Ειδική προστασία για τους τοποτηρητές των τοκογλύφων. Η περίπτωση του Γ. Μυλωνά

1
46

Ντο­κι­μα­ντέρ του “αρι­στε­ρού” Κού­λο­γλου στην “επα­να­στα­τι­κή” ΕΡΤ, σχε­τι­κά με την από­δρα­ση από την Αμορ­γό του εξό­ρι­στου από τη Χού­ντα Γεωρ­γί­ου Μυλω­νά, που ήταν στην Ένω­ση Κέντρου και μετά βρέ­θη­κε στον Συνα­σπι­σμό. Την από­δρα­ση του Μυλω­νά …που με τη βοή­θεια διπλω­μα­τών βρέ­θη­κε στην Τουρ­κία …στή­ρι­ξαν με πάθος όλα τα μεγά­λα καθε­στω­τι­κά ΜΜΕ της Ευρώ­πης και της Αμε­ρι­κής.

Τόση αγω­νία για έναν Έλλη­να πολι­τι­κό …δεν μπο­ρεί να είναι τυχαία.

Και φυσι­κά ψάχνο­ντας βρί­σκου­με ότι ήταν γιος Υπουρ­γού του Ελ. Βενι­ζε­λου κι εγγο­νός στρα­τιω­τι­κού και πολι­τευ­τή πάλι του Ελ. Βενι­ζέ­λου.

Οι τοπο­τη­ρη­τές των τοκο­γλύ­φων στην Ελλά­δα χαί­ρουν ειδι­κής προ­στα­σί­ας. Από γενιά σε γενιά έχουν ανα­λά­βει την επι­τή­ρη­ση των Ελλή­νων και τη μεθο­δι­κή αφαί­μα­ξή τους για λογα­ρια­σμό των ξένων αφε­ντι­κών.

Η τρά­που­λα σημα­δε­μέ­νη από το πρώ­το ως το τελευ­ταίο χαρ­τί.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας