Η Google σύντομα θα καταγράφει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Προκειμένου οι διαφημιστές να μπορούν να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με την επιτυχία διαδικτυακών καμπανιών

Η Google σκο­πεύ­ει σύντο­μα να αρχί­σει την κατα­γρα­φή δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων συναλ­λα­γών που πραγ­μα­το­ποιού­νται μέσω πιστω­τι­κών ή χρε­ω­στι­κών καρ­τών, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί το κατά πόσο απο­δί­δουν οι δια­δι­κτυα­κές δια­φη­μί­σεις, οδη­γώ­ντας τους κατα­να­λω­τές σε αγο­ρές προ­ϊ­ό­ντων offline.

Έτσι, οι δια­φη­μι­στές θα μπο­ρούν να συλ­λέ­ξουν στοι­χεία σχε­τι­κά με την επι­τυ­χία της δια­δι­κτυα­κής τους καμπά­νιας, αξιο­ποιώ­ντας τα σχε­τι­κά δεδο­μέ­να που θα παρέ­χο­νται από την υπη­ρε­σία Google Attribution.
Σημειώ­νε­ται πως, ανα­κοι­νώ­νο­ντας το νέο της εγχεί­ρη­μα, η Google δήλω­σε ότι η νέα πλατ­φόρ­μα θα κατα­γρά­φει περί­που το 70% των συναλ­λα­γών μέσω χρε­ω­στι­κής ή πιστω­τι­κής κάρ­τας που πραγ­μα­το­ποιού­νται στις ΗΠΑ.

Πηγή: PC Magazine

Πηγή: athensvoice.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας