Helmut Kohl: Η χήρα του επιχείρησε να εμποδίσει την ομιλία της Merkel στην τελετή μνήμης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10
Helmut Kohl

Η οργά­νω­ση της τελε­τής στη μνή­μη του Χέλ­μουτ Κολ προ­κα­λεί εντά­σεις ανά­με­σα στις γερ­μα­νι­κές αρχές και την οικο­γέ­νεια, σύμ­φω­να με τα γερ­μα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Μάλι­στα, το περιο­δι­κό “Spiegel” ανα­φέ­ρει πως η χήρα του επι­χεί­ρη­σε να εμπο­δί­σει την ομι­λία της Άγγε­λα Μέρ­κελ.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε επι­σή­μως σήμε­ρα στις Βρυ­ξέλ­λες, οι Εμα­νου­έλ Μακρόν, Άγγε­λα Μέρ­κελ και Μπιλ Κλί­ντον θα συμ­με­τά­σχουν στην ευρω­παϊ­κή τελε­τή στη μνή­μη του Χέλ­μουτ Κόλ που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για την 1η Ιου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο.

Ο αρχη­γός του γαλ­λι­κού κρά­τους, η γερ­μα­νί­δα καγκε­λά­ριος και ο πρώ­ην πρό­ε­δρος των ΗΠΑ θα εκφω­νή­σουν ο καθέ­νας την ομι­λία του, όπως και οι επι­κε­φα­λής των τριών θεσμών της ΕΕ (Συμ­βού­λιο, Επι­τρο­πή και Κοι­νο­βού­λιο) στη διάρ­κεια της τελε­τής αυτής που οργα­νώ­νε­ται στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο για να τιμη­θεί η μνή­μη του Χέλ­μουτ Κολ.

Ωστό­σο η Μάι­κε Κολ-Ρίχτερ, δεύ­τε­ρη σύζυ­γος του πρώ­ην καγκε­λα­ρί­ου (1982–1998), ήθε­λε να εκφω­νή­σουν λόγο στη διάρ­κεια της ευρω­παϊ­κής τελε­τής μόνο οι ξένοι προ­σκε­κλη­μέ­νοι, ανα­φέ­ρει σήμε­ρα το “Der Spiegel”.

Η Άγγε­λα Μέρ­κελ, η οποία άρχι­σε την πολι­τι­κή στα­διο­δρο­μία της όταν ο Χέλ­μουτ Κολ της εμπι­στεύ­θη­κε υπουρ­γι­κά χαρ­το­φυ­λά­κια μετά την Επα­νέ­νω­ση της Γερ­μα­νί­ας, είχε έρθει σε πολι­τι­κή ρήξη με τον πρώ­ην μέντο­ρά της στη διάρ­κεια του σκαν­δά­λου με τα μαύ­ρα ταμεία της Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κής Ένω­σης (CDU) και ανέ­λα­βε το 2000 την ηγε­σία του κόμ­μα­τος που για και­ρό διηύ­θυ­νε ο Κολ.

Από τους προ­σκε­κλη­μέ­νους, η χήρα του «πατέ­ρα της επα­νέ­νω­σης» της Γερ­μα­νί­ας επι­θυ­μού­σε να εκφω­νή­σει λόγο ο ούγ­γρος πρω­θυ­πουρ­γός Βικτόρ Ορμπάν, ένας από τους τελευ­ταί­ους πολι­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους που είχε συνο­μι­λή­σει με τον Χέλ­μουτ Κολ και αντί­πα­λος της πολι­τι­κής της υπο­δο­χής των προ­σφύ­γων που είχε υιο­θε­τή­σει η Άγγε­λα Μέρ­κελ.

Τελι­κά η Μάι­κε Κολ-Ρίχτερ, προει­δο­ποι­η­μέ­νη από οικεί­ους πως κάτι τέτοιο θα προ­κα­λού­σε σκάν­δα­λο, άλλα­ξε γνώ­μη, συνε­χί­ζει το περιο­δι­κό.

 

Γερ­μα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ανα­φέ­ρουν και άλλες πηγές εντά­σε­ων.

Έτσι, ο Χέλ­μουτ Κολ δεν θα εντα­φια­στεί στον οικο­γε­νεια­κό τάφο του Λού­ντ­βιχ­σχά­φεν (δυτι­κή Γερ­μα­νία), αλλά σε ένα κοι­μη­τή­ριο του Σπάιερ, κοντά στον καθε­δρι­κό ναό της πόλης αυτής της Ρηνα­νί­ας Παλα­τι­νά­του, όπου πρό­κει­ται να διε­ξα­χθεί την 1η Ιου­λί­ου μια θρη­σκευ­τι­κή τελε­τή, μετά την τελε­τή φόρου τιμής στον Κολ στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο.

Στο κοι­μη­τή­ριο του Λού­ντ­βιχ­σχά­φεν ανα­παύ­ο­νται οι γονείς του και η πρώ­τη σύζυ­γός του, η Χανε­λό­ρε, η οποία αυτο­κτό­νη­σε το 2001.

Σύμ­φω­να με έναν από τους οικεί­ους του, τον πρώ­ην διευ­θυ­ντή της εφη­με­ρί­δας Bild Κάι Ντίκ­μαν, έλα­βε την από­φα­ση να εντα­φια­στεί στο Σπάιερ «στο τέλος του καλο­και­ριού του 2015 σε συνεν­νό­η­ση με τη γυναί­κα του, όταν η κατά­στα­ση της υγεί­ας του ήταν και πάλι κρί­σι­μη».

Η Μάι­κε Κολ-Ρίχτερ, 34 χρό­νια μικρό­τε­ρή του, κατη­γο­ρεί­ται ότι είχε ωθή­σει τον Χέλ­μουτ Κολ, που τα τελευ­ταία χρό­νια ήταν σωμα­τι­κά εξα­ντλη­μέ­νος, να απο­μα­κρυν­θεί από την υπό­λοι­πη οικο­γέ­νειά του και από τους οικεί­ους του, σύμ­φω­να με τον Τύπο.

Ο ένας από τους δύο γιους που απέ­κτη­σε από τον 40ετή γάμο του με την Χανε­λό­ρε, ο Βάλ­τερ Κολ, απο­κά­λυ­ψε εξάλ­λου πως πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε τον θάνα­το του πατέ­ρα του από το ραδιό­φω­νο. Από χρό­νια δεν είχε καμιά επα­φή μαζί του, όπως και ο αδελ­φός του, ο Πέτερ, και τα εγγό­νια του πρώ­ην ηγέ­τη.

Αστυ­νο­μι­κοί που φυλού­σαν την κατοι­κία του Χέλ­μουτ Κολ του είχαν εξάλ­λου απα­γο­ρεύ­σει την είσο­δο.

Σ’ ένα βιβλίο που συζη­τή­θη­κε πολύ στη Γερ­μα­νία, ο Βάλ­τερ Κολ είχε σκια­γρα­φή­σει το πορ­τρέ­το ενός από­ντα και πανί­σχυ­ρου πατέ­ρα που λίγο μόνο ενδια­φε­ρό­ταν για την οικο­γε­νεια­κή ζωή.

Στην κοι­νή ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σαν σήμε­ρα στις Βρυ­ξέλ­λες οι τρεις θεσμοί της ΕΕ (Συμ­βού­λιο, Επι­τρο­πή και Κοι­νο­βού­λιο) για την ευρω­παϊ­κή τελε­τή που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στη μνή­μη του πρώ­ην καγκε­λα­ρί­ου, ανα­φέ­ρε­ται εξάλ­λου πως «το φέρε­τρο του Χέλ­μουτ Κολ θα εκτε­θεί καλυμ­μέ­νο με την ευρω­παϊ­κή σημαία».

«Μετά την ευρω­παϊ­κή τελε­τή, που ανα­μέ­νε­ται να διαρ­κέ­σει περί­που δύο ώρες, το φέρε­τρο θα μετα­φερ­θεί στη Γερ­μα­νία, όπου ο πρώ­ην καγκε­λά­ριος θα εντα­φια­στεί, έπει­τα από ένα ρέκ­βιεμ, στον καθε­δρι­κό ναό του Σπάιερ (δυτι­κή Γερ­μα­νία)», διευ­κρι­νί­ζε­ται.

Αυτός ο φόρος τιμής είχε προ­τα­θεί από τον πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ζαν-Κλοντ Γιούν­κερ, του οποί­ου «φίλος και μέντο­ρας» υπήρ­ξε ο Χέλ­μουτ Κολ, που ενσαρ­κώ­νει κατ’ αυτόν «την ίδια την ουσία της Ευρώ­πης».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας