Γιατί λέμε ΟΧΙ στα αποτεφρωτήρια

| upd 7 Νοεμβρίου 2017 20:48
0
138

Μία “αυτο­κτο­νία” …απε­δεί­χθη σκη­νο­θε­τη­μέ­νη δολο­φο­νία …επει­δή έγι­νε εκτα­φή κι επα­νε­ξέ­τα­ση του πτώ­μα­τος. Αν ο νεκρός κατέ­λη­γε σε απο­τε­φρω­τή­ριο η υπό­θε­ση θα είχε κλεί­σει και οι δολο­φό­νοι θα κοι­μό­ντου­σαν ήσυ­χοι. 

Και μόνο για τη δια­λεύ­καν­ση τέτοιων υπο­θέ­σε­ων θα έπρε­πε να απα­γο­ρεύ­ε­ται αυστη­ρά να κατα­στρα­φεί το σώμα ενός νεκρού για όσον και­ρό αυτό μπο­ρεί να δώσει πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα αίτια του θανά­του.

Μόνο ο δολο­φό­νος επεί­γε­ται να κατα­στρέ­ψει ένα πτώ­μα και μαζί τα ίχνη του εγκλήμα­τος.
Η γελοιό­τη­τα της νομο­θέ­τη­σης των ενερ­γο­βό­ρων και μολυ­σμα­τι­κών απο­τε­φρω­τη­ρί­ων …από τους δια­φω­τι­στές της Βου­λής ‚δεδο­μέ­νου ότι οι άθε­οι μπο­ρούν να ταφούν όπου θέλουν, χωρίς θρη­σκευ­τι­κή τελε­τή και χωρίς θρη­σκευ­τι­κό σύμ­βο­λο στον τάφο τους …δεν εξυ­πη­ρε­τεί καμία πρα­κτι­κή ανά­γκη των πολι­τών.

Μόνο ως πλήγ­μα ενά­ντια στις πρα­κτι­κές των θρη­σκειών θα μπο­ρού­σε να ερμη­νευ­θεί η συγκε­κρι­μέ­νη κίνη­ση εν μέσω της οικο­νο­μι­κής κατα­στρο­φής των πολι­τών. Στην ακραία εκδο­χή …η απο­τέ­φρω­ση θα μπο­ρού­σε να χρη­σι­μεύ­σει και στο κρά­τος προ­κει­μέ­νου να εξα­φα­νί­ζει ανε­πι­θύ­μη­τους.

Χιλιά­δες τέτοιους ακτι­βι­στές εξα­φά­νι­σαν οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες της Αργε­ντι­νής με εντο­λή του περιού­σιου και νομπε­λί­στα …Kissinger.

Τα ίδια έκα­ναν και οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες της Χιλής …επί­σης με εντο­λή του Kissinger.
Κι όταν …δεν υπάρ­χει πτώ­μα …δεν υπάρ­χει έγκλη­μα, δεν υπάρ­χει έρευ­να κι άρα δεν υπάρ­χει ένο­χος.

Πηγή: newsbeast.gr

Πηγή: The Guardian
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας