H Ουκρανία στο δρόμο του «εκδημοκρατισμού» με gay pride!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Ταχύρ­ρυθ­μος «δια­φω­τι­σμός» μαζί με την ταχύρ­ρυθ­μη έντα­ξη στο ΝΑΤΟ… Να προ­λά­βουν να «σώσουν» την Ουκρα­νία και εδα­φι­κά και πνευ­μα­τι­κά από τον «σκο­τα­δι­στή δικτά­το­ρα» Πού­τιν.

Ένα μεγά­λο και σοβα­ρό βήμα για την εναρ­μό­νι­ση με τις αρχές και τις παρα­δό­σεις, τον πολι­τι­σμό και τα “ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα” της “μεγά­λης δημο­κρα­τι­κής ευρω­παϊ­κής οικο­γέ­νειας” (Ε.Ε.) έγι­νε στο Κίε­βο με τη μεγα­λειώ­δη καρ­να­βα­λι­κή παρέ­λα­ση του gay pride 2017.

Παρό­τι στα τέλη του 2016 δεν έγι­νε δεκτή η νομο­θε­τι­κή παρέμ­βα­ση της χού­ντας Πορο­σέν­κο για την “ένω­ση προ­σώ­πων του ιδί­ου φύλου”, για­τί συνα­ντά­ει ρητή Συνταγ­μα­τι­κή απα­γό­ρευ­ση.
Επί­σης απορ­ρί­φθη­κε για τους ίδιους λόγους η συνυ­πο­γρα­φή της “Σύμ­βα­σης της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης” (2013) που συμπε­ρι­λαμ­βά­νει και τις δια­κρί­σεις “σεξουα­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού”.

Φέτος η καρ­να­βα­λι­κή παρέ­λα­ση των ομο­φυ­λο­φί­λων σημεί­ω­σε τερά­στια επι­τυ­χία, με τη συμ­με­το­χή περί­που 4.000 ατό­μων, αλλά υπό την προ­στα­σία 5.500 αστυ­νο­μι­κών του νεο­να­ζι­στι­κού καθε­στώ­τος της Ουκρα­νί­ας.

 

Τα μέτρα ασφά­λειας της παρέ­λα­σης των ομο­φυ­λό­φι­λων ήταν δρα­κό­ντια μιας και υπήρ­χε μαζι­κή συμ­με­το­χή ξένων αντι­προ­σω­πειών.

Οι πρε­σβευ­τές των ΗΠΑ, Ισρα­ήλ, Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας και Κανα­δά είχαν τεθεί επι­κε­φα­λής των αντι­προ­σω­πειών τους, αλλά και το παρών έδω­σαν κι οι αμέ­τρη­τες Μ.Κ.Ο. που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ουκρα­νία κι ειδι­κό­τε­ρα αυτές του φιλάν­θρω­που επι­χει­ρη­μα­τία Σόρος…

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η “Ευρω­πλα­τεία” (Euromaidan), το κύμα δια­δη­λώ­σε­ων στην Ουκρα­νία, το οποίο ξεκί­νη­σε τη νύχτα της 21ης Νοέμ­βρη 2013 με κύριο αίτη­μα την έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας στην Ε.Ε., και που οδή­γη­σε στο πρα­ξι­κό­πη­μα κι εγκα­θί­δρυ­ση νεο­να­ζι­στι­κού καθε­στώ­τος από την Ευρώ­πη, υπο­στη­ρί­χτη­κε από το ουκρα­νι­κό Lgbtqi (διε­θνές κίνη­μα ομο­φυ­λο­φί­λων) που στή­ρι­ξε και στη­ρί­ζει τους σημε­ρι­νούς πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες.

Παρό­λα αυτά δεν έλει­ψαν επει­σό­δια -έγι­ναν και δεκά­δες συλ­λή­ψεις- που προ­κλή­θη­καν από ακρο­δε­ξιές κυβερ­νη­τι­κές ομά­δες, που παρά τις δεσμεύ­σεις τους απέ­να­ντι στους ομο­φυ­λό­φι­λους συνα­ντούν τερά­στιες δυσκο­λί­ες να επι­κοι­νω­νή­σουν αυτή την νέα πολι­τι­κή “ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των” στους οπα­δούς και ψηφο­φό­ρους τους.

Μάλ­λον χρειά­ζε­ται κι ο Πορο­σέν­κο τον δικό του Ευκλεί­δη Τσα­κα­λώ­το, μιας και παρα­μέ­νει ισχυ­ρό προ­α­παι­τού­με­νο από μέρους της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης η νομο­θε­σία υπο­στή­ρι­ξης των ομο­φυ­λο­φί­λων ως προ­ϋ­πό­θε­ση να συμπε­ρι­λη­φθεί η Ουκρα­νία στο καθε­στώς Schengen, για ελεύ­θε­ρη δια­κί­νη­ση των Ουκρα­νών στην Ε.Ε.

Το νεο­να­ζι­στι­κό καθε­στώς Πορο­σέν­κο δεν έχει μόνον ν’ αντι­με­τω­πί­σει την πεί­να και εξα­θλί­ω­ση των Ουκρα­νών, αλλά έχει μπρο­στά του αγώ­νες ώστε να κατο­χυ­ρω­θούν τα “ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα” των ομο­φυ­λο­φί­λων, απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για να εισέλ­θει στην πολι­τι­σμέ­νη, δημο­κρα­τι­κή κι ανα­πτυγ­μέ­νη οικο­γέ­νεια της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης.

Κι αυτός ο δρό­μος είναι δύσκο­λος για­τί δεν αρκεί η “ένω­ση” (γάμος μετα­ξύ δύο ίδιων φύλων) -άλλω­στε δεν τους ζητούν να γίνουν Κολομ­βία, όπου πρό­σφα­τα ψηφί­στη­κε νόμος για τον γάμο μετα­ξύ τριών ατό­μων του ίδιου φύλου-, μιας κι ακο­λου­θεί θεσμο­θέ­τη­ση στα σχο­λεία του “μαθή­μα­τος για τις Έμφυ­λες Ταυ­τό­τη­τες”, το οποίο είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη η κάθε πολι­τι­σμέ­νη ευρω­παϊ­κή κυβέρ­νη­ση να εισα­γά­γει στα σχο­λεία αφού απο­τε­λεί ευρω­παϊ­κή Οδη­γία και φυσι­κά η “τεκνο­θε­σία”…

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας