Ξαναλλάζει η DIGEA την κωδικοποίηση… στα σκουπίδια οι αποκωδικοποιητές;

Σ’ αυτήν τη χώρα που δεν ξέρου­με ποιος κυβερ­νά­ει… το κρά­τος δίνει εξου­σί­ες σε ιδιω­τι­κές ανώ­νυ­μες εται­ρί­ες (ΑΕΠΙ, DIGEA) που δρουν με νόμο ενάντια… 

Ξεχρεώνουμε δάνεια της Ελλάδος σε Τουρκικούς λογαριασμούς;

Φορ­τώ­νουν με δάνεια τους Έλλη­νες, ενώ ανοί­γουν σαμπά­νιες οι πολι­τι­κοί της χώρας για τα χρέη. Ήταν που θα βγαί­να­με στις Αγο­ρές, ενώ ούτε στις… 

Από το ΝΑΤΟ στον «αντιφασιστικό αγώνα» ως ρουφιάνος του ΝΑΤΟ στην…

Ήταν ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ στο Αφγα­νι­στάν …αλλά μετα­νό­η­σε και μην γελά­τε! Ήρθε στην Ελλά­δα …κι αντί για ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ… έγι­νε ρου­φιά­νος του ΝΑΤΟ… 

Ξαναλλάζει η DIGEA την κωδικοποίηση… στα σκουπίδια οι αποκωδικοποιητές;

Σ’ αυτήν τη χώρα που δεν ξέρου­με ποιος κυβερ­νά­ει… το κρά­τος δίνει εξου­σί­ες σε ιδιω­τι­κές ανώ­νυ­μες εται­ρί­ες (ΑΕΠΙ, DIGEA) που δρουν με νόμο ενάντια… 

Έτσι περνάμε νόμιμα τα διόδια χωρίς να πληρώνουμε…

Δηλώ­νου­με στον υπάλ­λη­λο ότι… δεν μπο­ρού­με, δεν έχου­με να πλη­ρώ­σου­με δίνο­ντας τον αριθ­μό κυκλο­φο­ρί­ας του οχή­μα­τός μας. Ζητά­με να εκδο­θεί από­δει­ξη με πίστω­ση (πιστω­τι­κό) και… 

Μας προσφέρουν έμμισθες «λουλούδες» για να μη βλέπουμε τα εγκλήματά τους

Να επι­δει­κνύ­εις το πέος σου μπρο­στά σε χιλιά­δες κόσμου ακό­μα και σε μωρά παι­διά στο κέντρο μίας μεγα­λού­πο­λης είναι ΟΚ. Εγκρί­νει ο Soros.   Να καθαρίζεις… 

Η απάτη της μαστογραφίας: Πείτε ΟΧΙ στην μαστογραφία!

Your Greatest Weapon Against Breast Cancer (Not Mammograms) Σύμ­φω­να με το Εθνι­κό Ίδρυ­μα του  Καρ­κί­νου του μαστού, 200.000 νέες περι­πτώ­σεις καρ­κί­νου του μαστού δια­γι­γνώ­σκο­νται κάθε… 

Βιώνουμε καταστάσεις βγαλμένες από τον «έμπορο της Βενετίας»

Αν σκε­φτεί κανείς πόσους νεκρούς προ­κά­λε­σαν οι Δυτι­κοί και πόση δυστυ­χία και κατα­στρο­φή άφη­σαν πίσω τους στη Συρία προ­σπα­θώ­ντας να επι­βάλ­λουν μία δική τους… 

Μαρινάκης — Καμμένος: Κάποτε είχαν έρθει και στα χέρια

Ο Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης και ο Πάνος Καμ­μέ­νος είχαν έρθει σχε­δόν στα χέρια πριν από 9 χρό­νια στο παρα­λια­κό μαγα­ζί «Island». Το περι­στα­τι­κό έγι­νε το… 

Καύσωνας: Τι προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Βασι­κά προ­λη­πτι­κά μέτρα για την απο­φυ­γή δυσά­ρε­στων συνε­πειών λόγω καύ­σω­να, προ­τεί­νει ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών. Αυτά είναι: Απο­φυ­γή έκθε­σης στον ήλιο και παρα­μο­νή σε σκιασμένους… 

Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη

Για να κατα­λά­βου­με τι είδους «ιστο­ρία» μας μαθαί­νουν στα σχο­λεία και τη θολού­ρα που επι­κρα­τεί στο κεφά­λι του μέσου Έλλη­να, δεί­τε στην εικό­να σημειωμένο… 

Έβαλαν οι πλούσιοι την ιδέα και πάλι οι φτωχοί το …μετρητό!

Έβα­λε ο φιλε­λές Αλα­φού­ζος μία ιστο­σε­λί­δα των 500€, έβα­λε κι ο αρι­στε­ρός Σαβ­βό­που­λος δυο ώρες από τη ζωή του και τα εκα­τομ­μύ­ρια …εννο­εί­ται τα… 

Το Ισραήλ καλεί την Ουγγαρία να σταματήσει την καμπάνια κατά του Soros

Όταν o Αμε­ρι­κα­νός δημο­σιο­γρά­φος του FOX NEWS ο ρεπου­μπλι­κα­νός GLENN BECK τα έβα­λε με τον δήθεν άθεο κι αρι­στε­ρό George Soros απο­κα­λύ­πτο­ντας την επιρροή… 

ΟΗΕ: «Μη βιώσιμη» η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

Η κατά­στα­ση στη Λωρί­δα της Γάζας ίσως να είναι ήδη «μη βιώ­σι­μη», προει­δο­ποί­η­σε χθες Τρί­τη αξιω­μα­τού­χος του ΟΗΕ, έπει­τα από μια δεκα­ε­τία κατά την… 

Η Βρετανία δεν δημοσιεύει την έκθεση για την χρηματοδότηση του ισλαμικού εξτρεμισμού

Οι κυβερ­νή­σεις δεν υπη­ρε­τούν τους λαούς αλλά διά­φο­ρα συμ­φέ­ρο­ντα. Γι’ αυτό πολύ συχνά απο­κρύ­πτουν από τους λαούς τερά­στια μυστι­κά προ­κει­μέ­νου να μην κατα­λά­βει ο… 

Το Ισραήλ καλεί την Ουγγαρία να σταματήσει την καμπάνια κατά του Soros

Όταν o Αμε­ρι­κα­νός δημο­σιο­γρά­φος του FOX NEWS ο ρεπου­μπλι­κα­νός GLENN BECK τα έβα­λε με τον δήθεν άθεο κι αρι­στε­ρό George Soros απο­κα­λύ­πτο­ντας την επιρροή… 

Δυτική η επιβολή υποστήριξης των «καλών» επαναστάσεων

Οι «καλοί φασί­στες» της Ουκρα­νί­ας διέ­πρα­ξαν απί­στευ­τες θηριω­δί­ες, αλλά δεν θα δικα­στούν ποτέ, για­τί ενήρ­γη­σαν για λογα­ρια­σμό των μεγά­λων αφε­ντι­κών. Το Indymedia — Soros… 

Το σπάνιο διαβατήριο του Τάγματος των Ιπποτών της Μάλτας

Υπάρ­χει που λέτε ένα τάγ­μα «σπου­δαί­ων» ανθρώ­πων ανά τον κόσμο… που ιδρύ­θη­κε πριν 1.000 χρό­νια… και που σήμε­ρα αυτό το τάγ­μα δια­θέ­τει ΔΙΚΑ ΤΟΥ… 

Όταν ο «πατέρας» του ρωσικού internet ζητούσε από τον Πούτιν να σβήσει τη Συρία…

Αν έχεις Ισραη­λι­νό δια­βα­τή­ριο και ζητή­σεις να σβή­σουν μία χώρα κι έναν λαό από τον χάρ­τη… κανέ­νας Δυτι­κός δεν θα σε κατα­δι­κά­σει για ρητορική… 

Έτσι θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Δια­δι­κα­σί­ες εξπρές για τον πλει­στη­ρια­σμό ακι­νή­των αλλά και κινη­τών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων μέσω ηλε­κτρο­νι­κών μέσων προ­βλέ­πουν οι δια­τά­ξεις που συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο. Του Στέ­λιου Μορ­φί­δη Με τη… 

Βιώνουμε καταστάσεις βγαλμένες από τον «έμπορο της Βενετίας»

Αν σκε­φτεί κανείς πόσους νεκρούς προ­κά­λε­σαν οι Δυτι­κοί και πόση δυστυ­χία και κατα­στρο­φή άφη­σαν πίσω τους στη Συρία προ­σπα­θώ­ντας να επι­βάλ­λουν μία δική τους… 
Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης σχε­τι­κά με το όνο­μα των Σκοπίων
03:10
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ: ¨ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ¨
01:04:46
Software Nestor use artificial intelligence to catch us if we distract ourselves an online course
02:18
Οι ΗΠΑ απο­σύ­ρο­νται από τη Συμ­φω­νία του Παρι­σιού για το κλίμα
01:36
Support of Cardinal Maradiaga to PICO/COFOA project in Central America
01:29
Εθνι­κή προ­δο­σία ΕΛΣΤΑΤ — Τ+10
02:09
«Άι Σιχτίρ» του Καμ­μέ­νου σε Τούρ­κο χει­ρι­στή ραντάρ
05:59
Πολε­μι­κά Πλοία Ελλά­δος και Τουρ­κί­ας ανταλ­λάσ­σουν Δώρα
04:51
NATO PANOS KAMMENOS ΠΡΟΔΟΣΙΑ
18:51
INIOHOS 2017
00:29
Οι καλύ­τε­ροι ψηφο­φό­ροι όλων των εποχών
04:58
1η Πανελ­λή­νια Συνά­ντη­ση Μακε­δό­νων 16.04.2016
02:51
ΣΥΡΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΠΣΜ
05:09
Συγκι­νη­τι­κό από­σπα­σμα ομι­λί­ας του Marc Mero με Ελλη­νι­κούς Υπότιτλους
04:39
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
01:43
η ιστο­ρία της υπο­δού­λω­σής σου: οι “ανθρώ­πι­νες φάρμες”
13:10
Το δόγ­μα του σοκ
01:18:38
Αργε­ντι­νή και ΔΝΤ . Κοι­νω­νι­κή Γενο­κτο­νία Memoria Del Saqueo Social Genocide Gr Subs στα Ελληνικά
01:54:07
Η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος — Το Κου­τί της Πανδώρας
57:41
Τα νεο­τα­ξι­κά βιβλία Δημο­τι­κού και Γυμνα­σί­ου (παρα­δείγ­μα­τα από την ύλη!)
22:07
Ο Κ. Μπο­γδά­νος για τον Μακρόν που ήταν παι­δί της Rothchild (ΣΚΑΪ, 25/4/17)
06:10
Η Δύση μέσα από τα μάτια του Ιράν (John McCain, George Soros)
06:55