Ξαναλλάζει η DIGEA την κωδικοποίηση… στα σκουπίδια οι αποκωδικοποιητές;

Σ’ αυτήν τη χώρα που δεν ξέρου­με ποιος κυβερ­νά­ει… το κρά­τος δίνει εξου­σί­ες σε ιδιω­τι­κές ανώ­νυ­μες εται­ρί­ες (ΑΕΠΙ, DIGEA) που δρουν με νόμο ενά­ντια…

Ξεχρεώνουμε δάνεια της Ελλάδος σε Τουρκικούς λογαριασμούς;

Φορ­τώ­νουν με δάνεια τους Έλλη­νες, ενώ ανοί­γουν σαμπά­νιες οι πολι­τι­κοί της χώρας για τα χρέη. Ήταν που θα βγαί­να­με στις Αγο­ρές, ενώ ούτε στις… 

Από το ΝΑΤΟ στον «αντιφασιστικό αγώνα» ως ρουφιάνος του ΝΑΤΟ στην…

Ήταν ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ στο Αφγα­νι­στάν …αλλά μετα­νό­η­σε και μην γελά­τε! Ήρθε στην Ελλά­δα …κι αντί για ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ… έγι­νε ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ… 

Ξαναλλάζει η DIGEA την κωδικοποίηση… στα σκουπίδια οι αποκωδικοποιητές;

Σ’ αυτήν τη χώρα που δεν ξέρου­με ποιος κυβερ­νά­ει… το κρά­τος δίνει εξου­σί­ες σε ιδιω­τι­κές ανώ­νυ­μες εται­ρί­ες (ΑΕΠΙ, DIGEA) που δρουν με νόμο ενά­ντια…

Βιώνουμε καταστάσεις βγαλμένες από τον «έμπορο της Βενετίας»

Αν σκε­φτεί κανείς πόσους νεκρούς προ­κά­λε­σαν οι Δυτι­κοί και πόση δυστυ­χία και κατα­στρο­φή άφη­σαν πίσω τους στη Συρία προ­σπα­θώ­ντας να επι­βάλ­λουν μία δική τους… 

Απόλυτη δικαίωση Βεργίνα: Πρόστιμο €26,7 εκατ. στη Heineken από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

UPD: 15 Ιου­λί­ου 2017, 13:19 Το AZ News στην αμεί­ω­τη προ­σπά­θειά του για έγκυ­ρη και έγκαι­ρη ενη­μέ­ρω­ση, θέλει να ζητή­σει συγ­γνώ­μη από τους ανα­γνώ­στες του σε… 

Υπέγραψαν την απόφαση για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

Υπο­γρά­φη­κε από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μί­ας Δημή­τρη Παπα­δη­μη­τρί­ου, η από­φα­ση που αφο­ρά στην προ­αι­ρε­τι­κή λει­τουρ­γία των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των τις Κυρια­κές. Συγκε­κρι­μέ­να με την υπουρ­γι­κή από­φα­ση -η… 

Το Ισραήλ καλεί την Ουγγαρία να σταματήσει την καμπάνια κατά του Soros

Όταν o Αμε­ρι­κα­νός δημο­σιο­γρά­φος του FOX NEWS ο ρεπου­μπλι­κα­νός GLENN BECK τα έβα­λε με τον δήθεν άθεο κι αρι­στε­ρό George Soros απο­κα­λύ­πτο­ντας την επιρ­ροή…

Έτσι περνάμε νόμιμα τα διόδια χωρίς να πληρώνουμε…

Δηλώ­νου­με στον υπάλ­λη­λο ότι… δεν μπο­ρού­με, δεν έχου­με να πλη­ρώ­σου­με δίνο­ντας τον αριθ­μό κυκλο­φο­ρί­ας του οχή­μα­τός μας. Ζητά­με να εκδο­θεί από­δει­ξη με πίστω­ση (πιστω­τι­κό) και… 

Το Ισραήλ παρέχει λεφτά, όπλα και ιατρική περίθαλψη στην ISIS

Για όσους μπο­ρεί να αμφι­σβη­τού­σαν τους πραγ­μα­τι­κούς αρχη­γούς των απο­κε­φα­λι­στών που τους παρέ­χουν λεφτά, όπλα, ιατρι­κή περί­θαλ­ψη. Το παρα­δέ­χο­νται ανοι­χτά πλέ­ον… και σκε­φτεί­τε πόσα… 

Στα «δύσκολα» η «Ελλάδα» επιλέγει Τραπεζίτες για Πρωθυπουργούς

Ο ελέ­φα­ντας μέσα στο δωμά­τιο που κανείς δεν βλέ­πει, για­τί όλα τα ΜΜΕ και οι Πολι­τι­κοί απο­προ­σα­να­το­λί­ζουν και δεί­χνουν μόνι­μα προς την άλλη κατεύ­θυν­ση.…

Καύσωνας: Τι προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Βασι­κά προ­λη­πτι­κά μέτρα για την απο­φυ­γή δυσά­ρε­στων συνε­πειών λόγω καύ­σω­να, προ­τεί­νει ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών. Αυτά είναι: Απο­φυ­γή έκθε­σης στον ήλιο και παρα­μο­νή σε σκια­σμέ­νους…

Έβαλαν οι πλούσιοι την ιδέα και πάλι οι φτωχοί το …μετρητό!

Έβα­λε ο φιλε­λές Αλα­φού­ζος μία ιστο­σε­λί­δα των 500€, έβα­λε κι ο αρι­στε­ρός Σαβ­βό­που­λος δυο ώρες από τη ζωή του και τα εκα­τομ­μύ­ρια …εννο­εί­ται τα… 

ΟΗΕ: «Μη βιώσιμη» η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

Η κατά­στα­ση στη Λωρί­δα της Γάζας ίσως να είναι ήδη «μη βιώ­σι­μη», προει­δο­ποί­η­σε χθες Τρί­τη αξιω­μα­τού­χος του ΟΗΕ, έπει­τα από μια δεκα­ε­τία κατά την… 

Η Βρετανία δεν δημοσιεύει την έκθεση για την χρηματοδότηση του ισλαμικού εξτρεμισμού

Οι κυβερ­νή­σεις δεν υπη­ρε­τούν τους λαούς αλλά διά­φο­ρα συμ­φέ­ρο­ντα. Γι’ αυτό πολύ συχνά απο­κρύ­πτουν από τους λαούς τερά­στια μυστι­κά προ­κει­μέ­νου να μην κατα­λά­βει ο… 

Το Ισραήλ καλεί την Ουγγαρία να σταματήσει την καμπάνια κατά του Soros

Όταν o Αμε­ρι­κα­νός δημο­σιο­γρά­φος του FOX NEWS ο ρεπου­μπλι­κα­νός GLENN BECK τα έβα­λε με τον δήθεν άθεο κι αρι­στε­ρό George Soros απο­κα­λύ­πτο­ντας την επιρ­ροή…

Δυτική η επιβολή υποστήριξης των «καλών» επαναστάσεων

Οι «καλοί φασί­στες» της Ουκρα­νί­ας διέ­πρα­ξαν απί­στευ­τες θηριω­δί­ες, αλλά δεν θα δικα­στούν ποτέ, για­τί ενήρ­γη­σαν για λογα­ρια­σμό των μεγά­λων αφε­ντι­κών. Το Indymedia — Soros… 

Το σπάνιο διαβατήριο του Τάγματος των Ιπποτών της Μάλτας

Υπάρ­χει που λέτε ένα τάγ­μα «σπου­δαί­ων» ανθρώ­πων ανά τον κόσμο… που ιδρύ­θη­κε πριν 1.000 χρό­νια… και που σήμε­ρα αυτό το τάγ­μα δια­θέ­τει ΔΙΚΑ ΤΟΥ… 

Όταν ο «πατέρας» του ρωσικού internet ζητούσε από τον Πούτιν να σβήσει τη Συρία…

Αν έχεις Ισραη­λι­νό δια­βα­τή­ριο και ζητή­σεις να σβή­σουν μία χώρα κι έναν λαό από τον χάρ­τη… κανέ­νας Δυτι­κός δεν θα σε κατα­δι­κά­σει για ρητο­ρι­κή…

Έτσι θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Δια­δι­κα­σί­ες εξπρές για τον πλει­στη­ρια­σμό ακι­νή­των αλλά και κινη­τών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων μέσω ηλε­κτρο­νι­κών μέσων προ­βλέ­πουν οι δια­τά­ξεις που συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο. Του Στέ­λιου Μορ­φί­δη Με τη… 

Βιώνουμε καταστάσεις βγαλμένες από τον «έμπορο της Βενετίας»

Αν σκε­φτεί κανείς πόσους νεκρούς προ­κά­λε­σαν οι Δυτι­κοί και πόση δυστυ­χία και κατα­στρο­φή άφη­σαν πίσω τους στη Συρία προ­σπα­θώ­ντας να επι­βάλ­λουν μία δική τους… 
Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης σχε­τι­κά με το όνο­μα των Σκο­πί­ων
03:10
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ: ¨ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ¨
01:04:46
Software Nestor use artificial intelligence to catch us if we distract ourselves an online course
02:18
Οι ΗΠΑ απο­σύ­ρο­νται από τη Συμ­φω­νία του Παρι­σιού για το κλί­μα
01:36
Support of Cardinal Maradiaga to PICO/COFOA project in Central America
01:29
Εθνι­κή προ­δο­σία ΕΛΣΤΑΤ — Τ+10
02:09
«Άι Σιχτίρ» του Καμ­μέ­νου σε Τούρ­κο χει­ρι­στή ραντάρ
05:59
Πολε­μι­κά Πλοία Ελλά­δος και Τουρ­κί­ας ανταλ­λάσ­σουν Δώρα
04:51
NATO PANOS KAMMENOS ΠΡΟΔΟΣΙΑ
18:51
INIOHOS 2017
00:29
Οι καλύ­τε­ροι ψηφο­φό­ροι όλων των επο­χών
04:58
1η Πανελ­λή­νια Συνά­ντη­ση Μακε­δό­νων 16.04.2016
02:51
ΣΥΡΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΠΣΜ
05:09
Συγκι­νη­τι­κό από­σπα­σμα ομι­λί­ας του Marc Mero με Ελλη­νι­κούς Υπό­τι­τλους
04:39
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
01:43
η ιστο­ρία της υπο­δού­λω­σής σου: οι “ανθρώ­πι­νες φάρ­μες”
13:10
Το δόγ­μα του σοκ
01:18:38
Αργε­ντι­νή και ΔΝΤ . Κοι­νω­νι­κή Γενο­κτο­νία Memoria Del Saqueo Social Genocide Gr Subs στα Ελλη­νι­κά
01:54:07
Η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος — Το Κου­τί της Παν­δώ­ρας
57:41
Τα νεο­τα­ξι­κά βιβλία Δημο­τι­κού και Γυμνα­σί­ου (παρα­δείγ­μα­τα από την ύλη!)
22:07
Ο Κ. Μπο­γδά­νος για τον Μακρόν που ήταν παι­δί της Rothchild (ΣΚΑΪ, 25/4/17)
06:10
Η Δύση μέσα από τα μάτια του Ιράν (John McCain, George Soros)
06:55