Το Hollywood κάνει έρανο για τον Ισραηλινό στρατό!

0
196

Όπως κάθε χρό­νο …οι συγκι­νη­τι­κά «φιλάν­θρω­ποι» παρά­γο­ντες του Σιω­νι­στι­κού Hollywood …λαμ­βά­νουν μέρος σε έρα­νο για τη συγκέ­ντρω­ση χρη­μά­των. Φέτος κατά­φε­ραν να μαζέ­ψουν το ποσό των 53,8 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων!

-Για τα παι­δά­κια του Ιράκ και του Αφγα­νι­στάν;
-Όχι, βέβαια!

-Για τα παι­δά­κια της Συρί­ας μήπως;
-Όχι, βέβαια!

-Για τα παι­δά­κια στη Λωρί­δα της Γάζας, τότε;
-Κοντά πέσα­τε!

Τα μάζεψαν για να τα δωρίσουν στον Ισραηλινό Στρατό!

Ναι, για να ενι­σχύ­σουν αυτούς που καί­νε ζωντα­νά τα παι­δά­κια στη λωρί­δα της Γάζας! Για να ενι­σχύ­σουν οικο­νο­μι­κά αυτούς που πυρο­βο­λούν 13χρονα παι­δά­κια με την κατη­γο­ρία της …τρο­μο­κρα­τί­ας!

Και κλα­σι­κά οι σιω­νι­στές που είναι μαέ­στροι στην μετα­κύ­λι­ση του κόστους …ακό­μα και τα έξο­δα του Ισραη­λι­νού κατο­χι­κού Στρα­τού τα παίρ­νουν από Αμε­ρι­κα­νούς ηθο­ποιούς …οι οποί­οι φυσι­κά χρω­στούν μεγά­λη χάρη στον Σιω­νι­σμό που ελέγ­χει το Hollywood και που τους έκα­νε την τιμή να τους κάνει star.

Το Hollywood και τα Αμερικάνικα ΜΜΕ αποβάλλουν στο δευτερόλεπτο όποιον τολμήσει να κατακρίνει το Ισραήλ ή τον Σιωνισμό

Όταν το 1983 ο Κώστας Γαβράς (ο σκη­νο­θέ­της του “Ζ”) τόλ­μη­σε να γυρί­σει ται­νία σχε­τι­κή με το Παλαι­στι­νια­κό χωρίς να ανα­πα­ρι­στά τους Παλαι­στί­νιους ως «τρο­μο­κρά­τες» …η ται­νία κατέ­βη­κε άρον-άρον από τους κινη­μα­το­γρά­φους και ο Αμε­ρι­κα­νός Δια­νο­μέ­ας της ται­νί­ας αρνή­θη­κε να ανα­λά­βει τη δια­νο­μή. Η ται­νία ξεχά­στη­κε επί τόπου.

Το σχε­τι­κό άρθρο στην wikipedia …ενώ υπάρ­χει στα Κατα­λα­νι­κά …δεν το έχουν μετα­φρά­σει καν στα Ελλη­νι­κά(!)… για να συνε­χί­σουν οι Έλλη­νες να δίνουν τα λεφτά τους και να βλέ­πουν τα χολι­γου­ντια­νά σκου­πί­δια.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanna_K.

Το Χόλι­γουντ άλλω­στε μας έκα­νε να αισθα­νό­μα­στε περή­φα­νοι με τον Αλέ­ξη Ζορ­μπά που έδει­ξε σε παγκό­σμια κλί­μα­κα ότι οι Έλλη­νες είναι μέθυ­σοι, άναν­δροι απο­κε­φα­λι­στές γυναι­κών, απο­τυ­χη­μέ­νοι επι­χει­ρη­μα­τί­ες, αγράμ­μα­τοι, κλε­πτο­μα­νείς, αλλά στο τέλος χορεύ­ουν άπλυ­τοι ένα συρ­τά­κι στην παρα­λία …κι όλα καλά.

Πηγή: Mondoweiss
Πηγή: Real

Πηγή: Newsbeast

 

Πηγή: The Electronic Intifada
Πηγή: Wikipedia / Hanna K.
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας