Η γυναίκα του Κούλη στα Paradise Papers

«Το διάστημα εκείνο ήμουν σε διάσταση με τον Μητσοτάκη... Δεν έχω κρύψει ποτέ τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες» αναφέρει η σύζυγος του Μητσοτάκη

0
50

Πόλε­μο λάσπης χαρα­κτη­ρί­ζουν οι πρά­κτο­ρες του Newsbomb-CNN την ανα­φο­ρά των off shore της συζύ­γου του επό­με­νου τίμιου σωτή­ρα της Ελλά­δας. Η γυναί­κα που ενώ ήταν στα χωρί­σμα­τα …έπνι­γε τον πόνο της …ιδρύ­ο­ντας off shore, θεω­ρεί ότι …αδι­κεί­ται από κάποια ΜΜΕ. Τα περισ­σό­τε­ρα όμως είναι στο πλευ­ρό της.

Ντί­να Λαπα­θιώ­τη: Βρέ­θη­κε με δύο χρη­μα­το­πι­στω­τι­κές offshore, στα νησιά Κέυ­μαν, και στις Βρετ­τα­νι­κές Παρ­θέ­νους Νήσους!
Μαζι με συνερ­γά­τη της, υπάλ­λη­λο της Deutsche Bank!
Κι ήθε­λες να σε σώσει ο Κού­λης… εεεε;

Η Eternia Capital Management ιδρύ­θη­κε από τη δικη­γο­ρι­κή εται­ρεία Appleby, τον Μάρ­τιο του 2010 στα νησιά Κέι­μαν. Μέτο­χοι της Eternia Capital Management ήταν η Μαρέ­βα Γκρα­μπόφ­σκι Μητσο­τά­κη και ένας παλιός συνερ­γά­της της από την επο­χή που εργα­ζό­ταν στην Deutsche Bank.

Ολό­κλη­ρο το εν λόγω δημο­σί­ευ­μα του newsbomb:

Mε ψύχραι­μο τρό­πο και χωρίς τυμπα­νο­κρου­σί­ες, η κυρία Μαρέ­βα Γκρα­μπόφ­σκι, σύζυ­γος του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη απα­ντά ξεκά­θα­ρα και κρυ­στάλ­λι­να σε όσους επι­χει­ρούν να τη συν­δέ­σουν με την περί­φη­μη λίστα των Paradise Papers. «Το διά­στη­μα εκεί­νο βρι­σκό­μουν σε διά­στα­ση με το σύζυ­γό μου, γεγο­νός που δεν αμφι­σβη­τεί­ται και έχει κρι­θεί εξάλ­λου και από τους αρμό­διους φορείς», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η σύζυ­γος του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη.

Με μακρο­σκε­λή της απά­ντη­ση στην εφη­με­ρί­δα Έθνος η κυρία Μητσο­τά­κη απο­δει­κνύ­ει ότι γίνε­ται πολύς ντό­ρος για το τίπο­τα αφού εδώ και πάρα πολύ και­ρό — από προη­γού­με­νες επι­θέ­σεις λάσπης που είχε δεχθεί για την επαγ­γελ­μα­τι­κή της δρα­στη­ριό­τη­τα είχε απα­ντή­σει απρ­κώς και ανα­λυ­τι­κά για όλα.

Όπως ανα­φέ­ρει το Έθνος, η σύν­δε­ση της κυρί­ας Μαρέ­βα Μητσο­τά­κη, με εται­ρεία υπο την επω­νυ­μία Eternia Capital, δεν είναι κάτι το νέο. Η ίδια στο βιο­γρα­φι­κό της, ανα­φέ­ρει ότι το 2010 ίδρυ­σε την Eternia Capital, μια asset management εται­ρεία που εξει­δι­κευό­ταν στα hedge funds.

«Ουδέ­πο­τε έκρυ­ψα την απο­λύ­τως νόμι­μη επαγ­γελ­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τά μου στον χρη­μα­το­κοι­νο­μι­κό τομέα. Αυτό ανα­φέ­ρε­ται και στο δημό­σια αναρ­τη­μέ­νο βιο­γρα­φι­κό μου, το οποίο είναι προ­σβά­σι­μο από τον καθέ­να», δήλω­σε η Μαρέ­βα Μητσο­τά­κη.

Το όνο­μα της συζύ­γου του προ­έ­δρου της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, Κυριά­κου Μητσο­τά­κη εμφα­νί­ζε­ται στα περι­βό­η­τα Paradise Papers. Η Μαρέ­βα Μητσο­τά­κη εμφα­νί­ζε­ται ως μέτο­χος κατά 50% offshore εται­ρεί­ας με έδρα τα νησιά Κέι­μαν στην Καραϊ­βι­κή.

Επί­σης, η Μαρέ­βα Γκρα­μπόφ­σκι Μητσο­τά­κη ήταν δια­χει­ρί­στρια ενός fund με έδρα τις βρε­τα­νι­κές Παρ­θέ­νες Νήσους. Την περί­ο­δο εκεί­νη ήταν σε διά­στα­ση με τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη.

Η κυρία Μητσο­τά­κη μετα­ξύ άλλων ανα­φέ­ρει στην ανα­λυ­τι­κή της απά­ντη­ση στο Έθνος ότι «το διά­στη­μα εκεί­νο βρι­σκό­μουν σε διά­στα­ση με τον σύζυ­γό μου, γεγο­νός που δεν αμφι­σβη­τεί­ται και έχει κρι­θεί εξάλ­λου και από τους αρμό­διους φορείς, άρα οποιοσ­δή­πο­τε υπαι­νιγ­μός και προς αυτή την κατεύ­θυν­ση, στε­ρεί­ται αντι­κει­μέ­νου».

Η Eternia Capital Management ιδρύ­θη­κε από τη δικη­γο­ρι­κή εται­ρεία Appleby, τον Μάρ­τιο του 2010 στα νησιά Κέι­μαν. Μέτο­χοι της Eternia Capital Management ήταν η Μαρέ­βα Γκρα­μπόφ­σκι Μητσο­τά­κη και ένας παλιός συνερ­γά­της της από την επο­χή που εργα­ζό­ταν στην Deutsche Bank.

Την περί­ο­δο εκεί­νη η κυρία Γκρα­μπόφ­σκι ήταν σε διά­στα­ση με τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη. Όπως ανα­φέ­ρει το Έθνος, σύμ­φω­να με την Σύμ­βα­ση του ΟΗΕ κατά της Δια­φθο­ράς, ως Πολι­τι­κώς Εκτε­θει­μέ­να Πρό­σω­πα (ΠΕΠ) νοού­νται τα φυσι­κά πρό­σω­πα στα οποία έχει ή είχε ανα­τε­θεί σημα­ντι­κό δημό­σιο λει­τούρ­γη­μα, οι άμε­σοι στε­νοί συνερ­γά­τες τους και τα πρό­σω­πα που είναι γνω­στά ως συνερ­γά­τες τους.

Όταν ένα πρό­σω­πο ταυ­το­ποιεί­ται ως ΠΕΠ, τότε θα πρέ­πει μετα­ξύ άλλων να εφαρ­μό­ζο­νται πιο αυστη­ροί έλεγ­χοι απ’ ότι στους υπό­λοι­πους πελά­τες μιας δικη­γο­ρι­κής εται­ρεί­ας, που ανα­λαμ­βά­νει την σύστα­ση offshore για λογα­ρια­σμός τους. Αυτό δεν σημαί­νει ότι τα Πολι­τι­κώς Εκτε­θει­μέ­να Πρό­σω­πα απα­γο­ρεύ­ε­ται να συμ­με­τέ­χουν σε offshore.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας