Γιατί οι Γερμανοί συνέλεγαν τους Εβραίους σαν εργάτες και δεν τους εκτελούσαν επί τόπου;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
36

Μπο­ρεί κανείς να μας εξη­γή­σει για ποιον λόγο οι Γερ­μα­νοί διά­λε­γαν τους υγιείς σωμα­τι­κά εκ των Εβραί­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης, τους μετέ­φε­ραν, τους στέ­γα­ζαν, τους τάι­ζαν, τους κού­ρευαν και μετά τους ψέκα­ζαν με εντο­μο­κτό­νο ενά­ντια στις ψεί­ρες που μετέ­φε­ραν τον ιό του τύφου …αντί απλά να τους σκο­τώ­σουν με μία σφαί­ρα σε μισό λεπτό;

 

Οι Γερ­μα­νοί, πασί­γνω­στοι καθη­γη­τές της παρα­γω­γι­κό­τη­τας …για­τί ήταν τόσο πρα­κτι­κοί με τις εκτε­λέ­σεις των Ελλή­νων, ξοδεύ­ο­ντας απλά μερι­κές σφαίρες και λίγα λεπτά της ώρας, ενώ για τους Εβραί­ους έμπαι­ναν σε τόσο χρο­νο­βό­ρες, πολύ­πλο­κες γρα­φειο­κρα­τι­κά δια­δι­κα­σί­ες κατα­γρα­φής, μετα­φο­ράς, στέ­γα­σης, σίτι­σης κ.λπ.;

Για­τί τους επέ­λε­γαν όπως ακρι­βώς επέ­λε­γαν το εργα­τι­κό τους προ­σω­πι­κό και τους στέ­γα­ζαν σε στρα­τό­πε­δο με την επι­γρα­φή «Η εργα­σία απε­λευ­θε­ρώ­νει»;

Τι ήταν αυτό που δεν τους επέ­τρε­πε να κάνουν μαζι­κές επι­τό­πιες εκτε­λέ­σεις όπως έκα­ναν παντού στην Ελλά­δα;

Αν ρωτού­σαν τους Κρη­τι­κούς στο Κοντο­μα­ρί Χανί­ων… να επι­λέ­ξουν μετα­ξύ εκτέ­λε­σης και στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης, προ­φα­νώς θα προ­τι­μού­σαν το ταξί­δι στο Άου­σβιτς, από τη στιγ­μιαία εκτέ­λε­ση.

Αλλά δεν τους ρώτη­σαν οι Γερ­μα­νοί, παρό­λο που δεν μισού­σαν τους Έλλη­νες όσο τους Εβραί­ους. Ούτε φυσι­κά τους δοκί­μα­σαν να δουν αν θα είναι παρα­γω­γι­κοί. Μια σφαί­ρα και τέλος.

Η απά­ντη­ση μπο­ρεί να βρί­σκε­ται στο συνημ­μέ­νο από τα γρα­φό­με­να του Μαρ­τί­νου Λού­θη­ρου από το 1500 …για τη θεώ­ρη­ση που είχαν οι Γερ­μα­νοί απέ­να­ντι στην τοκο­γλυ­φία.

Martin Luther Against USURY by aznews.site on Scribd

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας