Η Ιαπωνία θέλει να στείλει αστροναύτη στη Σελήνη έως το 2030

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Η Ιαπω­νία απο­κά­λυ­ψε ότι σχε­διά­ζει να στεί­λει αστρο­ναύ­τη στη Σελή­νη έως το 2030. Είναι η πρώ­τη φορά, σύμ­φω­να με το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο, που η Ιαπω­νι­κή Υπη­ρε­σία Αερο­δια­στη­μι­κής Εξε­ρεύ­νη­σης (JAXA) ανα­κοί­νω­σε ότι σκο­πεύ­ει να κάνει μια επαν­δρω­μέ­νη απο­στο­λή πέρα από τον Διε­θνή Δια­στη­μι­κό Σταθ­μό (ISS).

Αρχι­κά η JAXA θα συνερ­γα­σθεί με την Αμε­ρι­κα­νι­κή Δια­στη­μι­κή Υπη­ρε­σία (NASA) και άλλες δια­στη­μι­κές υπη­ρε­σί­ες, για να δημιουρ­γή­σουν από κοι­νού το 2025 ένα δια­στη­μι­κό σταθ­μό σε τρο­χιά γύρω από το φεγ­γά­ρι, κάτι που θα απο­τε­λέ­σει ένα ενδιά­με­σο στά­διο στο πλαί­σιο του απώ­τε­ρου στό­χου των ΗΠΑ να στεί­λουν άνθρω­πο στον Άρη μέσα στη δεκα­ε­τία του 2030.

Το Τόκιο προ­σβλέ­πει να απο­κο­μί­σει κέρ­δη από τη συμ­με­το­χή στην πολυ­ε­θνι­κή δημιουρ­γία του σελη­νια­κού δια­στη­μι­κού σταθ­μού, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον τελευ­ταίο για να στεί­λει από εκεί έναν αστρο­ναύ­τη -ή περισ­σό­τε­ρους- στη Σελή­νη. Η Ιαπω­νία θα παρου­σιά­σει το 2018 ένα πιο λεπτο­με­ρές σχέ­διο της επαν­δρω­μέ­νης απο­στο­λής της στη Σελή­νη.

Στο μετα­ξύ, η Κίνα και η Ινδία επι­τα­χύ­νουν τα δικά τους δια­στη­μι­κά προ­γράμ­μα­τα, με πιο προ­χω­ρη­μέ­νη την πρώ­τη, που σχε­διά­ζει να στεί­λει για πρώ­τη φορά ένα δια­στη­μι­κό σκά­φος και ένα ρομπο­τι­κό ρόβερ στον Άρη στο τέλος της δεκα­ε­τί­ας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας