Γιατί συνωμότησε το σύμπαν κατά του Φιλιππάκη;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Με την υπό­θε­ση Φιλιπ­πά­κη αξί­ζει να προ­σέ­ξει κανείς την επι­θε­τι­κή στά­ση όλων των εφη­με­ρί­δων αρι­στε­ρο-δεξιών ενα­ντί­ον του. Δεν τον υπε­ρα­σπί­ζο­νται ούτε στο ελά­χι­στο. Αν στη θέση του θιγό­με­νου προ­σώ­που αντί του Στουρ­νά­ρα ήταν ο Καρα­μαν­λής τότε όλοι οι πρά­κτο­ρες-δημο­σιο­γρά­φοι θα μιλού­σαν για Χού­ντα και χει­ρα­γώ­γη­ση της Δικαιο­σύ­νης.

Θα έγρα­φαν χιλιά­δες κεί­με­να γεμά­τα γλα­φυ­ρό­τη­τες μιλώ­ντας για πόνο, θλί­ψη, εκδί­κη­ση, δημο­κρα­τι­κές αξί­ες, σκο­τα­δι­σμό, φίμω­ση, δικτα­το­ρί­ες και εξαρ­τη­μέ­νη δικαιο­σύ­νη στις υπη­ρε­σί­ες της κυβερ­νη­τι­κής μαφί­ας.
Τώρα όμως τίπο­τα.
Όταν θίγε­ται ο αντι­πρό­σω­πος των ξένων αφε­ντι­κών… οι πρά­κτο­ρες-δημο­σιο­γρά­φοι γίνο­νται έξαλ­λοι καθώς δεν ξεχνούν ποιος τους έκα­νε πλού­σιους με κρα­τι­κό χρή­μα μέσω δια­φη­μί­σε­ων των τρα­πε­ζών και του ΚΕΕΛΠΝΟ όταν οι φορο­λο­γού­με­νοι πηδού­σαν από τα μπαλ­κό­νια ή ξενι­τεύ­ο­νταν κατά εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας