Γιατί ξεκλήρισε την οικογένειά του ο αστυνομικός

Ο 47χρονος δεν αυτοκτόνησε αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του

| upd 19 Δεκεμβρίου 2017 14:38
0
60

Τόσα χρό­νια φρου­ρός σε απα­τε­ώ­νες της πολι­τι­κής και δεν βρή­κε το κου­ρά­γιο να τρα­βή­ξει πιστό­λι, να μας απαλ­λά­ξει από τους προ­δό­τες, αλλά βρή­κε το κου­ρά­γιο να εκτε­λέ­σει την 3,5 ετών κόρη του.

Με τρεις σφαί­ρες στο στή­θος έκο­ψε το νήμα της ζωής της συζύ­γου του ο 47χρονος αστυ­νο­μι­κός στους Αγί­ους Ανάρ­γυ­ρους, ξεκι­νώ­ντας με αυτό τον τρό­πο το λου­τρό αίμα­τος που έμελ­λε να συγκλο­νί­σει το πανελ­λή­νιο από το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας.

Οι λεπτο­μέ­ρειες που βλέ­πουν το φως της δημο­σιό­τη­τας για το ανα­τρι­χια­στι­κό έγκλη­μα προ­κα­λούν ρίγος καθώς ο 47χρονος αστυ­νο­μι­κός φέρε­ται να εκτέ­λε­σε την άτυ­χη σύζυ­γό του από από­στα­ση ανα­πνο­ής μέσα στο σαλό­νι του σπι­τιού τους.

Τους πυρο­βο­λι­σμούς άκου­σε η μητέ­ρα της γυναί­κας η οποία ανέ­βη­κε για να δει τι συνέ­βη και βρέ­θη­κε ενώ­πιων της σορού της κόρης της. Την ώρα που επι­χεί­ρη­σε να φύγει για να καλέ­σει βοή­θεια, ο 47χρονος πυρο­βό­λη­σε προς το μέρος της αστο­χώ­ντας την πρώ­τη φορά, ωστό­σο πυρο­βό­λη­σε ξανά κατα­φέρ­νο­ντας τελι­κά να την χτυ­πή­σει.

Ο 47χρονος σε κατά­στα­ση αμόκ πήγε στην κρε­βα­το­κά­μα­ρα όπου κοι­μό­ταν το 3,5 χρό­νων κορι­τσά­κι του και το εκτέ­λε­σε με μια σφαί­ρα στο κεφά­λι. Στη συνέ­χεια γονά­τι­σε δίπλα του βάζο­ντας το εννιά­ρι υπη­ρε­σια­κό πιστό­λι κάτω από τον λαι­μό και βάζο­ντας τέλος στη ζωή του.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρα στοι­χεία, τα αίτια που οδή­γη­σαν στην τρα­γω­δία ήταν το συνε­χές αίτη­μα του 47χρονου να φύγει η πεθε­ρά του από τον 1ο όρο­φο που διέ­με­νε προ­κεί­με­νου να γίνει το ιατρείο της γυναί­κας του. Η στά­ση του αστυ­νο­μι­κού προ­κά­λε­σε την έντο­νη αντί­δρα­ση της συζύ­γου του η οποία του ζήτη­σε να χωρί­σουν.

Σύμ­φω­να με τον ιατρο­δι­κα­στή ο 47χρονος δεν αυτο­κτό­νη­σε αμέ­σως μετά την απο­τρό­παια πρά­ξη του, αφού ο θάνα­τός του φαί­νε­ται να περι­ήλ­θε μία ώρα αργό­τε­ρα.

Το αιμα­τη­ρό περι­στα­τι­κό εικά­ζε­ται ότι σημειώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας σε δια­μέ­ρι­σμα στη συμ­βο­λή των οδών Ευρυ­πί­δου και Αγί­ας Παρα­σκευ­ής στους Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους.

Ο 47χρονος ήταν εν ενερ­γεία φύλα­κας στη φρου­ρά του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού, Κώστα Σημί­τη, ενώ η σύζυ­γος και η πεθε­ρά του ήταν για­τροί στο επάγ­γελ­μα.

Ο πρώ­ην Πρω­θυ­πουρ­γός στο άκου­σμα της είδη­σης έκα­νε λόγο για μια ανεί­πω­τη οικο­γε­νεια­κή τρα­γω­δία. «Ο Χρή­στος Ζαπα­ντιώ­της ήταν εξαί­ρε­τος επαγ­γελ­μα­τί­ας και άρι­στος στη δου­λειά του σ΄ όλα τα χρό­νια που υπη­ρέ­τη­σε στη προ­σω­πι­κή μου ασφά­λεια. Είμαι συντε­τριμ­μέ­νος για το τρα­γι­κό γεγο­νός. Τα θερ­μά μου συλ­λυ­πη­τή­ρια στις δυο οικο­γέ­νειες», ανέ­φε­ρε σε δήλω­σή του ο κ. Σημί­της.

Σύμ­φω­να με αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες ο 47χρονος χθες το πρωί πήγε στον φούρ­νο με το παι­δί του το οποίο είχε βάλει στο καρό­τσι και στη συνέ­χεια μετέ­βη στην υπη­ρε­σία του στη φύλα­ξη του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού Κώστα Σημί­τη.

Οι γεί­το­νες μιλούν για έναν φιλή­συ­χο άνθρω­πο ενώ η πεθε­ρά του ήταν γέν­νη­μα θρέμ­μα της περιο­χής και προ λίγων ετών είχε χάσει τον σύζυ­γό της και τον γιο της από καρ­διά.

Από το μεση­μέ­ρι οι κάτοι­κοι της περιο­χής βρί­σκο­νται έξω από την πολυ­κα­τοι­κία που έλα­βε χώρο η τρα­γω­δία, ενω στο σημείο έφτα­σαν και νεκρο­φό­ρες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκί­νη­σαν όταν το πρωί ένας ξάδερ­φος της οικο­γέ­νειας ο οποί­ος ανη­σύ­χη­σε καθό­τι κανέ­νας δεν σήκω­νε τηλέ­φω­νο και το παι­δί δεν είχε πάει στον βρε­φο­νη­πια­κό σταθ­μό, ανέ­βη­κε στον δεύ­τε­ρο όρο­φο του κτι­ρί­ου και αντί­κρι­σε στο σαλό­νι νεκρές την θεία και την ξαδέρ­φη του.

Στη συνέ­χεια κάλε­σε τους γεί­το­νες να σπά­σουν την πόρ­τα για να μπουν μέσα, τότε βρή­κε εκτε­λε­σμέ­νο το 3,5 χρό­νων αγγε­λού­δι πάνω στο κρε­βά­τι και διπλά τον αυτό­χει­ρα πατέ­ρα του.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας