υπεύ­θυ­νη για την αγο­ρά όπλων για Σύριους αντάρ­τες, τα οποία προ­ο­ρί­ζο­νταν αρχι­κά για την απο­θή­κη πυρο­μα­χι­κών των ΗΠΑ στο Miesau, που εξυ­πη­ρε­τεί την βάση Ράμ­σταϊν, αλλά που μετα­φέρ­θη­καν στο Μπα­γκράμ του Αφγα­νι­στάν στις αρχές Ιανουα­ρί­ου μετά από «αλλα­γές της τελευ­ταί­ας στιγ­μής στις περι­στά­σεις του προ­γράμ­μα­τος».

Ένα μήνυ­μα ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου της SOCOM που διέρ­ρευ­σε και απο­κτή­θη­κε από το BIRN, επί­ση­μα έγγρα­φα προ­μη­θειών των ΗΠΑ και η μαρ­τυ­ρία ενός γνώ­στη επι­βε­βαί­ω­σαν ότι το Πεντά­γω­νο ανα­γκά­στη­κε να επα­να­προ­σα­να­το­λί­σει τη γραμ­μή προ­μή­θειας όπλων στη Συρία μετά την ανη­συ­χία αξιω­μα­τού­χων του Βερο­λί­νου για την αύξη­ση των όπλων που μετα­φέ­ρο­νται μέσω αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στη Γερ­μα­νία.

Η έρευ­να εξέ­θε­σε τον τρό­πο με τον οποίο η SOCOM διέ­τα­ξε τους εργο­λά­βους της να στα­μα­τή­σουν τη μετα­φο­ρά φορ­τη­γών με όπλα από τα Βαλ­κά­νια μέσω της Γερ­μα­νί­ας το Δεκέμ­βριο του 2016, μετά από τις ανη­συ­χί­ες. Ορι­σμέ­να όπλα που συν­δέ­ο­νται με τη Συρία και ήταν να παρα­δο­θούν στη Γερ­μα­νία έχουν από τότε δρο­μο­λο­γη­θεί από την Κρο­α­τία και τη Βουλ­γα­ρία, σύμ­φω­να με επί­ση­μα αρχεία προ­μη­θειών που έλα­βε η BIRN.

Τον Δεκέμ­βριο του 2015 δημο­σιεύ­θη­καν φωτο­γρα­φί­ες στον Σερ­βι­κό Τύπο, απο­κα­λύ­πτο­ντας ότι αρκε­τά αερο­σκά­φη C-17 των ΗΠΑ είχαν παρα­δώ­σει Σερ­βι­κά όπλα στην αερο­πο­ρι­κή βάση Ράμ­σταϊν.

Η έκθε­ση υπο­στη­ρί­χθη­κε από έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εργο­λά­βους της SOCOM στο συμ­βό­λαιό της για τη Συρία, την Global Ordnance, η οποία μοι­ρά­στη­κε την ιστο­ρία στο Facebook προ­σθέ­το­ντας: “Η Glad Global Ordnance θα μπο­ρού­σε να συμ­βά­λει στην υπο­στή­ρι­ξη του στρα­τού μας!”.

Μια υπό­θε­ση δικα­στη­ρί­ου το 2013 στην Καλι­φόρ­νια μετα­ξύ εργο­λά­βων και υπο­ερ­γο­λά­βων της SOCOM απο­κά­λυ­ψε επί­σης πώς Βουλ­γα­ρι­κά όπλα έπρε­πε να παρα­δο­θούν με φορ­τη­γό στο Ράμ­σταϊν πριν από το ταξί­δι τους προς έναν ανώ­νυ­μο προ­ο­ρι­σμό.

Μια έρευ­να του Buzzfeed συνέ­δε­σε την παρά­δο­ση με την εκστρα­τεία της CIA για να οπλί­σει τους αντάρ­τες κατά του Άσαντ την επο­χή εκεί­νη.

Μια σύμ­βα­ση που εκδό­θη­κε το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι για 500 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για όπλα του Ανα­το­λι­κού Μπλοκ για μαχη­τές ενα­ντί­ον της ISIS στη Συρία και το Ιράκ, παρέ­χει επί­σης το γεί­το­να του Ράμ­σταϊν, την απο­θή­κη όπλων Miesau, ως σημείο παρά­δο­σης.

Σε έκθε­ση που δημο­σιεύ­θη­κε τον Δεκέμ­βριο, η ομά­δα Conflict Armament Research, η οποία διε­ξά­γει ένα έργο χρη­μα­το­δο­τού­με­νο από την ΕΕ για την παρα­κο­λού­θη­ση των όπλων σε εμπό­λε­μες ζώνες, δια­πί­στω­σε ότι Βουλ­γά­ρι­κες ρου­κέ­τες που παρα­δό­θη­καν στο Ράμ­σταϊν για χρή­ση από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό μπο­ρεί να κατέ­λη­ξαν στην ISIS στο Ιράκ.

Τον Αύγου­στο του 2017 η Βουλ­γά­ρα δημο­σιο­γρά­φος Dilyana Gaytandzhieva είχε απο­κα­λύ­ψει ότι η CIA και άλλες υπη­ρε­σί­ες έστελ­ναν Βουλ­γά­ρι­κα όπλα στην ISIS μέσω ”αόρα­των” διπλω­μα­τι­κών πτή­σε­ων από το Αζερ­μπαϊ­τζάν.

Αν και τα συμπε­ρά­σμα­τα αυτής της υπό­θε­σης δεν ήταν ορι­στι­κά, η έκθε­ση υπο­γράμ­μι­σε τα ευρή­μα­τα του BIRN ότι όπλα εκτρέ­πο­νται συστη­μα­τι­κά από τις ΗΠΑ σε Σύριους αντάρ­τες χωρίς άδεια από τις χώρες εξα­γω­γής στα Βαλ­κά­νια και την Κεντρι­κή Ευρώ­πη.

Η SOCOM δήλω­σε προη­γου­μέ­νως ότι αυτή τη στιγ­μή δεν απο­θη­κεύ­ει ή δια­με­τα­κο­μί­ζει εξο­πλι­σμό που προ­ο­ρί­ζε­ται για τη Συρία μέσω γερ­μα­νι­κών βάσε­ων και είχε “κατευ­θύ­νει συγκε­κρι­μέ­να τους συμ­βε­βλη­μέ­νους προ­μη­θευ­τές” να μην το πρά­ξουν.

Ωστό­σο, έχει επα­νει­λημ­μέ­να αρνη­θεί να επι­βε­βαιώ­σει εάν είχε μετα­φέ­ρει όπλα μέσω της Γερ­μα­νί­ας στη Συρία πριν από το 2017, εξη­γώ­ντας ότι δεν είχε χρη­σι­μο­ποι­ή­σει “εργο­λα­βι­κές πτή­σεις” από αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις για να το πρά­ξει, ερώ­τη­ση που δεν έκα­ναν δημο­σιο­γρά­φοι.

Ένας εργο­λά­βος του Πεντα­γώ­νου, ο οποί­ος μίλη­σε υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση της ανω­νυ­μί­ας, είπε στο BIRN και το OCCRP ότι οι παρα­δό­σεις όπλων έγι­ναν στο Ράμ­σταϊν και σε άλλες αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις για περαι­τέ­ρω ταξί­δια στη Συρία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας