Είχε η 17Ν άνθρωπο στην Πρεσβεία;

| upd 13 Νοεμβρίου 2017 10:10
0
8
Η σορός του δολοφονηθέντος σταθμάρχη της CIA Ρίτσαρντ Γουέλς μεταφέρεται στις ΗΠΑ από Αμερικανούς πεζοναύτες

Ακο­λου­θεί άρθρο από “Τα Νέα” που δημο­σιεύ­τη­κε στις 03.03.2012: «ΤΑ ΝΕΑ» σε συνερ­γα­σία με το Wikileaks δημο­σιεύ­ουν απο­κλει­στι­κά για την Ελλά­δα τις απόρ­ρη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες που περι­λαμ­βά­νο­νται στην ηλε­κτρο­νι­κή αλλη­λο­γρα­φία της Stratfor, της αμε­ρι­κα­νι­κής ιδιω­τι­κής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών που έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ως «σκιώ­δης CIA»

Το ενδε­χό­με­νο εμπλο­κής υπαλ­λή­λου της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας στην δολο­φο­νία του σταθ­μάρ­χη της CIA Ρίτσαρντ Γου­έλς στα τέλη του 1975 φέρ­νει στο φως η εμπι­στευ­τι­κή αλλη­λο­γρα­φία μετα­ξύ υψη­λό­βαθ­μου στε­λέ­χους της Stratfor και πρώ­ην αξιω­μα­τού­χων κυβερ­νη­τι­κών υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών και ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ. Τα εν λόγω μηνύ­μα­τα, που ανα­φέ­ρο­νται σε σενά­ρια συνερ­γα­σί­ας της 17Ν με αμε­ρι­κα­νό δημό­σιο υπάλ­λη­λο στο συγκε­κρι­μέ­νο τρο­μο­κρα­τι­κό χτύ­πη­μα, ανταλ­λά­χθη­καν πριν από 11 μήνες.

Ηταν μεση­μέ­ρι της 17ης Απρι­λί­ου του 2011 όταν ο Φρεντ Μπάρ­τον, αντι­πρό­ε­δρος της «σκιώ­δους CIA», όπως έχει χαρα­κτη­ρι­στεί η Stratfor, έστει­λε email στο πρώ­ην αφε­ντι­κό του από τις υπη­ρε­σί­ες Ασφα­λεί­ας του Διπλω­μα­τι­κού Σώμα­τος των ΗΠΑ. «Ακου­σα από μία πολύ καλή πηγή στην Υπη­ρε­σία (σ.σ. εννο­εί την CIA) ότι τον Γου­έλς τον παγί­δευ­σε ένας υπάλ­λη­λος στην πρε­σβεία. Εχεις ακού­σει ποτέ κάτι τέτοιο;» ρωτού­σε ο κ. Μπάρ­τον, ο οποί­ος έχει δια­τε­λέ­σει ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής των αντι­τρο­μο­κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών Ασφα­λεί­ας του Διπλω­μα­τι­κού Σώμα­τος.

23 Δεκεμ­βρί­ου 1975. Ο Ρίτσαρντ Σκί­φινγ­κτον Γου­έλς βρί­σκε­ται στην Αθή­να ήδη πέντε μήνες. Από το καλο­καί­ρι έχει ανα­λά­βει τη θέση του σταθ­μάρ­χη της CIA, όμως στις δημό­σιες εκδη­λώ­σεις εμφα­νί­ζε­ται ως ακό­λου­θος της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας. Το βρά­δυ της προ­πα­ρα­μο­νής των Χρι­στου­γέν­νων λίγο πριν τις 10 φεύ­γει μαζί με τη σύζυ­γό του και τον οδη­γό του από τη δεξί­ω­ση που είχε παρα­θέ­σει ο αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης. Μόλις φθά­νουν έξω από το σπί­τι που του είχε παρα­χω­ρη­θεί στο Παλαιό Ψυχι­κό, τρεις άντρες κατε­βαί­νουν από ένα Simca που βρι­σκό­ταν σε κοντι­νή από­στα­ση και τους πλη­σιά­ζουν. Οι δύο από αυτούς απο­μα­κρύ­νουν τη σύζυ­γο και τον οδη­γό, ενώ ο τρί­τος με τρεις πυρο­βο­λι­σμούς από κοντι­νή από­στα­ση δολο­φο­νεί τον 45χρονο επι­κε­φα­λής του κλι­μα­κί­ου των αμε­ρι­κα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών στην Αθή­να. Αυτό ήταν το πρώ­το χτύ­πη­μα της 17 Νοέμ­βρη και ο πρώ­τος σταθ­μάρ­χης της CIA στην ιστο­ρία που έπε­φτε νεκρός από τρο­μο­κρα­τι­κό χτύ­πη­μα. Η προ­κή­ρυ­ξη που έστει­λε η οργά­νω­ση την επό­με­νη ημέ­ρα δεν δημο­σιεύ­θη­κε από τις εφη­με­ρί­δες. Aρκε­τό και­ρό μετά στη γαλ­λι­κή εφη­με­ρί­δα «Liberation» απο­κα­λύ­φθη­κε ότι τα μέλη της 17Ν παρα­κο­λου­θού­σαν τον Γου­έλς από το καλο­καί­ρι του 1975.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Σχε­δόν μισή ημέ­ρα μετά το ερώ­τη­μα του αντι­προ­έ­δρου της Stratfor κ. Μπάρ­τον ήρθε και η απά­ντη­ση από το πρώ­ην αφε­ντι­κό του στην Υπη­ρε­σία Ασφα­λεί­ας του Διπλω­μα­τι­κού Σώμα­τος των ΗΠΑ. Ανά­με­σα σε άλλα έγρα­φε: «Θυμά­μαι ότι πολ­λοί πίστευαν πως μέλη της 17 Νοέμ­βρη είχαν διεισ­δύ­σει στην (ελλη­νι­κή) κυβέρ­νη­ση και όπως καλά γνω­ρί­ζεις, οι Ελλη­νες παρα­κο­λου­θού­σαν τους διπλω­μά­τες των ΗΠΑ για να ανα­γνω­ρί­σουν τους αξιω­μα­τι­κούς πλη­ρο­φο­ριών. Οι υπάλ­λη­λοι της πρε­σβεί­ας ήξε­ραν ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν αξιω­μα­τι­κός πλη­ρο­φο­ριών. Δυστυ­χώς ο Γου­έλς θα μπο­ρού­σε να ανα­γνω­ρι­στεί και να στο­χο­ποι­η­θεί εύκο­λα όχι μόνο από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση αλλά και τη 17Ν». Οπως ανα­φέ­ρε­ται στο email ο πρώ­ην προϊ­στά­με­νος του αντι­προ­έ­δρου της Stratfor ήταν τοπο­θε­τη­μέ­νος στο Γρα­φείο Επι­χει­ρή­σε­ων Ασφα­λεί­ας ως επι­κε­φα­λής επι­θε­ω­ρη­τής. Η Ελλά­δα, λέει ο ίδιος, ήταν μία από τις σημα­ντι­κές τρο­μο­κρα­τι­κές απει­λές και είχαν επι­κε­ντρώ­σει τις έρευ­νές τους στη χώρα εξαι­τί­ας των επι­θέ­σε­ων της 17Ν και της ανι­κα­νό­τη­τας της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης να συλ­λά­βει
τα μέλη της οργά­νω­σης. Ωστό­σο, το πρώ­ην αφε­ντι­κό του κ. Μπάρ­τον παρα­δέ­χε­ται ότι δεν θυμά­ται πολ­λά για τον φάκε­λο Γου­έλς και δεν θα εκπλησ­σό­ταν αν ένας υπάλ­λη­λος είχε κάποιο ρόλο στην υπό­θε­ση.

«Ψάχναμε σύνδεσμο με τον Κάρλος»

Η Υπη­ρε­σία Ασφα­λεί­ας του Διπλω­μα­τι­κού Σώμα­τος των ΗΠΑ (DS), όπου εργά­ζο­νταν ο Μπάρ­τον και ο ακό­μα πιο υψη­λό­βαθ­μος συνο­μι­λη­τής του, είναι το χέρι «επι­βο­λής του νόμου» του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών. «Η DS κατέ­χει την κορυ­φαία θέση παγκο­σμί­ως σε διε­θνείς έρευ­νες στον τομέα ανά­λυ­σης απει­λών, στην ασφά­λεια στον κυβερ­νο­χώ­ρο, στην κατα­πο­λέ­μη­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας, στην ασφά­λεια στην τεχνο­λο­γία και την προ­στα­σία των ανθρώ­πων, της ιδιο­κτη­σί­ας και των πλη­ρο­φο­ριών», επι­ση­μαί­νε­ται στην ιστο­σε­λί­δα της υπη­ρε­σί­ας. Το 1975 η ασφά­λεια αλλά και οι έρευ­νες για τους αμε­ρι­κα­νούς διπλω­μά­τες περι­λαμ­βά­νο­νταν στις αρμο­διό­τη­τες του προ­κα­τό­χου της DS, της OSY, στην οποία εργα­ζό­ταν ο πρώ­ην προϊ­στά­με­νος του κ. Μπάρ­τον.

Δύο λεπτά πριν στεί­λει στο πρώ­ην αφε­ντι­κό του το μήνυ­μα, ο αντι­πρό­ε­δρος της Stratfor είχε ενη­με­ρώ­σει για την πλη­ρο­φο­ρία σχε­τι­κά με την εμπλο­κή υπαλ­λή­λου της πρε­σβεί­ας στη δολο­φο­νία Γου­έλς — και πάλι με email — γνω­στό του από τη CIA και τη NSA. H απά­ντη­σή του τελευ­ταί­ου στην ερώ­τη­ση αν έχει ποτέ ακού­σει κάτι για εμπλο­κή υπαλ­λή­λου της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας στην εκτέ­λε­ση του Γου­έλς ήταν αρνη­τι­κή: «Οχι, και εργα­ζό­μουν με την ομά­δα δρά­σης που τους κυνη­γού­σε (σ.σ. εννο­εί την 17Ν)».

Στις 23 Απρι­λί­ου 2011 ο κ. Μπάρ­τον ενη­με­ρώ­νει τον ίδιο φίλο του ότι η πηγή του υπο­στη­ρί­ζει πως ήταν τοπο­θε­τη­μέ­νος στην Αθή­να όταν «ο διευ­θυ­ντής επι­χει­ρή­σε­ων (DO) και ο σταθ­μάρ­χης της CIA (COS) απέρ­ρι­ψαν τους ισχυ­ρι­σμούς (σ.σ. για εμπλο­κή υπαλ­λή­λου της πρε­σβεί­ας στη δολο­φο­νία Γου­έλς) χωρίς περαι­τέ­ρω έρευ­να».

Ο φίλος από τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες των ΗΠΑ τού απα­ντά ότι υπήρ­χε ειδι­κή ομά­δα δρά­σης για τη 17Ν που επι­χει­ρού­σε για χρό­νια να εντο­πί­σει οποιο­δή­πο­τε στοι­χείο μπο­ρού­σε να ρίξει φως στην υπό­θε­ση. «Και εννοώ κάθε στοι­χείο. Είχα εντο­πί­σει έναν από τους ανι­ψιούς ενός αμε­ρι­κα­νού συνερ­γά­τη του Κάρ­λος που είχε στε­νές επα­φές με τη 17Ν και που θα μπο­ρού­σε να φανεί χρή­σι­μος για προ­σέγ­γι­ση — ένα ακό­μα πράγ­μα που δεν κατά­φε­ρα να συμπε­ρι­λη­φθεί στην ανα­φο­ρά αξιο­λό­γη­σής μου… (Η ομά­δα δρά­σης) περιε­λάμ­βα­νε ντό­πιους, ανθρώ­πους που μιλού­σαν τη γλώσ­σα, πρώ­ην αξιω­μα­τι­κούς τοπο­θε­τη­μέ­νους εκεί… κάποιους πολύ καλούς ανθρώ­πους, από τους καλύ­τε­ρους που έχω συνερ­γα­στεί. Είμαι σίγου­ρος ότι θα είχαν βρει ένα τέτοιο στοι­χείο», λέει ο φίλος του αντι­προ­έ­δρου της Stratfor και επι­ση­μαί­νει ότι η πρώ­τη υπό­θε­ση στην Αθή­να ήταν ο εντο­πι­σμός μιας επα­φής της 17Ν, την οποία απέ­κο­ψαν αμέ­σως. «Ηξε­ρα πολ­λά από αυτά που έκα­ναν, ειδι­κά για υπαλ­λή­λους της πρε­σβεί­ας, επει­δή είχα πρό­σβα­ση στους φακέ­λους τους χωρίς να υπάρ­χουν εντά­σεις για το ότι η Υπη­ρε­σία ψάχνει διπλω­μά­τες ή υπαλ­λή­λους. Κάποιοι από τους διευ­θυ­ντές επι­χει­ρή­σε­ων δεν μπο­ρούν ποτέ να παρα­δε­χθούν ότι έκα­ναν λάθος».

ΟΙ «ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ». Η ανα­φο­ρά του φίλου του από τη CIA στον Κάρ­λος το Τσα­κά­λι φαί­νε­ται πως κέντρι­σε την περιέρ­γεια του αντι­προ­έ­δρου της Stratfor, ο οποί­ος σε επό­με­νο μήνυ­μά του ρωτά αν ο δια­βό­η­τος τρο­μο­κρά­της είχε σχέ­σεις με την 17Ν. «Δεν θυμά­μαι αν υπήρ­χε απευ­θεί­ας σύν­δε­ση. Υπήρ­χαν άνθρω­ποι που ήταν συνερ­γά­τες του Κάρ­λος και ζού­σαν στην Ελλά­δα ή κάτι τέτοιο. Οι συνο­δοι­πό­ροι της τρο­μο­κρα­τί­ας», ανα­φέ­ρει ο φίλος του κ. Μπάρ­τον και διη­γεί­ται την εξής ιστο­ρία: «Ενας αμε­ρι­κα­νός συνερ­γά­της του Κάρ­λος στη Γαλ­λία ανα­τί­να­ξε εγκα­τα­στά­σεις τηλε­πι­κοι­νω­νιών, αν θυμά­μαι σωστά. Είτε αυτός είτε η σύζυ­γός του (δεν ήταν αμε­ρι­κα­νί­δα υπή­κο­ος) ήταν αυτοί που μας ενδιέ­φε­ραν. Βρή­κα εδώ έναν συγ­γε­νή, τον οποίο σύστη­σα στους ανθρώ­πους μας που ασχο­λού­νταν με την 17Ν ώστε να τον χρη­σι­μο­ποιού­σαν για επα­φή. Εκα­να διά­φο­ρες τέτοιες δου­λειές (17N, Σιχ) και όταν αισθά­νο­νταν άνε­τα μαζί μου τους πάσα­ρα στους “επαγ­γελ­μα­τί­ες”» εξο­μο­λο­γεί­ται ο φίλος από τη CIA και τη NSA.

Ποιος «εξαφάνισε» τον Μπρεγκέ

Τέλη Φεβρουα­ρί­ου του 2009 μια ιδιαί­τε­ρα παρά­ξε­νη είδη­ση κάνει τον γύρο του κόσμου: «ο Κάρ­λος το Τσα­κά­λι ζητά από τον Ομπά­μα βοή­θεια για να εντο­πί­σει έναν “εξα­φα­νι­σμέ­νο” τρο­μο­κρά­τη». Το θέμα κεντρί­ζει το ενδια­φέ­ρον του αντι­προ­έ­δρου της Stratfor Φρεντ Μπάρ­τον ο οποί­ος ενη­με­ρώ­νει φίλο του από τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες για σχε­τι­κό δημο­σί­ευ­μα όπου ανα­φέ­ρε­ται ότι ο Κάρ­λος με επι­στο­λή προς τον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ από τις γαλ­λι­κές φυλα­κές τον παρα­κα­λεί να κάνει κάτι για να βρε­θεί ο «συμ­μα­χη­τής» του, Μπρού­νο Μπρε­γκέ. Στην εν λόγω είδη­ση επι­ση­μαί­νε­ται ότι, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο Μπρε­γκέ απή­χθη από πρά­κτο­ρες της CIA, με τη συνερ­γα­σία ειδι­κών δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ, ενώ ταξί­δευε με πλοίο μετα­ξύ Ελλά­δας και Ιτα­λί­ας το 1995. «Τον θυμά­μαι και ποτέ δεν είχα ακού­σει ότι η CIA τον πήρε. Το 1995 δεν τα έκα­ναν αυτά. Η Υπη­ρε­σία δεν είχε συλ­λά­βει ούτε τον Κάρ­λος τότε. Κυκλο­φο­ρού­σε τόσο πολύ σε δημό­σιους χώρους εκεί­νη την περί­ο­δο που οποιοσ­δή­πο­τε θα τον έπια­νε αν ήθε­λε. Με όλα αυτά που γνώ­ρι­ζε θα μου προ­κα­λού­σε έκπλη­ξη αν οι πρώ­ην συνερ­γά­τες του τον άφη­ναν τόσο εύκο­λα.

Η 17Ν δρού­σε με τόσο μεγά­λη μυστι­κό­τη­τα που αν ήξε­ρε ότι οποιοσ­δή­πο­τε από αυτούς σκε­φτό­ταν να απο­χω­ρή­σει (και πιθα­νό­τα­τα να μιλή­σει) θα τον σκό­τω­ναν. Κανείς δεν μίλη­σε ποτέ για τη 17Ν, έτσι με το να τον σκο­τώ­σουν έδι­ναν ένα καλό παρά­δειγ­μα σε όποιον είχε τέτοιες σκέ­ψεις», έγρα­φε στον κ. Μπάρ­τον ο φίλος του από τις αμε­ρι­κα­νι­κές
μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες στις 26 Απρι­λί­ου 2011.

info

Τα σχε­τι­κά ηλε­κτρο­νι­κά μηνύ­μα­τα με αριθ­μούς 373613, 3736680, 373798, 383267 και 382246 www.wikileaks.org/gifiles

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας